TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 34-031-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve fotografických přístrojích, fotografickém příslušenství a záznamových médiích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozdělit fotografické přístroje podle konstrukce a popsat jejich použití Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit rozdílnosti základních typů fotografických přístrojů a jejich funkcí Ústní ověření
  Předvést manipulaci s fotografickým přístrojem, popsat a vysvětlit jeho funkce Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat základní příslušenství fotografických přístrojů a jeho použití Písemné a ústní ověření
  Popsat druhy záznamových médií používaných pro ukládání fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
 • Volba vhodného osvětlení a práce se světlem při fotografování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní druhy osvětlovacích zařízení, včetně jejich příslušenství Písemné a ústní ověření
  Navrhnout vhodný druh osvětlovacího zařízení pro produktovou a dokumentační fotografii, vysvětlit rozdíly mezi trvalým a zábleskovým světlem Písemné a ústní ověření
  Objasnit problematiku teploty chromatičnosti světla a význam funkce nastavení bílé Písemné a ústní ověření
  Nastavit osvětlení scény, zvolit vhodný model osvětlení, vysvětlit způsob ovlivnění charakteru a směru světla Praktické předvedení a ústní ověření
  Změřit a nastavit expozici, vysvětlit využití měření dopadajícího a odraženého světla Praktické předvedení a ústní ověření
 • Tvorba kompozice snímku a volba stanoviště záběru

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat nejdůležitější kompoziční principy tvorby fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
  Zvolit vhodné stanoviště a úhel pohledu pro záběr u produktového nebo dokumentačního snímku Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit rozdíly v použití základních objektivů, širokoúhlých objektivů a teleobjektivů s ohledem na perspektivní zkreslení a hloubku ostrosti záběru Písemné a ústní ověření
  Sestavit zátiší z produktů podle principů vhodné kompozice Praktické předvedení
  Zvolit vhodné pozadí pro fotografování různých produktů s ohledem na možný ořez snímku v rámci dalších možných úprav Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba vhodného druhu fotografické techniky pro produktovou a dokumentační fotografii

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat vhodný fotografický přístroj, popsat jeho technické parametry Praktické předvedení a ústní ověření
  Vybrat vhodný druh fotografického objektivu a filtrů pro danou fotografickou situaci a zdůvodnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat vhodné fotografické příslušenství pro různé práce v oblasti produktové a dokumentační fotografie Ústní ověření
  Předvést manipulaci s fotografickým příslušenstvím, vysvětlit základní operace s ním Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat vybavení ateliéru vhodného pro fotografování produktové fotografie Ústní ověření
 • Zhotovení snímků produktů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit kompozici s použitím daných produktů Praktické předvedení
  Zvolit vhodné osvětlení scény Praktické předvedení
  Zhotovit snímek běžných produktů Praktické předvedení
  Zhotovit snímek obtížných produktů (kovového a skleněného objektu) Praktické předvedení
  Předvést prezentaci snímku ve formě neupraveného digitálního záznamu, včetně přístroje a jeho použitého doplňkového příslušenství, kterým byl zhotoven Praktické předvedení
 • Zhotovení reprodukce plošné předlohy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit zařízení a fotografický přístroj pro zhotovení reprodukce Praktické předvedení
  Osvětlit obraz pro účely reprodukce, vysvětlit způsob osvětlení u lesklých předloh Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit snímek bez perspektivního zkreslení obrazu Praktické předvedení
  Předvést prezentaci snímku ve formě neupraveného digitálního záznamu, včetně přístroje a jeho použitého doplňkového příslušenství, kterým byl zhotoven Praktické předvedení
 • Zdokumentování pracovního postupu fotografickou cestou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout vhodný fotografický přístroj a příslušenství pro fotografickou dokumentaci pracovního postupu Písemné a ústní ověření
  Popsat možnosti osvětlování při dokumentaci pracovního postupu Písemné a ústní ověření
  Popsat postup práce při fotografické dokumentaci Písemné a ústní ověření
 • Zhotovení kontrolního náhledu snímku na inkoustové, termosublimační nebo laserové tiskárně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat funkce jednotlivých typů tiskáren a navrhnout vhodný typ tiskárny pro tisk fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
  Uvést druhy materiálů vhodných pro tisk obrazu, popsat jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
  Nastavit funkce a připravit tiskárnu pro tisk obrazu Praktické předvedení
  Vytisknout kontrolní náhled snímku Praktické předvedení
 • Úprava snímku s využitím grafických programů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přenést digitální obraz z fotografického přístroje do počítače Praktické předvedení
  Popsat grafické programy vhodné pro úpravy fotografického obrazu, porovnat jejich funkce, zvolit nejvhodnější grafický program pro daný úkol Písemné a ústní ověření
  Upravit hustotně a barevně fotografický obraz (např. pomocí funkce křivky, úrovně, jas a kontrast, úpravy barev) Praktické předvedení
  Provést jednoduché opravy obrazu pomocí nástrojů pro retuš Praktické předvedení
  Zhotovit jednoduchou montáž produktového snímku Praktické předvedení
  Popsat jednotlivé datové formáty používané v grafických programech, zvolit vhodný datový formát pro uložení obrazu a obraz uložit Praktické předvedení a ústní ověření
 • Příprava snímku pro další zpracování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést předtiskovou úpravu snímku a převedení do tiskového modelu CMYK Praktické předvedení
  Provést konečnou přípravu snímku pro zhotovení fotografie na digitálním minilabu Praktické předvedení
  Objasnit volbu barevného modelu RGB a CMYK pro jednotlivé druhy konečného zpracování fotografie Ústní ověření
 • Archivování obrazových materiálů a digitálních dat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně Písemné a ústní ověření
  Popsat možnosti ukládání digitálních dat, uvést možnosti datových úložišť na internetu Ústní ověření
  Provést uložení digitálních dat na vhodné médium Praktické předvedení
  Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků) Ústní ověření
 • Příprava digitálního obrazu pro export na web

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upravit velikost snímku a jeho rozlišení s ohledem na možnosti internetového transportu Praktické předvedení
  Předvést stahování snímku z internetu do počítače Praktické předvedení
  Popsat a provést odeslání snímků z počítače pomocí elektronické pošty a datových úložišť Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vedení povinné dokumentace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat a autorských práv ve vztahu k produktové a dokumentační fotografii Ústní ověření
  Popsat způsob vedení zakázkové knihy Ústní ověření
  Vystavit fakturu a zjednodušený daňový doklad, vysvětlit náležitosti kolem příjmu a výdeje peněžních částek Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést způsob evidence objednávek a tvorby rozpočtu, vytvořit rozpočet pro konkrétní zakázku Praktické předvedení
 • Prezentace prací v závislosti na konkrétní situaci při jednání se zákazníkem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsob komunikace se zákazníkem při sjednávání a odevzdávání zakázky Ústní ověření
  Prezentovat nabídkové portfolio prací a dohodnout podmínky realizace zakázky Praktické předvedení
  Předvést zhotovenou zakázku při předání zákazníkovi Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma