TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-030-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Příprava pracoviště zemědělského kováře

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat a upravit určené pracoviště z hlediska organizace předpokládaných činností Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést kontrolu pracoviště z hlediska připravenosti nářadí, pracovních pomůcek a strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést kontrolu strojního zařízení co do úplnosti a funkčnosti Praktické předvedení a ústní ověření
 • Čtení a použití technických podkladů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést orientaci v technických normách a technických podkladech pro zhotovování strojních součástí Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhledat zadané údaje z katalogů strojů, dílenských příruček apod. Praktické předvedení a ústní ověření
  Získat zadané technické informace s využitím informačních a komunikačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit zadaný úkol na technickém výkresu nebo schematickém náčrtu Praktické předvedení a ústní ověření
  Číst výkresy výrobků a výkresy jednodušších strojních součástí a sestavení Praktické předvedení a ústní ověření
  Využít pracovní postupy a další technickou dokumentaci pro výrobu výkovků Praktické předvedení a ústní ověření
  Nakreslit pro zadanou tvarově jednoduchou strojní součást náčrt polotovaru zhotoveného volným kováním Praktické předvedení a ústní ověření
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypracovat k zadanému pracovnímu (výrobnímu) úkolu technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout ke zvolenému technologickému postupu potřebné nástroje, stroje a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Doporučit ke zvolenému technologickému postupu nejvhodnější metodu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést stanovené operace ručního obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů nejméně u tří technologií na konkrétním výrobku s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s pomocí vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržet zásady BOZP pro ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů Praktické předvedení
 • Jednoduché technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů a renovaci součástí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů nebo renovaci součástí (při soustružení, frézování, obrážení, broušení) nejméně u tří technologií na zadaném výrobku s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s pomocí vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržet zásady BOZP pro strojní obrábění technických materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba postupu práce a ohřevu v kovářských pecích a výhních, vykování podkov a dalších jednoduchých výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit z pracovních podkladů nebo z materiálových tabulek rozmezí kovací teploty zpracovávaných materiálů a dle druhu použitého materiálu potřebnou dobu jejich ohřevu Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit postup výroby zadaného tvarově a technologicky jednoduchého volně kovaného výrobku, určit potřebné stroje, zařízení, nástroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
  Správně zvolit a používat pomůcky a zařízení pro ruční tváření kovů za tepla Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést správný postup při ohřevu (v kovářské peci a výhni) a ochlazování strojního materiálu Praktické předvedení
  Popsat zařízení pro strojní tváření kovů za tepla (strojní buchar, lisy) a vysvětlit postup práce (kování výkovků, lisování výlisků) Ústní ověření
  Předvést určené základní kovářské postupy při výrobě podkov a dalších výrobků ručním kováním Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržet zásady BOZP pro tváření kovů za tepla Praktické předvedení
 • Tepelné zpracování materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Správně zvolit a používat pomůcky a zařízení pro tepelné zpracování oceli a pro kontrolu a registraci teploty Praktické předvedení
  Odhadnout teplotu ohřátého materiálu podle barvy Praktické předvedení
  Provést základní operace při tepelném zpracování zadaného nářadí nebo strojní součásti a provést kontrolu tvrdosti tvrdoměrem nebo jiskrovou zkouškou Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržet zásady BOZP pro tváření kovů za tepla Praktické předvedení
 • Používání základních renovačních metod při obnově součástí zemědělských strojů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodnou renovační metodu (navařování, lepení, pokovování) pro obnovu zadané součásti (ozubených kol, čepů, kladek) Praktické předvedení a ústní ověření
  Posoudit technickou účelnost a ekonomickou efektivitu navrhované renovace Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést použití vhodné renovační metody pro obnovu zadané součásti Praktické předvedení
  Dodržet zásady BOZP pro provádění renovačních metod Praktické předvedení
 • Demontáž, montáž a seřizování strojů a zařízení v zemědělské výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady jednotlivých způsobů demontáže a montáže Ústní ověření
  Provést určené běžné demontážní, montážní a seřizovací práce při opravách zemědělské techniky Praktické předvedení
  Předvést obsluhu ručního zvedáku a určených zařízení pro manipulaci s materiálem Praktické předvedení
  Předvést použití určených přípravků pro demontáže a montáže mechanismů bez poškození součástí Praktické předvedení
  Dodržet zásady BOZP pro provádění montážních prací Praktické předvedení
 • Provádění údržbářských a opravárenských prací na zemědělských strojích a strojních zařízeních

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit systém údržby a oprav zemědělských strojů a zařízení Ústní ověření
  Vysvětlit příčiny poruch strojů a popsat opotřebení strojních součástí Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést údržbu zadaného mechanizačního prostředku nebo zařízení Praktické předvedení
  Určit příčinu zadané poruchy a navrhnout opatření k jejímu odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
  Opravit a seřídit zadané mechanizační prostředky (pluhy, samosběrací vozy, rozmetadla) nebo zařízení podle agrotechnických nebo zootechnických požadavků na jejich činnost Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržet zásady BOZP pro opravárenské práce Praktické předvedení
 • Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhodnotit určené opravárenské pracoviště nebo provoz z hlediska jeho vlivu na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zabránění negativním následkům Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vedení evidence související s kovářskou praxí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyplnit běžné denní pracovní záznamy vedené pro činnosti zemědělského kováře Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést postup při sjednávání zakázek se zákazníkem včetně vypracování návrhu zakázky Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz