TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-148-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v palivech pro topidla na biomasu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat biopaliva dle ČSN EN 14 961-1až 5, jejich výhody a nevýhody Písemné ověření
  Popsat vlastnosti biopaliv – výhřevnost, vlhkost, spaliny, zplodiny hoření, skladování, doprava Písemné ověření
 • Orientace v technické dokumentaci otopných soustav a vnitřních vodovodů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části a ČSN 01 3452 Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst výkresy rozvodů vytápění a zařízení včetně technické zprávy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zakreslit vedení rozvodů vytápění včetně zdroje tepla a otopných těles Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace v topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v technické dokumentaci topidel na biomasu - krbových kamen, přenosných kuchyňských sporáků, kachlových kamen a kachlových sporáků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst výkresy individuálně stavěných topidel s teplovodním výměníkem, používat odbornou terminologii z oblasti instalací teplovodního vytápění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat konstrukci kamen s teplovodním výměníkem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat přívod vzduchu, vlivy vzduchu na hoření, úspory a bezpečnost Písemné a ústní ověření
  Popsat rozdělení výkonu kamen do vnějšího prostoru a do teplovodního výměníku Písemné a ústní ověření
 • Orientace v technických normách a právních předpisech pro otopné soustavy s topidly na biomasu s teplovodním výměníkem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v ČSN 734 201 Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliva Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kamna Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné sporáky Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN EN 14785 Spotřebiče spalující dřevní pelety k vytápění obytných prostorů. Požadavky a zkušební metody Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav Písemné ověření, test
  Orientovat se v ĆSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž Písemné ověření, test
  Orientovat se v NV č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Písemné ověření, test
  Uvést podmínky oprávnění pro instalaci topidel na biomasu dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů Písemné ověření, test
 • Navrhování tepelného výkonu topidla a součinnost s profesí kamnář

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat tepelnou ztrátu prostoru určeného k vytápění dle ČSN 73 4231, ČSN EN 15 544 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout ve spolupráci s kamnářem vhodný typ a tepelný výkon kamen pro daný objekt nebo jeho část, připojení na otopnou soustavu, odvod spalin a přívod vzduchu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Posoudit připojení topidla na biomasu dle TPG 704 01 a řešení přívodu vzduchu v případě instalace plynových spotřebičů typu B v prostoru vytápěném kamny na biomasu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem a napojení do otopné soustavy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat konstrukci kamen s teplovodním výměníkem, funkci konstrukčních částí a jejich vzájemnou vazbu Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vysvětlit účel instalace oběhového čerpadla, ventilu řízení zpětné teploty a ventilu zabraňujícímu kondenzaci v kamnech Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vysvětlit účel, smysl a nezbytnost akumulační nádrže Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat způsoby ochrany otopné soustavy proti přehřátí chladící smyčkou a záložním zdrojem; popsat důsledky výpadku sítě a havarijní stavy Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat napojení kamen na kouřovod dle ČSN 734 201 Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Orientace v systémech zapojení kamen do okruhu vytápění a ohřevu teplé vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat zásady zapojení kamen do otopné soustavy dle ČSN 060310 Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat schéma zapojení kamen do otopné soustavy s akumulační nádobou (včetně výroby teplé vody) Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat zapojení kamen do otopné soustavy (včetně výroby teplé vody) s akumulační nádobou a solárními panely Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat zapojení kamen do otopné soustavy nebo na ohřev teplé vody bez akumulace Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Připojení kamen na biomasu s teplovodním výměníkem na otopnou soustavu a uvedení do provozu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připojit vnější přívod vzduchu, topnou vodu a zabezpečovací prvky proti přehřátí ke kamnům na biomasu s teplovodním výměníkem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Namontovat a zapojit regulaci a oběhová čerpadla včetně zapojení zatápěcího okruhu bránícího nízkoteplotní korozi výměníku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připojit kamna na otopnou soustavu, naplnit otopnou soustavu vodou (topným médiem) a nastavit optimální provozní podmínky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést funkční zkoušku - kontrolu spalin a přípravu pro topnou zkoušku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Montáž ochranných a zabezpečovacích prvků kamen na biomasu s teplovodním výměníkem proti přehřátí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat význam, konstrukci a montáž dochlazovací smyčky napojené na vnější rozvod vody Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat význam, konstrukci a montáž náhradního zdroje elektřiny pro oběhové čerpadlo Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat zabezpečovací zařízení otevřené (samotížné) otopné soustavy dle ČSN 06 0830 s akumulací a bez akumulace (bez oběhového čerpadla) včetně zabezpečení pomocí trojcestného ventilu s napojením do odpadu a na vodu z vodovodního řádu Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat druhy pojišťovacích a zabezpečovacích zařízení, otopných soustav v budovách, jejich vlastnosti a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést funkční kontrolu zařízení uvedených v kritériích a), b), c) a d) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Regulace otopné soustavy s kamny na biomasu s teplovodním výměníkem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nastavit prvky otopné soustavy, ventily, čerpadlo, plnění akumulační nádrže, teplotu teplé vody, regulaci teploty vytápěného prostoru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Nastavit prvky otopné soustavy bez akumulační nádrže a nastavit regulaci teploty vytápěného prostoru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Seřídit regulaci a funkci kamen připojených na akumulační nádobu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Provedení topné zkoušky kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat zkušební podmínky dle ČSN 06 0310 pro provedení zkoušky těsnosti kamen a otopné soustavy, vysvětlit postup Ústní ověření
  Provést zkoušku těsnosti a funkčnosti otopné soustavy dle ČSN 06 0310 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést zkoušku zabezpečovacího zařízení kamen dle ČSN 06 0830 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vypracovat protokol o provedených zkouškách kamen, zabezpečovacího zařízení a otopné soustavy dle ČSN 06 0310 Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma