TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-001-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst různé druhy technické dokumentace Ústní ověření nad technickým výkresem
  Orientovat se ve výběrech strojírenských norem, strojnických tabulkách Praktické předvedení a ústní ověření
  Používat technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
  Pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení
 • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav strojů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit technologické podmínky pro uskutečnění vybrané pracovní operace při výrobě, úpravě, sestavení, seřízení a opravě přístrojů, strojů a zařízení Písemné a ústní ověření
  Volit nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné při výrobě, sestavení, opravě, renovaci a údržbě nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek či jejich součástí Praktické předvedení
  Správně vyčíst údaje pro ošetřování, údržbu, seřizování, provoz a obsluhu Praktické předvedení
  Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci při činnostech souvisejících s opravami strojů a zařízení v souladu se strategií udržitelného rozvoje Praktické předvedení
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit vhodné měřicí metody a vhodné měřicí a kontrolní prostředky dle výkresu obrobku Praktické předvedení a ústní ověření
  Měřit správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení a ústní ověření
  Vystavit protokl měření geometrických hodnot (rovinnost, kolmost, rovnoběžnost), nastavení vůlí s ohledem na předání opraveného stroje provozovateli Praktické předvedení
 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
  Používat racionálně nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
  Využít ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
  Obrábět a zpracovávat ručně kovové materiály a plasty Praktické předvedení
  Orýsovat součást a polotovar s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů Praktické předvedení
  Dodržet při ručním obrábění a zpracování kovů a plastů pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Praktické předvedení
 • Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů, zařízení a výrobních linek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný způsob funkčních zkoušek strojů, zařízení, výrobních linek a jejích podmínek pomocí servisní knížky a návodu k obsluze Písemné a ústní ověření
  Analyzovat a vyhodnotit výsledky zkoušky strojních zařízení Písemné ověření
  Provést zkoušku podle stanovených předpisů a zhotovit předávací protokol Praktické předvedení, předávací protokol
 • Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavovat součástky v celek tak, jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci Praktické předvedení
  Kontrolovat vzájemnou polohu spojovacích součástí, měřit rovinnosti, rovnoběžnosti, vůle ap. Praktické předvedení
  Pracovat s dílenským pravítkem, nožovým pravítkem, vodováhou, lístkovými měrkami, číselníkovými úchylkoměry a optickými přístroji apod. Praktické předvedení
  Provést funkční zkoušku strojů, zařízení, výrobních linek Praktické předvedení
 • Sestavování točivých strojů, jejich montáž dle výkresové dokumentace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit součástky v celek tak, jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci Praktické předvedení
  Zkontrolovat vzájemnou polohu spojovacích součástí, měřit rovinnosti, rovnoběžnosti, pracovat s dílenským pravítkem, nožovým pravítkem, vodováhou, lístkovými měrkami, číselníkovými úchylkoměry a optickými přístroji Praktické předvedení
  Zkontrolovat souosost, kolmost, obvodové a čelní házení, vůli Praktické předvedení
  Provést funkční zkoušku točivých strojů Praktické předvedení
 • Provádění údržby, oprav a generálních oprav strojů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypracovat na základě znalosti funkce konstrukčních uzlů, konstrukcí agregátů a konstrukčního uspořádání a servisní dokumentace strojů a zařízení postupy montáží, údržby a oprav strojů a zařízení Písemné a ústní ověření
  Zvolit pro montáž, údržbu a opravy potřebné nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení, mechanizační prostředky umožňující či usnadňující manipulaci s montovanými částmi strojů a zařízení Praktické předvedení
  Určit s ohledem na požadovanou spolehlivost a životnost vhodnou metodu renovace součástí strojů a zařízení Písemné a ústní ověření
  Vést předepsanou dokumentaci o provozu zařízení, o jejich technickém stavu, závadách, opravách Praktické předvedení
  Opravit a vykonat údržbu strojů a zařízení Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz