TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-006-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technické dokumentaci, normách a technologických postupech plynových zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy (plynové rozvody a zařízení, stavební výkresy, technická zpráva, situace, instalační výkresy) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit názvosloví používané v TPG – průmyslové plynovody, technologický postup a jeho význam Ústní ověření
  Provést výpis materiálů ze zadané výkresové dokumentace Praktické předvedení
 • Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury průmyslových plynovodů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro rozvod průmyslových plynovodů Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat jednotlivé druhy potrubí a tvarovek pro rozvod průmyslových plynovodů Ústní ověření
  Popsat uzavírací armatury, jejich použití Ústní ověření
 • Orientace v plynových zařízeních, měřících, regulačních a bezpečnostních prvcích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat plynové spotřebiče nad 50 kW a jejich použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat druhy měřicích zařízení používaných pro měření spotřeby plynu Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat druhy regulačních zařízení odpovídajících množství dopravovaného plynu a provozním podmínkám a potřebám Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat řešení přívodu vzduchu a odvodu spalin u plynových spotřebičů Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout postup montáže plynových rozvodů podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout postup montáže spotřebičů, zařízení a jejich kompletace podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže plynových rozvodů a zařízení podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vysvětlit BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Ruční zpracovávání a strojní obrábění kovových materiálů a plastů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálu Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Ručně zpracovat instalatérský materiál podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálu Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Strojně obrábět instalatérský materiál podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Dodržovat BOZ při montáži plynových rozvodů a zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Příprava plynových instalací, zařízení a spotřebičů k montáži a opravě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést, kdo je oprávněn provádět montáže, instalace a opravy na průmyslových plynovodech, zařízeních a spotřebičích Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat postup odstavování funkčního plynovodu, zařízení a spotřebičů z provozu Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat postup uvádění plynovodu, zařízení a spotřebičů do provozu Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Provádění údržby a opravy plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat, kdo je oprávněn provádět údržbu a opravy na plynových rozvodech, zařízeních a spotřebičích Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při údržbě a opravách plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat, jak postupovat po ukončení údržby nebo opravy na plynovém potrubí, zařízení a spotřebičích Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Sestavování a montáž plynových rozvodů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit podmínky pro montáž plynových rozvodů podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést montáž potrubního rozvodu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připevnit plynové potrubí ke konstrukci podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Spojování částí potrubí průmyslových plynovodů nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy nerozebíratelných spojů na průmyslových plynovodech, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést spoj potrubí svařováním plamenem podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést spoj měděného potrubí lisováním podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést spoj měděného potrubí pájením natvrdo podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést spoj plastového potrubí lisováním podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Spojování částí potrubí průmyslových plynovodů rozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí na rozvodech průmyslových plynovodů, zařízení a spotřebičů podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vysvětlit a názorně předvést spojování průmyslových plynovodů rozebíratelnými spoji podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Uvést základní rozdíly mezi rozebíratelnými a nerozebíratelnými spoji Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Připojování plynových zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připojit plynový spotřebič podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připojit plynové zařízení pro měření spotřeby plynu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připojit plynové zařízení pro regulaci tlaku plynu a zabezpečovacích zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Výměna částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat, kdo je oprávněn provádět výměnu částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při výměně částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat, jak postupovat po ukončení výměny částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Příprava a provádění tlakových a funkčních zkoušek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat zkušební podmínky tlakových a funkčních zkoušek Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Připravit systém na zkoušku těsnosti podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést zkoušku pevnosti a těsnosti podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat přípravu rozvodu a zařízení pro provedení výchozí revize Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Identifikace míst úniku plynu, jeho lokalizace a zajištění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby identifikace míst úniku plynu Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést detekci plynu pomocí detekčního přístroje Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést lokalizaci a zajištění místa úniku plynu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné ověření
  Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné ověření
  Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné ověření
  Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma