TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-091-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v zásadách BOZP, PO, životního prostředí a právních předpisech v komplexním pneuservisu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientace v zásadách BOZP a PO v oblasti servisu (oprav vozidel a pneumatik) Ústní ověření
  Popsat možná rizika poškození zdraví při práci na vozidlech, manipulaci s pneumatikami a pobytu v hlučném prostředí a zvolit adekvátní ochranné pomůcky Písemné a ústní ověření
  Použít osobní ochranné pracovní pomůcky v průběhu zkoušky Praktické předvedení
  Dodržet zásady požární ochrany a provést bezpečnou manipulaci s vulkanizačními látkami v průběhu zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
  Orientovat se v zásadách nakládání s odpady, charakterizovat je, třídit a navrhnout další využití nebo ekologickou likvidaci Ústní ověření
  Orientovat se v podmínkách stanovených vyhláškou o schvalování technické způsobilosti a podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Písemné a ústní ověření
 • Volba pracovního postupu při demontáži kol z motorových vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat typy zvedáků, způsob jejich bezpečného použití a obsluhy Ústní ověření
  Charakterizovat způsoby a důvody rozdílného zvedání vozidel Ústní ověření
  Popsat způsoby uchycení kol a postup jejich odborné demontáže Ústní ověření
  Popsat postup odborné demontáže kol, jejich uchycení na náboji nápravy a provést odbornou demontáž určeného kola osobního vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
 • Demontáž pláště z ráfku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat stroje a zařízení potřebná k provedení demontáže pláště Ústní ověření
  Charakterizovat druhy disků a ráfků kol Ústní ověření
  Charakterizovat vliv správné demontáže patky pláště z dosedací plochy ráfku, s ohledem na bezpečný provoz a životnost pneumatiky Ústní ověření
  Provést demontáž pláště z ráfku za dodržení technologických a bezpečnostních podmínek (vypuštění vzduchu, správné nastavení montážní hlavice …) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Montáž pláště na ráfek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést obsluhu montážního stroje s pomocným ramenem, popsat a vysvětlit hlavní části, příslušenství a speciální nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést odbornou montáž pláště na ráfek, popis a montáž pryžového ventilu, pravidel jeho výměny a příčiny jeho poškození Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat zásady huštění pneumatik husticím manometrem Ústní ověření
 • Volba postupu vyvážení kola určeného vozidla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat význam vyvážení pro správný provoz pneumatiky, charakterizovat možné závady na plášti a podvozku při nesprávném vyvážení Písemné a ústní ověření
  Popsat typy a způsob vyvážení pneumatiky, výběr a umístění vyvažovacího závaží Ústní ověření
  Popsat rozdíly mezi vyvážením statickým a dynamickým Ústní ověření
  Provést vyvážení pneumatiky na vyvažovacím stroji, umístění a připevnění závaží na ráfek/disk, popsat tři nejzávažnější a nejčastější chyby při vyvažování pneumatiky Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba pracovního postupu při montáži kola na nápravu určeného vozidla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodné pomůcky a nářadí pro zpětnou montáž kol na motorové vozidlo Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést zpětnou montáž kol na motorové vozidlo, ošetření náboje a dosedací plochy kol Praktické předvedení a ústní ověření
  Orientovat se v pravidlech použití momentového klíče pro dotažení matic nebo šroubů kol Praktické předvedení a ústní ověření
 • Doporučení nejvhodnějšího typu a druhu pneumatik pro jednotlivá motorová a přípojná vozidla s ohledem na zákonné předpisy, doporučení výrobce a požadavky provozovatele

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vliv pneumatik na jízdní vlastnosti vozidla, jeho bezpečnost, ekonomiku provozu, komfort a hlučnost, přenos síly na vozovku, brzdné schopnosti a chování na různém povrchu vozovky Písemné a ústní ověření
  Uvést předpisy a zákonné normy stanovující způsob používání pneumatik na vozidlech při provozu na pozemních komunikacích, zejména s ohledem na klimatické podmínky, rozměr a konstrukci pláště, nosnost a rychlost vozidla Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit kódy, symboly, popisy a označení uváděná výrobcem na plášti (rozměry, rychlost, nosnost, použití, údaje o dalších vlastnostech pneumatiky) Písemné a ústní ověření
  Doporučit nejvhodnější kategorii a typ pláště pro dané vozidlo a typ podle jeho výkonových a jízdních parametrů, způsobu používání a charakteru provozu Praktické předvedení a ústní ověření
  Definovat požadavky na provoz pneumatiky dle zákona a technického průkazu výrobce vozidla Písemné ověření
 • Orientace v konstrukci a technologii výroby pláště osobního vozidla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat jednotlivé částí kompletu pneumatiky dle ČSN 63 1001 Písemné a ústní ověření
  Popsat rozdíl konstrukcí pláště diagonální a radiální, možné výhody a nevýhody, pojmenovat konstrukční skladbu pláště dle druhu provozu a povrchu vozovky Písemné a ústní ověření
  Popsat technologie výroby pláště, použité materiály a jejich význam pro správnou funkci pneumatiky na vozidle Písemné a ústní ověření
  Popsat možné výrobní vady pneumatik a jejich projevy včetně vlivu na chování vozidla při jízdě (nerovnoměrnost kostry; výrobní separace;…) Písemné a ústní ověření
  Popsat jednotlivé části kompletu kola dle ČSN 63 1001 Ústní ověření
 • Posouzení technického stavu pneumatik

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat jednotlivé části pláště a jejich význam pro bezpečnou funkci pneumatiky, určit místa na plášti, která jsou možná pro opravu poškození, aniž by došlo k omezení bezpečné funkce pneumatiky a provozu vozidla a určit místa, která nelze opravovat Písemné a ústní ověření
  Pojmenovat druhy oprav plášťů a jejich možné renovace Písemné ověření
  Zvolit vhodný opravný materiál, zařízení a technologii opravy průpichu v koruně u radiálního pláště Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit vhodný materiál, zařízení a technologii opravy, průrazu v bočnici vzorového diagonálního pláště Praktické předvedení a ústní ověření
  Definovat podmínky stavu kostry pláště pro možnost protektorování Písemné ověření
  Popsat podmínky a zásady možného prohloubení dezénu nákladních plášťů Písemné ověření
 • Zjišťování vad či poškození pneumatik a jejich oprava

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat možné provozní vady pneumatik a jejich projevy Písemné a ústní ověření
  Pojmenovat vyobrazené vady pláště a jejich charakteristiky dle reklamačních standardů Písemné a ústní ověření
  Určit druh poškození na vzorcích poškozených,vadných plášťů a přípustnost dalšího použití Praktické předvedení a ústní ověření
  Opravit za studena osobní radiální plášť v koruně po průpichu Praktické předvedení
  Opravit za studena diagonální plášť v bočnici po průrazu Praktické předvedení
  Připravit kostru nákladního pláště 22,5" (palce) na opravu vulkanizací za tepla a popsat technologický postup navazující vulkanizace Praktické předvedení
  Posoudit na dvou vzorcích plášťů možnost opravy poškození a určit metodu opravy studenou /tepelnou vulkanizací, a stanovit odpovídající opravné materiály a postup Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kontrola monitoringu tlaku v pneumatikách vozidla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat principy monitoringu tlaku v pneumatikách Ústní ověření
  Provést kontrolu funkčnosti monitoringu tlaku v pneumatikách u zkušebního vozidla Praktické předvedení
 • Určení příčiny nepravidelného opotřebení pneumatik

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit z předložených 3 vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené vadou tlumičů Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit z předložených vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené chybnou geometrií Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit z předložených vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené vůlí v zavěšení kol Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit z předložených vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené nerovnoměrným účinkem brzd Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit z předložených vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené vůle ložiska kola Praktické předvedení a ústní ověření
 • Orientace v autodatech konstrukčních dílů a pneumatik

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést náhodné vyhledání technických údajů dílů a pneumatik Praktické předvedení
  Provést vyhledání technických údajů se správnou specifikací pneumatik pro zadané vozidlo s ohledem na bezpečnost jízdy, životnost a ekonomický provoz Praktické předvedení
 • Seřízení geometrie podvozku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhledat v manuálu či přístroji data geometrie k měřenému vozidlu Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat přípravné kroky na vozidle před zahájením měření kontroly geometrie na vozidle Písemné ověření
  Identifikovatpřípadné vadné díly podvozku a provést jejich výměnu na měřeném vozidle Praktické předvedení
  Změřit a nastavit geometrie přistaveného vozidla podle parametrů výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
  Použít diagnostický přístroj k nastavení parametrů, podle požadavku výrobce pro daný typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
 • Výměna součástí zavěšení kol

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat vadnou součást zavěšení kol přední nápravy (čepy; silentbloky …) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyměnit vadnou součást zavěšení kol Praktické předvedení
 • Orientace v konstrukci a činnosti brzdové soustavy motorových vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy provedení brzdových soustav motorových vozidel Písemné ověření
  Popsat principy posilovačů brzd vozidel Písemné ověření
  Popsat principy činnosti ABS vozidel Písemné ověření
  Popsat principy činnosti ADSR vozidel Písemné ověření
 • Provedení opravy brzd na motorovém vozidle

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyměnit kotouče a segmenty na přední nápravě zkušebního vozidla Praktické předvedení
  Vyměnit kotouče a segmenty nebo bubny a čelisti zadní nápravy zkušebního vozidla Praktické předvedení
  Vyměnit brzdovou kapalinu a odvzdušnění brzdového systému zkušebního vozidla Praktické předvedení
  Popsat zásady testu brzd na válcové zkušebně brzd Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma