TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 29-002-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu jemného pečiva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyplnit žádanku Praktické předvedení
  Převzít suroviny, polotovary a přísady, zkontrolovat množství a kvalitu surovin a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
  Uskladnit suroviny, polotovary a přísady Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba technologického postupu pro výrobu jemného pečiva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný technologický postup a organizaci výroby jemného pečiva, navrhnout kritické body Ústní ověření
  Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení a ústní ověření
 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu jemného pečiva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat spotřebu surovin pro daný výrobek podle zvoleného technologického postupu (receptury) Praktické předvedení a ústní ověření
  Navážit potřebné množství surovin a přísad Praktické předvedení
  Připravit a upravit suroviny k technologickému zpracování Praktické předvedení
  Objasnit vlastnosti a způsoby úpravy použitých surovin s ohledem na technologický postup Ústní ověření
 • Zhotovování těst, hmot a polotovarů pro výrobu jemného pečiva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Z navážených a upravených surovin zhotovit těsto nebo hmotu v požadované kvalitě a množství v souladu s technologickým postupem s využitím příslušných strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Uchovat těsto, hmotu nebo polotovar podle zásad výroby bezpečných potravin před dalším zpracováním Praktické předvedení a ústní ověření
 • Dělení, tvarování těst, dávkování hmot, plnění před pečením

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný způsob tvarování těsta nebo hmoty podle charakteru výrobku Ústní ověření
  Vytvarovat těsto nebo hmotu do požadovaného tvaru v souladu s technologickým postupem a umístit na plech Praktické předvedení a ústní ověření
  Nadávkovat hmotu do forem Praktické předvedení
  Připravené těsto nebo hmotu naplnit náplní nebo ovocem v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení a ústní ověření
  Uplatnit estetická pravidla při zhotovování výrobků Praktické předvedení
 • Pečení, smažení výrobků jemného pečiva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný režim pečení Ústní ověření
  Připravit pec dle zvoleného režimu pečení Praktické předvedení
  Upéct výrobky, vyjmout z pece a posoudit stupeň propečení Praktické předvedení a ústní ověření
  Usmažit výrobky na pánvi Praktické předvedení
  Upečené nebo usmažené výrobky připravit pro další zpracování Praktické předvedení
 • Příprava a použití náplní a polev pro výrobu jemného pečiva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný druh náplně a polevy s ohledem na charakter a trvanlivost výrobku Ústní ověření
  Zhotovit a použít náplně, polevy, ozdoby apod. z různých druhů surovin pro dohotovení výrobku podle technologického postupu s využitím příslušných strojů a zařízení Praktické předvedení
  Uchovat náplně, polevy a ozdoby pro další zpracování Praktické předvedení
 • Dohotovování a zdobení jemného pečiva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ručně dohotovit výrobek podle technologického postupu a charakteru výrobku Praktické předvedení
  Strojově dohotovit výrobek podle technologického postupu a podle charakteru výrobku Praktické předvedení
  Ozdobit výrobek jemného pečiva v souladu s obecnými pravidly a estetickými principy Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat hmotnost, objem a tvar výrobku Praktické předvedení a metrologické měření
 • Uchovávání, balení a expedice jemného pečiva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uchovat jemné pečivo s ohledem na požadovanou trvanlivost, kvalitu a bezpečnost potravin podle zásad a pravidel Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit vhodný balicí materiál a zabalit hotové výrobky k expedici a označit je Praktické předvedení
 • Posuzování jakosti surovin a polotovarů pro výrobu jemného pečiva a hotových výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Kontrolovat kritické body při výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést výstupní kontrolu polotovarů a hotových výrobků z hlediska bezpečnosti potravin, hmotnosti, objemu a vzhledu výrobku, připravit vzorky a provést senzorickou analýzu Praktické předvedení a ústní ověření
  V případě potřeby vyvodit nápravu a opatření ze zjištěných výsledků Ústní ověření
 • Obsluha a seřizování strojů a zařízení na výrobu jemného pečiva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Obsluhovat stroje a zařízení v souladu se zásadami bezpečnosti práce Praktické předvedení
  Provést čištění a běžnou údržbu použitých strojů a zařízení Praktické předvedení
  Kontrolovat stroje a zařízení před zahájením chodu a v průběhu technologického procesu Praktické předvedení, sledování
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v pekařské a cukrářské výrobě, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
  Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
  Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
  Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
  Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě jemného pečiva Ústní ověření
 • Prodej jemného pečiva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vystavit nabídkový sortiment jemného pečiva v souladu s estetickými principy a hygienickými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
  Obsloužit zákazníka, dodržovat zásady prodeje jemného pečiva Praktické předvedení
  Připravit vhodný balicí materiál, zabalit jemné pečivo k expedici a označit je Praktické předvedení
 • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji jemného pečiva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vést předepsanou provozní evidenci při výrobě a při prodeji jemného pečiva Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma