TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 66-011-R je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Řízení centrálního nákupu, monitoring skladových zásob a jejich porovnávání s plánem organizace a s požadavky zákazníka, včetně řízení logistických a distribučních procesů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout efektivní strukturu řízení úseku nákupu velkoobchodu (personální strukturu s obsahovou náplní práce manažera nákupu velkoobchodu s možností delegace pravomocí a odpovědností na podřízené pracovníky) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Definovat podstatu a důležitost nákupního managementu v rámci firmy a navrhnout způsoby efektivního řízení lidských zdrojů oddělení nákupu podle charakteru firmy Ústní ověření
  Vysvětlit postupy při vedení a koordinaci zaměstnanců nákupu, rozdělování úkolů a způsob kontroly jejich plnění, motivování a hodnocení zaměstnanců Ústní ověření
  Vytvořit návrh postupu pro zajištění aktivního a efektivního monitoringu (průzkumu) trhu pro alokaci konkurenční nabídky s cílem zajistit diferenciaci typologie nákupů a následné nabídky ve srovnání s konkurencí Praktické předvedení s ústním ověřením
  Sestavit kategorizaci zboží na základě četností a velikostí objednávek za dané časové období Praktické předvedení s ústním ověřením
  Definovat a popsat základní legislativní požadavky formulářů při obchodní spolupráci se zvoleným dodavatelem zboží (obchodní smlouvy, faktury, přepravní doklady, průvodní dokumentace, záruční listy, dodací listy, elektronické a tištěné objednávky) v rámci tuzemského trhu, zahraničního trhu a v rámci obchodu se zeměmi třetího světa Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit postup a uvést zdroje pro zjištění skutečného stavu zásob a evidence zboží na skladu Ústní ověření
  Popsat základní postup toku zboží od výběru dodavatele až po samotnou realizaci nákupu a příjmu zboží na sklad Ústní ověření
  Zhodnotit možnosti využití distribučních kanálů a cest pro efektivní převoz nakoupeného zboží s cílem minimalizovat náklady v rámci pořízení zboží Ústní ověření
  Vysvětlit podstatu podnikových směrnic a popsat způsoby jejich využití ve velkoskladu Ústní ověření
  Vysvětlit podstatu podnikové strategie firmy, popsat základní strukturu a účel podnikového plánu pro dosažení stanovených cílů firmy Ústní ověření
  Vysvětlit možnosti vedoucí k získání výhodnější nákupní ceny zboží od dodavatele Ústní ověření
 • Vypracování požadované poptávky nákupu v rámci trhu, sjednávání a uzavírání obchodní spolupráce s dodavateli

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat pojem zbožíznalectví a dále stanovit kritéria pro výběr dodavatele určitého produktu na základě různých charakteristik produktu (objem/obsah balení, paletové množství, trvanlivost, kvalita, složení, aj.) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Specifikovat důležitá kritéria při výběru nového dodavatele určitého typu zboží Ústní ověření
  Sestavit možnou poptávku na základě vybraného výrobku (typologie sortimentu) v rámci tuzemského trhu a stanovit kroky pro optimální vyhlášení poptávky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit a zdůvodnit způsoby a současné možnosti ke zveřejnění (zadání) poptávky ze strany velkoobchodu vůči potencionálním dodavatelům Ústní ověření
  Vyjmenovat základní hodnoticí kritéria (např. nákupní cena, logistika, kvalita sortimentu, aj.) pro výběr optimálního dodavatele na trhu na základě poptávky Ústní ověření
  Vyjmenovat základní typy komunikačních kanálů a stanovit možné zdroje pro vyhledávání potencionálních dodavatelů s ohledem na zajištění nejlepší nabídky zboží na trhu Ústní ověření
  Stanovit postup a způsob hodnocení analýzy dodavatelů podle nabízeného sortimentu na trhu Ústní ověření
  Vysvětlit pojem substitut a komplement výrobků a stanovit jejich důležitost v rámci objednávky Ústní ověření
  Vysvětlit podstatu Private label v rámci podpory prodeje charakterizovat její postavení na trhu Ústní ověření
  Vysvětlit podstatu komunikace s oddělením prodeje velkoobchodu k zajištění optimalizace nákupů daného sortimentu Ústní ověření
  Vyjmenovat základní aspekty a vlivy (zákonné i tržní), které můžou ovlivnit nákupní cenu zboží Ústní ověření
  Specifikovat kroky při sestavení objednávky zboží u podporovaného dodavatele a zajistit elektronické sdílení dat za využití systému EDI (Electronic Data Interchange) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyjmenovat náležitosti obchodní smlouvy s dodavatelem v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu Ústní ověření
 • Vyhodnocování a rozbor obchodní činnosti v rámci nákupu zboží a materiálu na sklad dle požadovaných kritérií velkoobchodu a ve stanovených časových intervalech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat dodržení vybraných sjednaných obchodních podmínek s dodavateli Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vytvořit finanční analýzu objemu nákupů za dané časové období a specifikovat druh sortimentu zajišťující nejvyšší obrátkovost ve velkoobchodu na základě zpracovaných dat Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vytvořit analýzu skladovaného sortimentu v návaznosti na celkový objem prodejů podle Paretova pravidla nebo metodou ABC (80% na 20%) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyhodnotit a zajistit zvýšení kvality dodávek na základě hodnoticího dotazníku zaměstnanců velkoobchodu (tzv. rating) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Sestavit strukturu pravidelných reportů, které mají za cíl zhodnotit kvalitu realizovaných dodávek od podporovaných dodavatelů Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zkontrolovat a vyhodnotit kvalitu a množství podporovaných dodavatelů v rámci firemní databáze a optimalizovat toto množství pro zajištění nižší nákladovosti firmy (např. menší množství zpracovaných faktur, zjednodušení logistiky, nižší stupeň náročnosti řízení, aj.) Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Sestavování samostatných částí celkových plánů a rozpočtu organizace (plánů nákladů, výnosů, mezd apod.)

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit finanční analýzu za dané účetní období z výroční zprávy firmy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vytvořit zjednodušený rozpočet v rámci nákupní strategie podniku na dané časové období Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyjmenovat možné kapitálové zdroje k pokrytí nákladů na nákup zboží či k zajištění rozvoje a inovací podniku Ústní ověření
  Zpracovat analýzy rizik plynoucích z různých (možných) využitelných finančních zdrojů Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyjmenovat možné informační zdroje, které vedou k informacím o potencionálních dodavatelích služeb, které velkoobchod může outsourcovat (např. využití služeb pro rozšíření kapacity skladu, elektronizace a automatizace skladu, služby v rámci vzdělání zaměstnanců, aj.). Dále popsat kritéria výběru dané firmy Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyhodnotit a zkontrolovat stanovenou výši obchodní přirážky na dané druhy zboží vzhledem k nákladům firmy (např. nákupní cena, mzdové náklady, náklady na skladování, režijní náklady aj.) s cílem dosažení vyšší rentability podniku Praktické předvedení s ústním ověřením
  Definovat obecnou podstatu cenové politiky firmy Ústní ověření
  Stanovit doporučenou prodejní cenu vypočítanou z průvodní dokumentace zboží směřující od výrobce (dodavatele) do velkoskladu (výpočet z dodacích listů) Praktické předvedení
  Vyhodnotit nákladovost v rámci skladování zboží, logistiky, četnosti závozů a velikosti dodávek a navrhnout regulační opatření k jejich minimalizaci Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zhodnotit pozitiva a negativa způsobů možných plateb při nákupu zboží od dodavatele (hotově, na fakturu) Ústní ověření
  Popsat postup při sestavení firemního plánu a rozpočtu na nové účetní období Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Komunikace s dodavateli zboží a materiálů a reprezentace firmy v oblasti nákupu a logistiky na tuzemském a zahraničním trhu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní filosofii a cíle podniku podle veřejně dostupných informací a prezentovat zjištěné údaje druhé straně Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vytvořit základní prezentaci nabídky služeb a zboží firmy vycházející z veřejných zdrojů na PC za využití základních kancelářských balíčků (např. Word, Excel, Powerpoint) Praktické předvedení
  Prezentovat podnikatelské příležitosti v rámci velkoobchodu a definovat výhody plynoucí potencionálním dodavatelům v rámci obchodní spolupráce Praktické předvedení s ústním ověřením
  Popsat a specifikovat základní charakteristické rysy tuzemského trhu či vybraného zahraničního trhu Ústní ověření
  Navrhnout vhodný způsob komunikace se zástupci nákupních aliancí pro zajištění lepší pozice vyjednávání v rámci nákupu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Uvést potřebné kroky pro možnou expanzi firmy na zahraniční trh Ústní ověření
  Popsat způsob realizace nabídky a prodeje zahraničního zboží na tuzemském trhu Ústní ověření
  Prezentovat podstatu využití Private label a zdůvodnit výrobcům možné výhody plynoucí při prodeji jejich výrobků pod privátní značkou firmy (např. prodej méně kvalitního zboží, cenově dostupnější zboží, zboží s regionální znalostí a oblíbeností, aj.) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyjmenovat potřebné komunikační kanály k zajištění efektivního přenosu informací mezi podnikem a dodavatelem Ústní ověření
  Vyjmenovat základní nástroje k využití monitoringu trhu a k analýze konkurence na domácím i zahraničním trhu Ústní ověření
  Prezentovat konkurenční výhodu velkoobchodu plynoucí z diferenciace (logistiky, sortimentu, nabízených služeb, aj.) Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma