TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 66-019-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Vedení evidence skladovaného zboží

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vést a kontrolovat evidenci o pohybu zásob ve skladu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vést evidenci o příjmu (dodací listy) a vychystání (výdejky) zboží s přímou návazností na zodpovědnou osobu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vést a kontrolovat evidenci měsíčních stavů skladových položek podle skladu, skladovacího místa a trvanlivosti (šarže) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Kontrolovat evidenci výpisů skladových a objednávkových karet Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vést evidenci o stavu a množství certifikovaného obalového materiálu a odpadu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Kontrolovat evidenci sériových čísel výrobků, čárových kódů výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
  Kontrolovat a vést evidenci storno objednávek Praktické předvedení s ústním ověřením
  Kontrolovat a vést evidenci reklamací vzhledem k daným objednávkám Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vést evidenci o technickém stavu skladových prostředků sloužících k manipulaci s výrobky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vést evidenci čisticích a dezinfekčních prostředků a dalších prostředků sloužících k sanaci ploch velkoskladu Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Komplexní zajištění realizace inventury a inventarizace v rámci velkoobchodního skladu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat zásoby zboží a materiálu Praktické předvedení
  Zjistit fyzický (skutečný) stav zásob podle typologie zboží a materiálu ve skladu (převážením, přepočítáním, přeměřením) Praktické předvedení
  Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly (přebytek či manko) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zjistit skutečný stav manipulačních prostředků a nástrojů určených k manipulaci se zbožím Praktické předvedení
  Zjistit příčiny vzniku inventarizačních rozdílů a stanovit návrhy na vypořádání s nimi Ústní ověření
  Zapsat zjištěné údaje do inventurních soupisů Praktické předvedení
 • Vychystávání zboží, expedování kusových a vozových zásilek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat úplnost vystavených dokladů k zajištění přípravy zakázky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zkontrolovat fyzický stav zboží na skladě za využití evidenčních skladových karet či elektronického skladového systému Praktické předvedení
  Senzoricky zkontrolovat stav zboží podle průvodního vychystávacího listu (zboží na skladě, kontrola jakosti, množství, váha, hmotnost, objem, druh sortimentu, nepoškozenost obalů, rozbalování zboží a kontrola požadovaných záručních lhůt) Praktické předvedení
  Zkontrolovat uložení zboží na paletě vzhledem k dané kategorii a typologii zboží Praktické předvedení
  Sestavit požadovanou zakázku na základě vychystávacího listu při dodržení principu paletizace zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
  Popsat základní postupy práce se skladovací technikou a její obsluhou podle platného manipulačního a provozního řádu firmy Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést nakládku zboží za využití manipulační techniky do předem stanoveného místa určení Praktické předvedení
  Zafixovat ručně či strojně vychystané zboží na paletě patřičným ochranným certifikovaným obalovým materiálem podle charakteru zboží či na základě požadavků přepravních společností Praktické předvedení
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zadané části v sanitačním řádu firmy v rámci systému HACCP Ústní ověření
  Stanovit hygienická minima pro manipulaci se zbožím a vzhledem k uskladnění zboží ve skladu Ústní ověření
  Stanovit obsah a šíři sanitace při denním úklidu, týdenním úklidu a měsíčním úklidu (tzv. sanitační den) Ústní ověření
  Určit prostory či jednotlivé části skladu spadající do infekčních oblastí Praktické předvedení s ústním ověřením
  Popsat možné dezinfekční prostředky při dezinfekci, dezinsekci a deratizaci prostoru ve skladu Ústní ověření
  Vyjmenovat a okomentovat dezinfekční účinné látky s příklady prostředků na použití v daných prostorách skladu Ústní ověření
  Vyjmenovat ochranné pracovní pomůcky při aplikaci dezinfekčních prostředků v souladu s provozním řádem firmy Ústní ověření
  Aplikovat vhodný dezinfekční prostředek správným technologickým postupem na předem určené místo ve skladu a stanovit dobu působení tohoto prostředku Praktické předvedení
  Popsat pomůcky a stanovit postup při sterilizaci pracovních pomůcek sloužících k manipulaci se zbožím Ústní ověření
  Vyjmenovat hygienická pravidla pracovníka při manipulaci se zbožím Ústní ověření
  Vysvětlit a okomentovat rizika dezinfekčních prostředků spojených s nesprávnou aplikací, nedostatečnou dobou působení a dalších aspektů při jejich použití Ústní ověření
 • Přejímání, kontrolování zboží a jeho dodacích listů a dalších dokumentů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat úplnost údajů uvedených v dodacím listu zásilky a popsat uvedené údaje Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyplnit reklamační list podle firemního formuláře při příjmu zboží Praktické předvedení
  Zkontrolovat průvodní dokumentaci k danému zboží (např. popisky, přepravní dokumentace, doporučení, návody, aj.) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Senzoricky zkontrolovat a zhodnotit druh, kvalitu zboží, množství, váhu, objem, nepoškozenost obalů, značku výrobce a datum minimální trvanlivosti při příjmu na základě dodacího listu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Popsat základní postupy práce a obsluhy se skladovací technikou podle platného manipulačního a provozního řádu firmy Ústní ověření
  Uskladnit přijaté zboží za využití manipulační techniky (ruční vozík či motorový vozík) na místo určení podle specifikace výrobku a podle metody FIFO Praktické předvedení s ústním ověřením
  Při skladování a manipulaci se zbožím dodržovat principy systému kritických bodů (HACCP) podle daného sortimentu a zásad logistiky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Umístit zboží na odpovídající místo podle skladovací karty na regále a popsat všechny údaje na této kartě Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vytvořit novou firemní skladovací kartu pro nově zalistovaný výrobek, který byl přijat na sklad Praktické předvedení s ústním ověřením
  Manipulovat se zásobami podle charakteru sortimentu, v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zavést změnu stavu zásob do skladového informačního systému firmy Praktické předvedení s ústním ověřením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma