TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 66-021-N je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v základních principech marketingu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat marketing a vysvětlit podnikatelské koncepce Písemné ověření
  Charakterizovat podnikatelské koncepce, popsat jejich podstatu a aplikovat na příkladech Písemné ověření
  Posoudit roli marketingu v tržním hospodářství a podrobit marketing kritice Písemné ověření
  Rozlišit vnímání základních složek marketingu z pozice firmy (4 P) a z pozice zákazníka (4 C) Ústní a písemné ověření
  Vyhodnotit pozici marketingu ve firemním řízení Ústní ověření
 • Orientace v marketingovém mixu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat a zcharakterizovat jednotlivé složky marketingového mixu Písemné ověření
  Rozčlenit výrobek podle různých kritérií Ústní nebo písemné ověření
  Vymezit značku výrobku a rozlišit jednotlivé druhy značek Ústní nebo písemné ověření
  Vyhodnotit jednotlivé fáze životního cyklu výrobku na praktických příkladech Ústní ověření
  Posoudit cenu z pozice firmy a spotřebitele Ústní ověření
  Uvést základní cíle a metody při stanovování ceny Ústní nebo písemné ověření
  Navrhnout vhodnou distribuční cestu pro určitý produkt Ústní ověření
  Vymezit podstatu velkoobchodu a charakterizovat jednotlivé typy velkoobchodu Ústní nebo písemné ověření
  Vyjmenovat maloobchodní jednotky a orientovat se v současném maloobchodu (obchodní řetězce) Ústní nebo písemné ověření
  Zdůvodnit význam propagace pro úspěch firmy na trhu Ústní ověření
 • Využití znalostí o marketingovém prostředí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat podstatu tržního hospodářství a vymezit podoby trhu Ústní nebo písemné ověření
  Rozčlenit trh podle hledisek segmentace trhu Ústní nebo písemné ověření
  Rozlišit marketingové prostředí, které může nebo nemůže firma ovlivnit Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat jednotlivé oblasti marketingového makroprostředí a mikroprostředí Ústní nebo písemné ověření
 • Provádění marketingových analýz

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat podstatu marketingového řízení a plánování Ústní nebo písemné ověření
  Zpracovat SWOT analýzu na konkrétním příkladu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zatřídit a identifikovat výrobky do analýzy BCG Ústní ověření
 • Orientace v marketingových strategiích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat marketingové strategie Písemné ověření
  Popsat matici růstu podniku Písemné ověření
  Orientovat se v konkurenčních strategiích Písemné ověření
 • Příprava podkladů pro marketingový výzkum

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat podstatu marketingového výzkumu Písemné ověření
  Získat, třídit a využít informace pro realizaci marketingového výzkumu Písemné ověření
  Popsat marketingový informační systém Písemné ověření
  Orientovat se v technikách marketingového výzkumu Písemné ověření
 • Zpracování a prezentace marketingového dotazníku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat postup tvorby dotazníku Písemné ověření
  Formulovat otázky v dotazníku Písemné ověření
  Provést vyhodnocení výzkumu Písemné ověření
  Pracovat s programy pro zpracování dat při vyhodnocení dotazníku (textový a tabulkový editor) Písemné ověření
  Uplatňovat prezentační dovednosti při prezentaci výsledků zjištěných dotazníkem Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • Apriora, z.s.
  Adresa: Šmeralova 706/36, Karlovy Vary, 36005
  IČ: 69982325
     
  Kontakt: mobilní telefon
  Telefon: 603257021
 • Spolek PELICAN
  Adresa: Lidická 9/695, Brno, 60200
  IČ: 03335259
     
  Kontakt: PELICAN
  Telefon: 774742296
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz