TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 62-012-R je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Využívání hodnotících systémů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit smysl a cíl hodnocení zaměstnanců Písemné a ústní ověření
  Popsat systém hodnocení a jeho vazby na odměňování Písemné a ústní ověření
  Popsat užívané metody hodnocení a proces tvorby hodnoticích standardů a kritérií Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit metody měření pracovního výkonu a přínosu konané práce podle zadaných kritérií Písemné a ústní ověření
  Popsat postup zjišťování a vyhodnocování pracovní spokojenosti zaměstnanců Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit úlohu motivace zaměstnanců Písemné a ústní ověření
  Uvést možnosti rozvíjení schopností a výkonu zaměstnanců Písemné a ústní ověření
 • Orientace v problematice hodnocení zaměstnanců

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést vnitřní a vnější faktory ovlivňující přístup organizace k hodnocení zaměstnanců Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit rozdíl mezi řízením pracovního výkonu a hodnocením zaměstnance Písemné a ústní ověření
  Popsat stanovování úrovně odměny za práci v závislosti na typu a struktuře mzdy/platu Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat hodnoticí pohovor (školení hodnotitele, chyby atd.) Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit diference v přístupu k zaměstnancům a charakterizovat význam klíčových zaměstnanců Písemné a ústní ověření
  Analyzovat výsledky měření individuálního a týmového výkonu a vyjmenovat činitele mající vliv na odměňování Praktické předvedení a ústní ověření
  Prezentovat komunikaci pro sdělení výsledku hodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat následná opatření po provedeném hodnocení Písemné a ústní ověření
 • Vytváření systému odměňování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rozdíl mezi mzdou a platem, pojem zaručená mzda, určení platu, způsob stanovení mzdy/platu Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat druhy příplatků ke mzdě (příplatky dané legislativou, jdoucí nad její rámec) Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit funkci pohyblivých složek, prémií a dalších odměn Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat vzájemný vztah jednotlivých složek mzdy/platu Písemné a ústní ověření
  Popsat vliv změn v odměňování na organizaci a její zaměstnance Písemné a ústní ověření
  Prokázat znalost legislativy související s odměňováním zaměstnanců Písemné a ústní ověření
 • Vytváření a udržování systémů zaměstnaneckých výhod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem „zaměstnanecké výhody“ Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat typy benefitů, popsat vymezení cílových skupin Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit smysl a funkce benefitů, jejich výhody a nevýhody pro zaměstnance i zaměstnavatele Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat poukázkový systém jako součást benefitního systému Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit rozdíl mezi pevným a volitelným systémem zaměstnaneckých výhod Písemné a ústní ověření
  Aplikovat znalosti pravidel administrace benefitního systému a související legislativy Praktické předvedení a ústní ověření
 • Využívání moderních poznatků pro hodnocení a odměňování zaměstnanců

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit funkci benchmarku, popsat jeho zdroje, realizaci a využití získaných dat Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit funkci HR controllingu Písemné a ústní ověření
  Uvést vnější faktory působící na tvorbu odměňování podle oboru činnosti, skladby míst, kvality dostupných lidských zdrojů atd. Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat trh práce – zdroje a možnosti sledování, výstupy Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit pojem objektivní hodnoty jednotlivých pracovních míst, vyjmenovat základní kritéria pro její měření Písemné a ústní ověření
  Identifikovat zdroje informací a práce s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat vliv různých trendů v odměňování na příkladu fiktivní organizace Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma