TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-080-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v předpisech a technických normách z oblasti provozu lyžařských vleků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat nejdůležitější právní předpisy a normy týkající se provozu lyžařských vleků Písemné ověření
  Prokázat znalost terminologie z oblasti provozu lyžařských vleků Písemné ověření
  Popsat podmínky pro provoz zařízení lyžařského vleku včetně podmínek pro rozhodnutí Drážního úřadu o vydání průkazu způsobilosti Písemné ověření
  Definovat lyžařské vleky jako kategorii určených technických zařízení, popsat její význam a povinnosti pro provozovatele Písemné ověření
 • Organizace provozu lyžařských vleků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat základní pojmy z oblasti provozu, značení a zabezpečení v rámci dopravních zařízení provozovaných v lyžařském areálu Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Charakterizovat součásti a funkce lyžařského vleku včetně související infrastruktury (nástupní a výstupní prostory apod.) Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Charakterizovat pravidla bezpečného provozu a popsat rizika vyplývající z provozu lyžařského vleku, popsat nebezpečné případy typické pro provoz lyžařských vleků Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Zpracovat plán údržby lyžařského vleku a jeho infrastruktury Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Sestavit rozpis revizí, prohlídek a zkoušek lyžařského vleku, definovat obsah prohlídek a kontrol lyžařského vleku v souladu s požadavky na určená technická zařízení a pokyny výrobce Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Zpracovat provozní a přepravní řád lyžařského vleku, definovat smluvní přepravní podmínky Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Definovat požadavky na odbornou způsobilost pracovníků obsluhy lyžařského vleku, vymezit odpovědnost pracovníků lyžařského vleku Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Navrhnout vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky a pomůckami Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat postup při řešení mimořádných situací, havárií a úrazů na lyžařském vleku Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat provoz za mimořádných okolností Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Vedení provozní a technické dokumentace lyžařského vleku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaznamenat předepsané údaje do provozního deníku a do další povinné dokumentace Praktické předvedení
  Provést záznam mimořádných událostí, havárií a dalších případů s udáním jejich příčin a následků v provozu Praktické předvedení
  Zaznamenat do provozního deníku výsledky provedených kontrol před zahájením provozu lyžařského vleku a po jeho ukončení Praktické předvedení
  Zaznamenat do provozního deníku opravy lyžařského vleku Praktické předvedení
  Provést záznam provedených údržbářských prací Praktické předvedení
 • Poskytování první zdravotnické pomoci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat typická a atypická nebezpečí v lyžařském areálu a zásady chování na sjezdových tratích včetně vysvětlení základního významu značení Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat organizaci záchrany v lyžařském areálu Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Definovat základní postup při poskytování první pomoci Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat minimální rozsah vybavenosti lyžařského areálu zdravotnickým materiálem a transportními prostředky Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat elektrické zařízení lyžařského vleku, popsat jeho umístění a funkce Písemné ověření
  Definovat ohrožení elektrickým zařízením lyžařského vleku a navrhnout možné způsoby ochrany Písemné ověření
  Popsat rozsah povolených činností na elektrických zařízeních lyžařského vleku, omezení, pravomoci, zákazy ve vztahu k elektrotechnické způsobilosti Písemné ověření
  Popsat zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem Písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma