TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-079-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v předpisech a technických normách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se provozu lanových drah Písemné ověření
  Prokázat znalost terminologie z oblasti provozu lanových drah Písemné ověření
  Popsat podmínky provozuschopnosti lanové dráhy Písemné ověření
  Prokázat znalost vnitřních předpisů a dalších nařízení provozovatele lanové dráhy v rozsahu daném pro pracovníka v oblasti obsluhy a údržby lanové dráhy Písemné ověření
 • Vedení dokumentace o provozu lanové dráhy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést záznam do provozní dokumentace lanové dráhy Praktické předvedení
  Provést záznam do ostatních dokumentů související s provozem lanové dráhy Praktické předvedení
 • Organizace nástupu, přepravy a výstupu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít správnou terminologii, znát součásti a funkce lanové dráhy vzhledem k vykonávaným pracovním činnostem Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Definovat podmínky pro přepravu osob dle provozních předpisů (přepravní řád, smluvní přepravní podmínky lanové dráhy) Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat pravidla bezpečného provozu a popsat možné zdroje nebezpečných případů, vyplývajících z provozu lanové dráhy. Prokázat znalost požadovaných bezpečnostních opatření Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat a zdůvodnit základní povinnosti pracovníka při obsluze lanové dráhy v jednotlivých provozních režimech Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Definovat základní povinnosti pracovníka při vzniku mimořádných událostí v provozu lanové dráhy a při mimořádných povětrnostních podmínkách Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Uvést zařízení lanové dráhy a její okolí do řádného stavu Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Charakterizovat provozně-bezpečnostní parametry předepsané pro nástupní a výstupní prostory Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Poskytnout rady a informace návštěvníkům lyžařského areálu Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat povinnosti pracovníka při nastupování a vystupování cestujících s přihlédnutím k jednotlivým kategoriím těchto osob Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Definovat regulativa pro přepravu osob a zboží, vyplývající z vnitřních předpisů provozovatele lanové dráhy Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat elektrické zařízení lanové dráhy Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Definovat ohrožení elektrickým zařízením lanové dráhy a navrhnout možné způsoby ochrany Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat činnosti na elektrických zařízeních lanových drah a oprávnění pracovníků k jednotlivým činnostem Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Definovat kvalifikační podmínky pro práci na elektrických zařízeních lanových drah Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Poskytování první zdravotnické pomoci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat organizaci záchrany (v lyžařském areálu obecně, v prostorách nástupu a výstupu z lanové dráhy) Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Definovat základní postup při poskytování první pomoci Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat minimální rozsah vybavenosti lyžařského areálu zdravotnickým materiálem a transportními prostředky Písemné ověření s ústním vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma