TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-111-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavební projektové dokumentaci a čtení prováděcí výkresové dokumentace hliněných staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se ve stavební projektové dokumentaci - výkresová část, technická zpráva Praktické předvedení
  Číst projektovou dokumentaci hliněné stavební konstrukce Praktické předvedení
  Zhotovit jednoduchý náčrtek stavebního detailu hliněné stavby podle zadání Praktické předvedení
 • Orientace v konstrukcích hliněných staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat konstrukční systémy hliněných staveb Písemné a ústní ověření
  Popsat konstrukční řešení svislých zděných hliněných konstrukcí (nosných stěn, příček a výplňového zdiva) Písemné a ústní ověření
  Popsat konstrukční řešení svislých dusaných (monolitických) hliněných konstrukcí (základů, nosných stěn, příček a výplňového zdiva) Písemné a ústní ověření
  Popsat konstrukční řešení vodorovných konstrukcí (podlah a stropů) včetně výplňových, skladby stropů a střech Písemné a ústní ověření
 • Prokazování znalostí materiálů pro hliněné stavby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní druhy materiálů a výrobků používaných pro konstrukce hliněných staveb Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat složení hliněných materiálů, jejich vlastnosti a způsoby jejich zjišťování na staveništi Písemné a ústní ověření
  Popsat další materiály používané do hliněných směsí jako ostřivo, příměsi nebo přísady (např. písek, materiály organické aj.) Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat a popsat druhy průmyslově vyráběných výrobků (prefabrikáty a maltové směsi) a jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
  Popsat přípravu hliněných směsí pro zhotovování monolitických stěn, podlah, výplní a zdicí malty na staveništi Písemné a ústní ověření
  Popsat přípravu hliněných průmyslových směsí k použití Písemné a ústní ověření
 • Prokazování znalostí technologie zhotovování konstrukčních částí hliněných staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat technologie zhotovování základů hliněných staveb Písemné a ústní ověření
  Popsat technologie zhotovování svislých zděných konstrukcí Písemné a ústní ověření
  Popsat technologie zhotovování svislých monolitických konstrukcí Písemné a ústní ověření
  Popsat technologie zhotovování hliněných podlah Písemné a ústní ověření
  Popsat technologie zhotovování hliněných výplní stropů Písemné a ústní ověření
  Popsat technologie zhotovování hliněných výplní střech Písemné a ústní ověření
 • Zhotovování hliněných podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení hliněné podlahy dle zadání o výměře 1 m² Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit nářadí a pracovní pomůcky pro zhotovení podlahy Praktické předvedení
  Připravit materiál a zhotovit hliněné směsi pro jednotlivé vrstvy podlahy (hydroizolační, drenážní, tepelněizolační, nášlapná) Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit kontrolní vzorky nášlapné vrstvy o velikosti 0,3/0,3 m pro polní zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat kvalitu podloží (podkladu) hliněné podlahy Praktické předvedení a ústní ověření
  Zaměřit výškovou polohu podlahy vzhledem k okolním konstrukcím Praktické předvedení a ústní ověření
  Sestavit bednění bočních hran souvrství podlahy požadovaného tvaru a velikosti z připraveného materiálu, zajistit bednění proti posunům a deformacím Praktické předvedení
  Zhotovit izolaci proti zemní vlhkosti dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit drenážní vrstvu dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit izolaci tepelnou dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit výztuž Praktické předvedení
  Vložit výztuž Praktické předvedení
  Zhotovit nášlapnou vrstvu podlahy dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést povrchovou úpravu nášlapné vrstvy podlahy Praktické předvedení a ústní ověření
  Ošetřit podlahu proti rychlému vysychání Praktické předvedení
  Dodržovat pravidla BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
 • Zhotovování hliněných svislých zděných konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zdění svislých konstrukcí z hliněných zdicích prvků dle zadání, min. výměra zdiva 0,5 m³ Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit pracovní postup provádění hliněných zděných výplní stěn hrázděné stavby Ústní ověření
  Zhodnotit vhodnost lokálního materiálu pro výrobu zdící malty Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit poměr jednotlivých složek směsi zdící malty Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit nářadí a pracovní pomůcky pro zdění Praktické předvedení
  Zhotovit zdící maltu z připraveného lokálního materiálu Praktické předvedení
  Vynést váhorys Praktické předvedení
  Vytyčit půdorys stěny dle zadaného výkresu Praktické předvedení
  Zkontrolovat vodorovnost základů vodováhou před zahájením zdění, vyrovnat nerovnosti Praktické předvedení
  Uložit vodorovnou izolaci proti zemní vlhkosti pokud je v zadání Praktické předvedení
  Založit zdivo dle zadaného výkresu (zdivo rohu a příčky) Praktické předvedení
  Uložit plné pálené cihly na první vrstvu Praktické předvedení
  Zdít svislou konstrukci z hliněných zdicích prvků podle zadání - zdivo obsahuje vazbu zdiva rohu, rovné zdi, otvoru s nadpražím a napojení příčky, vysvětlit vliv sedání zdiva na rozměry otvoru Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat rozměry - svislost, vodorovnost a pravoúhlost zdiva Praktické předvedení
  Zhotovit montované prefabrikované nadpraží otvoru včetně úpravy úložné plochy pod překlady Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit potřebnou délku a způsob uložení překladů Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat pravidla BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
 • Zhotovování hliněných svislých monolitických konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení hliněné svislé monolitické konstrukce dusáním dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit bednění pro monolitickou konstrukci o rozměrech 0,2 x 0,6 x 0,6 m (tloušťka x délka x výška) Praktické předvedení
  Zajistit bednění proti bočním posuvům a deformacím Praktické předvedení
  Zhodnotit vhodnost lokálního materiálu pro výrobu hliněné směsi Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit poměr jednotlivých složek hliněné směsi Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit z připraveného materiálu hliněnou směs vhodnou pro dusání Praktické předvedení
  Připravit barevné hlíny nebo pigmenty pro uložení do bednění Praktické předvedení
  Připravit výztuž do monolitické konstrukce Praktické předvedení
  Zhotovit stěnu dusáním hliněné směsi do bednění po vrstvách včetně uložení výztuže do konstrukce Praktické předvedení
  Zkontrolovat svislost a rozměry bednění během hutnění Praktické předvedení
  Začistit otvory ve stěně po odstranění bednění. Praktické předvedení
  Dodržovat pravidla BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
 • Zhotovování hliněných výplní stropů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení hliněné výplně stropu dle zadání o ploše 1 m² Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
  Připravit hliněnou směs pro výplň stropu Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit kontrolní vzorky mazaniny o velikosti 0,3/0,3 m pro polní zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
  Očistit a navlhčit podklad Praktické předvedení
  Zhotovit bednění bočních hran mazaniny požadovaného tvaru a velikosti z připraveného materiálu, zajistit polohu bednění Praktické předvedení
  Připravit výztuž Praktické předvedení
  Uložit a zhutit jednotlivé vrstvy Praktické předvedení
  Upravit povrch nášlapné vrstvy mazaniny Praktické předvedení
  Ošetřit mazaninu proti rychlému vysychání Praktické předvedení
  Dodržovat pravidla BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
 • Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat měřicí pomůcky pro vytyčování a kontrolu polohy staveb jednoduchými prostředky Ústní ověření
  Kontrolovat odchylky zdiva - rovinnost, vodorovnou a svislou polohu stěn a podlah Praktické předvedení a ústní ověření
  Vytyčit jednoduchou stavbu nebo stavební konstrukci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Stavba kozového lešení, práce na lešení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat běžné druhy lešení Písemné a ústní ověření
  Postavit kozové lešení dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat dopravu a ukládání materiálů na lešení z hlediska únosnosti lešení Písemné a ústní ověření
  Dodržovat pravidla BOZP při práci na lešení Praktické předvedení a ústní ověření
 • Výpočet spotřeby materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat výměry konstrukcí (plochy, objemy, hmotnosti) z hodnot naměřených na stavbě nebo odečtených z projektové dokumentace dle zadání Praktické předvedení s výpočtem
  Vypočítat spotřebu materiálu dle zadání Praktické předvedení s výpočtem
 • Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při stavebních činnostech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat zásady BOZP na staveništi (NV 362/2005 Sb.) Písemné a ústní ověření
  Popsat osobní ochranné pracovní prostředky Písemné a ústní ověření
 • Orientace v recyklaci hliněných a ostatních stavebních hmot a v nakládání s odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit důvody recyklace stavebních hmot Ústní ověření
  Vysvětlit způsoby likvidace a recyklace odpadů na staveništi a nakládání s odpady Ústní ověření
  Popsat způsoby recyklace hliněných a ostatních stavebních hmot používaných v hliněných stavbách Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz