TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-028-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést orientaci v normách a v technických podkladech pro zhotovování strojních součástí Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhledat stanovené údaje z katalogů strojů, dílenských příruček apod. Praktické předvedení a ústní ověření
  Získat stanovené technické informace s využitím informačních a komunikačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
  Demonstrovat zadaný úkol na technickém výkresu nebo schematickém náčrtu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod v oblasti opravárenství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypracovat k zadanému pracovnímu (výrobnímu) úkolu technologický postup s jednotlivými kroky Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout ke zvolenému technologickému postupu potřebné prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
 • Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést stanovené operace ručního obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů (např. řezání, stříhání, pilování, vrtání, broušení, ohýbání aj.) nejméně u tří různých technologií (pokud možno na konkrétním výrobku) s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržet zásady BOZP pro ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů, popř. plastů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Jednoduché technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů a renovaci součástí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést stanovené technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů nebo renovaci součástí (např. při soustružení, frézování, obrážení, broušení apod.) na konkrétním výrobku s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržet zásady BOZP pro strojní obrábění technických materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Základní operace ručního tváření kovů za tepla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a používat pomůcky a zařízení pro ruční tváření kovů za tepla Praktické předvedení
  Popsat a předvést správný postup při ohřívání a ochlazování materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést určené základní kovářské práce Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržet zásady BOZP pro tváření kovů za tepla Praktické předvedení
 • Používání základních renovačních metod při obnově součástí strojů a zařízení v chovu zvířat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodnou renovační metodu pro obnovu zadané součásti Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést určenou renovační metodu pro obnovu zadané součásti (navařování, tváření apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
  Posoudit technickou účelnost a ekonomickou efektivitu provedené renovace Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržet zásady BOZP pro provádění renovačních metod Praktické předvedení
 • Demontáž, montáž a seřizování strojů a zařízení v chovu zvířat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady jednotlivých způsobů demontáže a montáže Ústní ověření
  Provést určené běžné demontážní a montážní práce při opravách zemědělské techniky a energetických prostředků používaných v chovu zvířat Praktické předvedení
  Předvést obsluhu ručního zvedáku a určených zařízení pro manipulaci s materiálem Praktické předvedení
  Předvést použití určených přípravků pro demontáže a montáže mechanismů bez poškození Praktické předvedení
  Dodržet zásady BOZP pro provádění montážních a demontážních prací Praktické předvedení
 • Provádění údržbářských a opravárenských prací na strojích a strojních zařízeních v chovu zvířat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit systém údržby a oprav zemědělských strojů a zařízení Ústní vysvětlení
  Vysvětlit příčiny poruch strojů a rozeznat druhy opotřebení strojních součástí Ústní ověření a praktické předvedení
  Provést údržbu určeného mechanizačního prostředku nebo zařízení Praktické předvedení
  Určit příčinu konkrétní poruchy a navrhnout opatření k jejímu odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
  Opravit a seřídit určený mechanizační prostředek nebo zařízení podle zootechnických požadavků na jejich činnost Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržet zásady BOZP pro opravárenské práce Praktické předvedení
 • Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést závěrečnou kontrolu provedené opravy Praktické předvedení a ústní ověření
  Odzkoušet funkčnost opraveného stroje, zařízení nebo vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
 • Diagnostikování poruch s využitím přístrojů a stanovení způsobu opravy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zjistit technický stav určeného motorového vozidla nebo zemědělského stroje pomocí měřidel a diagnostických prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
  Identifikovat závady jednotlivých agregátů, zkontrolovat a nastavit předepsané parametry Praktické předvedení a ústní ověření
  Zaznamenat a vyhodnotit výsledky diagnostických měření porovnáním s požadavky předpisů pro technický stav vozidla nebo stroje a posoudit předpokládanou životnost Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
 • Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit stupeň opotřebení a funkční způsobilost určené součásti s ohledem na optimální provoz a možnost zatížení Praktické předvedení a ústní ověření
  Doporučit konkrétní opatření pro další provoz součásti a dobu nezbytnou k preventivní opravě Praktické předvedení a ústní ověření
 • Opravy a údržba motorového vozidla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést demontáž, údržbu, seřízení a montáž spalovacího motoru včetně příslušenství a usazení motoru Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat nebo vyměnit provozní náplně Praktické předvedení
  Opravit určené jednoduché závady elektrických zařízení a elektroinstalace vozidla a ošetřit tato zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat akumulátor, případně ho dobít Praktické předvedení
  Provést údržbu a seřízení spojky a převodového ústrojí Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést údržbu, opravu a seřízení podvozkových částí včetně řízení a brzd Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést výměnu kola a opravu pneumatiky včetně kontroly Praktické předvedení
  Dodržet zásady BOZP pro údržbu a opravy motorových vozidel Praktické předvedení
 • Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhodnotit určené opravárenské pracoviště nebo provoz z hlediska jeho vlivu na životní prostředí Praktické předvedení a písemné nebo ústní ověření
  Navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zabránění negativním následkům Praktické předvedení a písemné nebo ústní ověření
 • Obsluha soupravy traktoru a zemědělského stroje pro chov zvířat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést orientační kontrolu technického stavu traktoru a pracovního stroje z hlediska jejich způsobilosti pro splnění zadaného úkolu, případně odstranit zjištěné závady Praktické předvedení
  Připojit pracovní stroj k traktoru Praktické předvedení
  Seřídit pracovní stroj podle zadaného úkolu, podmínek pracoviště a zootechnických požadavků na danou činnost Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést přezkoušení funkčnosti kompletní soupravy Praktické předvedení
  Předvést obsluhu traktoru a pracovního stroje při plnění zadaného technologického úkolu (v provozních nebo cvičných podmínkách) Praktické předvedení
  Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz