TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 31-001-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Přijímání zakázek na výrobu sukní, halenek a šatů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Oslovit zákaznici, zjistit její požadavky, doporučit vhodný model oděvu pro danou postavu a účel použití oděvu (tvar, členění, délka, funkční a zdobné prvky, volba materiálu) Praktické předvedení
  Vyhotovit technický popis a technický nákres (siluetu a členění oděvu – pohled na přední a zadní díl, detaily, popřípadě vnitřní vypracování) konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů na zakázkový list Praktické předvedení s ústním ověřením
  Změřit základní, pomocné a případně kontrolní tělesné rozměry na postavě zákaznice, potřebné pro zhotovení konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů (použít krejčovské měřidlo, při měření dodržet obvyklé pořadí měření a zásady měření tělesných rozměrů) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zapsat jednotlivé tělesné rozměry zákaznice (používat obvyklé názvy a zkratky základních tělesných rozměrů) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Změřit krejčovským měřidlem materiál, který si přinesla zákaznice, zkontrolovat kvalitu, zjistit složení materiálu, zapsat délku a šíři materiálu do zakázkového listu a zaevidovat donesenou oděvní přípravu. Poradit zákaznici při volbě materiálu z nabídky firmy (výběr z fiktivního katalogu), stanovit vhodnou drobnou přípravu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit předběžnou cenu zakázky (podle fiktivního ceníku firmy), dojednat se zákaznicí termín dokončení zakázky, doplnit další důležité údaje do zakázkového listu (jméno, kontakt na zákaznici, předběžnou cenu, zálohu, termín dokončení zakázky) Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Konstruování střihů dílů a součástí sukní, halenek a šatů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit pomůcky pro konstrukci střihů oděvů Praktické předvedení
  Provést konstrukční výpočty potřebné pro konstrukci konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů (využít zjištěné tělesné rozměry) Praktické předvedení
  Zhotovit konstrukční síť a zakreslit jednotlivé části základního střihu konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů (použít obecně používanou metodiku konstrukce střihu) Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Modelování základních střihů sukní, halenek a šatů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést modelovou úpravu základního střihu konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů dle zvolené fazony Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vykreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky (záševky, kapsy apod.), porovnat střih s technickým nákresem a popisem ze zakázkového listu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vytvořit střihové šablony dílů – přidat patřičné šířky na švové a koncové záložky, vytvořit potřebné dílenské šablony Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Sestavování střihových poloh pro oddělování dílů a součástí oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyžehlit materiál, zjistit jeho srážlivost a zpracovatelské vlastnosti, přeměřit délku a šířku Praktické předvedení s ústním ověřením
  Rozložit nebo složit textilii v závislosti na fazoně a použitém materiálu, vyrovnat okraje textilie, zajistit textilii proti posunutí Praktické předvedení s ústním ověřením
  Sestavit šablony do střihové polohy (respektovat požadavky na pokládání střihových šablon – podle referenční linie, dle charakteru materiálu, respektovat souměrnost a návaznost vzoru, dbát na úspornost materiálu) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zakreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky (nástřihy, záševky apod.) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit spotřebu materiálu na zadaný výrobek Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Oddělování jednotlivých dílů a součástí oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vystřihnout jednotlivé díly z oděvního materiálu (podle zakreslení střihových šablon, včetně nástřihů) Praktické předvedení
  Zkontrolovat nastříhané díly, označit jednotlivé nastříhané díly a připravit pro předání na šití Praktické předvedení
  Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Volba technologického postupu ke zhotovování sukní, halenek a šatů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit a realizovat vhodný technologický postup pro zhotovení konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů Praktické předvedení s ústním ověřením
  Určit stroje a zařízení pro zhotovení vybraného oděvu – zohlednit vlastnosti materiálu a seznam strojového vybavení, které je k dispozici Ústní ověření
 • Sešívání jednotlivých dílů a součástí sukní, halenek a šatů a montáž výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit konkrétní oděv – halenku a sukni nebo šaty ke zkoušce – v souladu se zvolenou technologií spojit jednotlivé díly stehováním a šitím, koncové záložky zastehovat podle označení, vypracovat detaily a součásti, jejichž tvar lze po zkoušce změnit, doplnit oděvní přípravu Praktické předvedení
  Provést úpravy po zkoušce – v souladu se zvolenou technologií dokončit jednotlivé operace, rozhodnout o nutnosti druhé zkoušky, event. připravit výrobek ke 2. zkoušce Praktické předvedení
  Dokončit detaily a celý výrobek, event. provést úpravy po 2. zkoušce Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě sukní, halenek a šatů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Obnitkovat okraje jednotlivých dílů a součástí konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů Praktické předvedení
  Vyšít dírky na konfekčním a prádlovém dírkovacím stroji Praktické předvedení
  Zapošít záložky na zapošívacím stroji Praktické předvedení
  Přišít knoflík na knoflíkovacím stroji Praktické předvedení
  Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Tvarování sukní, halenek a šatů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Podlepit jednotlivé části konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů podle potřeby vzhledem k dané fazoně a materiálu (nastavit teplotu, tlak, dobu trvání event. program podlepování podle vlastností spojovaných materiálů) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést mezioperační žehlení, zažehlování a rozžehlování dle zvolené fazony a technologie pro konkrétní oděv – halenku a sukni nebo šaty Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyžehlit hotový výrobek podle technologických pravidel konečného žehlení Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Zkoušení rozpracovaných sukní, halenek a šatů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést zkoušku rozpracovaného oděvu – halenky a sukně nebo šatů, označit potřebné úpravy a změny (např. křídou, špendlíky) – postupovat v souladu se zvolenou technologií, dodržovat obecně používané zásady pro zkoušení oděvů (sledovat celkový tvar a padnutí oděvu, umístění členicích švů, směr a umístění záševků, osy jednotlivých dílů, přiléhavost a přiměřenou volnost v obvodových partiích, šíři, délkové míry, vzhled každé jednotlivé součásti apod.) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Snažit se vyhovět přáním a připomínkám zákaznice, posoudit, zda členicí švy a ozdobné detaily oděvu odpovídají estetickým a funkčním požadavkům podle typu postavy zákaznice Praktické předvedení s ústním ověřením
  Rozhodnout o nutnosti 2. zkoušky, případně provést 2. zkoušku rozpracovaného oděvu – halenky a sukně nebo šatů Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Kontrola kvality při zhotovování sukní, halenek a šatů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat konkrétní oděv – halenku a sukni nebo šaty před zkouškou (zkontrolovat, zda členící švy a jednotlivé detaily oděvu odpovídají technickému nákresu a technickému popisu, přeměřit oděv a srovnat s naměřenými hodnotami) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést kontrolu jednotlivých operací (posoudit, zda oděv odpovídá požadavkům na kvalitu šití a žehlení) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést celkovou kontrolu hotového výrobku – posoudit, zda oděv odpovídá technickému nákresu a technickému popisu, požadavkům na kvalitu šití a žehlení Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Seřizování šicích strojů při zhotovování sukní, halenek a šatů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat, zda stroje (potřebné pro zhotovení konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů) jsou čisté a funkční a odpovídají předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zkontrolovat, zda parametry a seřízení strojů a zařízení (potřebné pro zhotovení konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů) odpovídají zpracovávanému materiálu a zhotovovanému oděvu, seřídit stroje podle zpracovávaného materiálu a zhotovovaného oděvu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést údržbu vybraného stroje v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést výměnu jehly a nití u jednojehlového šicího stroje, obnitkovacího stroje, dírkovacího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Předávání zakázek ve výrobě oděvů zákazníkům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zpracovat výslednou kalkulaci – vypočítat cenu výrobku podle skutečných nákladů (informace čerpat z fiktivního ceníku firmy) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zkontrolovat hotový výrobek na postavě zákaznice, posoudit, zda odpovídá estetickým požadavkům a přání zákaznice a požadavkům na kvalitu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Předat hotový výrobek zákaznici, informovat o způsobu ošetřování výrobku, vyplnit pokladní doklad Praktické předvedení s ústním ověřením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz