TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-019-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit obsah vodního zákona a souvisejících předpisů ve znění platných předpisů Ústní ověření
  Vysvětlit jednotlivé vodohospodářské pojmy (vodní tok, povodí, koryto, stupeň, jez, přehrada, doprovodná zeleň, břehové porosty) Ústní ověření
  Vysvětlit obsah zákona o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
 • Péče o břehové porosty (prořezávky, kácení, odvětvování) motorovými pilami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Základní dendrologické znalosti - vysvětlit pojem doba vegetačního klidu, rozpoznat základní dřeviny rostoucí kolem vodního toku Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit zásady nakládání se smýcenou zelení, prakticky předvést odstraňování smýcené zeleně Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit zásady bezpečné práce s motorovou pilou a pracovní postupy Ústní ověření
  Objasnit postupy při tzv. zvláštních případech těžby Ústní ověření
  Předvést práci s motorovou pilou dle zadání Praktické předvedení
 • Údržba břehových opevnění, břehových porostů a průtočnosti koryt

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést údržbu vegetačního opevnění dle zadání Praktické předvedení
  Provést údržbu stavebního opevnění dle zadání Praktické předvedení
  Popsat způsoby odstraňování zátarasů z koryt toků Ústní ověření
  Popsat způsoby údržby a oprav opevnění ze dřeva a lomového kamene včetně gabionů Ústní ověření
  Vysvětlit zásady BOZP při práci s lomovým kamenem Ústní ověření
 • Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat typy malt a betonových směsí, vysvětlit vhodnost použití jednotlivých typů při stavbách a opravách na tocích Ústní ověření
  Připravit maltu dle zadání Praktické předvedení
  Připravit betonovou směs dle zadání Praktické předvedení
 • Čištění koryt vodních toků a vodohospodářských zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést pročištění části vodního díla nebo úseku vodního toku dle zadání Praktické předvedení
  Vysvětlit způsoby nakládání s odstraněnými sedimenty a dalšími předměty Ústní ověření
  Vysvětlit zásady BOZP při čištění vodních děl a vodních toků Ústní ověření
 • Řízení a obsluha drobné mechanizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést a popsat potřebná oprávnění pro obsluhu jednotlivých strojů Ústní ověření
  Vysvětlit zásady BOZP při řízení a obsluze drobné mechanizace Ústní ověření
  Předvést řízení a obsluhu malotraktoru Praktické předvedení
  Předvést obsluhu křovinořezu, sekačky a motorové pily Praktické předvedení
  Vysvětlit nutnost prokazatelného periodického proškolení obsluhy příslušných stavebních strojů a zařízení Ústní ověření
 • Jednoduché činnosti s ručním nářadím a strojním zařízením

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pracovat s ručním nářadím a strojním zařízením Praktické předvedení
  Vysvětlit zásady bezpečné práce s elektrickým nářadím v mokrém prostředí Ústní ověření
  Vysvětlit zásady BOZP při práci s ručním nářadím a strojním zařízením Ústní ověření
 • Doprava materiálu a uložení na místě zpracování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit a předvést signalizaci při dopravě, přepravě a manipulaci s materiálem a předměty Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat a vysvětlit postupy při dopravě, přepravě a manipulaci s materiálem a předměty, uvést zakázané postupy Ústní ověření
  Vysvětlit zásady BOZP při dopravě, přepravě a manipulaci s materiálem a předměty Ústní ověření
  Dopravit zadaný materiál (např. pro výrobu malty, údržbu břehových opevnění) Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz