TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 26-034-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v základních pojmech a vztazích v elektrotechnice

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit základní pojmy, vztahy a jednotky v elektrotechnice (elektrické napětí, proud, odpor…) Písemné ověření
  Charakterizovat druhy elektrické sítě z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě SELV, PELV…) Písemné ověření
  Popsat způsoby značení vodičů a svorek elektrických zařízení a instalací (poznávací barvy, značení na výkresech, grafické značky…) Písemné ověření
  Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, popsat kvalifikace osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrických zařízeních Písemné ověření
  Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení bez napětí, pod napětím, v blízkosti živých částí elektrického zařízení Písemné ověření
 • Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Používat terminologii z oblasti elektrických zařízení osobních lanových drah Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Definovat elektrické zařízení lanové dráhy, popsat jeho umístění a funkce Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Číst v technické dokumentaci a výkresech elektrického zařízení lanové dráhy Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat způsoby ochrany před bleskem a uzemnění na osobních lanových drahách Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat zásady pro instalaci a používání hlavního vypínače, bezpečnostního spínače (spínače údržby) a tlačítka nouzového zastavení Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Definovat obsah revizí elektrického zařízení lanové dráhy včetně revize hromosvodů a uzemnění Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat obsah pravidelných kontrol a údržby elektrického zařízení lanové dráhy Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • První pomoc při úrazu elektrickou energií

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat účinky elektrického proudu na lidský organismus Písemné ověření
  Vyjmenovat zásady první pomoci při úrazu elektrickou energií, popsat postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu Písemné ověření
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy ochran před úrazem elektrickým proudem, popsat prostředky základní ochrany Písemné ověření
  Rozlišit druhy prostředí, tzv. dotykové části u elektrických zařízení a třídy ochran elektrických a elektronických zařízení Písemné ověření
  Popsat princip proudového chrániče, vysvětlit jeho funkce a nakreslit jeho schéma Písemné ověření
 • Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit vhodné měřicí metody a přístroje k měření elektrických veličin, vyhodnotit správnou činnost měřicích přístrojů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vyhodnocovat záznamy o naměřených hodnotách Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Provádění činností při údržbě a opravách elektrického zařízení lanové dráhy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést denní kontroly a prohlídky elektrického zařízení lanové dráhy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zapsat pravidelné kontroly, údržbu a opravy elektrického zařízení do knihy údržby a oprav Praktické předvedení
  Provést údržbu a revizi elektrického přenosného nářadí Praktické předvedení
  Vést evidenci elektrického přenosného nářadí Praktické předvedení
  Provést údržbu radiostanic Praktické předvedení
  Provést měření izolačních stavů Praktické předvedení
  Prokázat orientaci na trhu s elektrickou energií Ústní ověření
  Prokázat znalost spotřeby elektrické energie jednotlivých zařízení lanové dráhy Ústní ověření
  Koordinovat činnost pracovníků lanové dráhy na strojních a elektrických částech zařízení osobní lanové dráhy Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma