TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 18-002-N je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Algoritmizace úlohy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost standardních algoritmů (např. řazení záznamů, hledání minimální kostry v grafu) a popsat jej vhodným formalismem (např. vývojový diagram nebo pseudoprogramovací jazyk) Písemné ověření s ústní obhajobou
  Navrhnout algoritmus pro řešení konkrétní úlohy Písemné ověření s ústní obhajobou
  Navrhnout rozhraní mezi subsystémy dle konkrétního zadání. Formálně popsat datové rozhraní (např. xsd nebo xml schéma, rozhraní pro webové služby) Praktické ověření s ústní obhajobou
  Ovládat terminologii z oblasti algoritmizace Písemný test
 • Návrh databází

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit konkrétní předložené databázové schéma. Navrhnout vylepšení. Opravit chyby Písemné ověření s ústní obhajobou
  Vytvořit dle zadání návrh struktury jednoduché databáze (5-10 entit) a nakreslit jej ve vybraném CASE nástroji (např. ERwin, Enterprise Architect) Praktické ověření s ústní obhajobou
  Popsat postup migrace dat a uvést zásady, které je třeba dodržovat (např. kroky, kontrola konzistence dat, reprodukovatelné postupy, obvyklé problémy a návrh jejich řešení) Ústní ověření
  Ovládat terminologii z oblasti návrhu databází Písemný test
 • Tvorba schémat a diagramů s využitím jazyka UML

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit předložené schéma (vývojový diagram, stavový diagram atd.) Písemné ověření s ústní obhajobou
  Nakreslit s využitím jazyka UML ve vybraném CASE nástroji (např. Power Designer, Enterprise Architect) zadaný model a obhájit jeho použitelnost pro konkrétní úlohu (např. stavový diagram, komponentový diagram, sekvenční diagram, use case diagram) Praktické ověření s ústní obhajobou
  Ovládat terminologii z oblasti tvorby schémat a diagramů Písemný test
 • Principy programování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalosti principů programování na jednoduchém příkladu, ve zvoleném programovacím jazyce (např. práce s editorem, čísla a řetězce, proměnné, datové typy, cyklus, podmíněný příkaz) Písemné ověření s ústní obhajobou
  Porozumět určené části kódu a vysvětlit jeho funkci Písemné ověření s ústní obhajobou
  Navrhnout vhodné softwarové technologie dle konkrétního zadání (např. e-shop, MIS, transakční aplikace) Písemné ověření s ústní obhajobou
  Ovládat terminologii z oblasti programování Písemný test
 • Optimalizace výkonnosti software

  Kritéria hodnocení Ověření
  Na konkrétní úloze (např. sběr dat z více míst do centrální databáze, vědeckotechnické výpočty, aplikace pro podporu rozhodování, on-line aplikace, rezervační systémy) posoudit reálnost zadaných výkonnostních kritérií aplikace (např. počet operací za časovou jednotku, doba odezvy, škálovatelnost propustnosti aplikace). Najít úzká místa a navrhnout optimální řešení Písemné ověření s ústní obhajobou
  Prokázat orientační znalosti nástrojů pro sledování výkonnosti aplikací (např. strojový čas, operace vstup/výstup) Písemné ověření s ústní obhajobou
  Ovládat terminologii z oblasti optimalizace výkonnosti software a teorie složitosti algoritmů Písemný test
 • Zajištění bezpečnosti software

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dle konkrétního zadání vyhodnotit bezpečnostní rizika, popsat možné hrozby a navrhnout vhodné kroky k zajištění bezpečnosti software (např. uvést prostředky pro ochranu dat před zničením a zabezpečení dat před zneužitím, dohledatelnost záznamů, identity management) Písemné ověření s ústní obhajobou
  Ovládat terminologii z oblasti zajištění bezpečnosti software Písemný test
 • Použití SQL

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit komplexní SQL příkaz dle konkrétního zadání (např. select, insert, drop, create) Písemné ověření s ústní obhajobou
  Optimalizovat zadaný SQL příkaz Písemné ověření s ústní obhajobou
  Ovládat terminologii z oblasti použití SQL Písemný test

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma