TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-058-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v předpisech a technických normách z oblasti provozu lyžařských vleků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se provozu lyžařských vleků Písemné ověření
  Prokázat znalost terminologie z oblasti provozu lyžařských vleků Písemné ověření
  Popsat podmínky pro rozhodnutí Drážního úřadu o provozní způsobilosti lyžařského vleku Písemné ověření
 • Obsluha zařízení lyžařského vleku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat součásti a vysvětlit funkce lyžařského vleku Písemné ověření s ústní obhajobou
  Vysvětlit pravidla bezpečného provozu a popsat rizika vyplývající z provozu lyžařského vleku Písemné ověření s ústní obhajobou
  Popsat postup pravidelné údržby zařízení lyžařského vleku a jeho okolí v řádném stavu Písemné ověření s ústní obhajobou
  Vysvětlit obsah prohlídek a kontrol lyžařského vleku Písemné ověření s ústní obhajobou
  Popsat parametry nástupiště, trati a výstupiště lyžařského vleku Písemné ověření s ústní obhajobou
  Vysvětlit kritéria pro vyřazení bezpečnostního prvku -lana provozu Ústní ověření
 • Vedení provozní a technické dokumentace lyžařského vleku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vést provozní deník a další povinnou dokumentaci a zaznamenat do nich předepsané údaje Praktické předvedení
  Zaznamenat do provozního deníku výsledky provedených kontrol před zahájením provozu lyžařského vleku a po ukončení provozu lyžařského vleku Praktické předvedení
 • Organizace nástupu, přepravy a výstupu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit základní pojmy z oblasti značení a zabezpečení v lyžařském areálu podle ČSN 01 80 27 Ústní ověření
  Poskytovat rady a informace návštěvníkům lyžařského areálu Praktické předvedení
  Definovat podmínky pro přepravu osob podle provozních předpisů (přepravní řád) Písemné ověření s ústní obhajobou
 • Poskytování první zdravotnické pomoci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit organizaci záchrany v lyžařském areálu Písemné ověření s ústní obhajobou
  Zpracovat základní postup při poskytování první pomoci Písemné ověření s ústní obhajobou
  Stanovit minimální rozsah vybavenosti lyžařského areálu zdravotnickým materiálem a transportními prostředky Písemné ověření s ústní obhajobou
 • Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat elektrické zařízení lyžařského vleku Písemné ověření
  Vysvětlit ohrožení elektrickým zařízením lyžařského vleku a navrhnout možné způsoby ochrany Písemné ověření
  Popsat zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem Písemné ověření s ústní obhajobou

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma