TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 65-029-N je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Poskytování informačních služeb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Poskytovat podrobné informace o nabízených službách v regionu a o dalších aktivitách Praktické předvedení
  Informovat o kultuře, památkách a přírodních a turistických zajímavostech v regionu Praktické předvedení
  Prodávat nebo poskytovat informační materiály Praktické předvedení
  Využívat při poskytování informací mapky, plánky a další grafický a obrazový materiál Praktické předvedení
 • Prodej suvenýrů, informačních a doplňkových materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nabízet a prodávat suvenýry, mapy, knihy a další informační materiály a doplňkový sortiment včetně jeho evidence Praktické předvedení
  Přijmout a vyúčtovat hotovostní i bezhotovostní platbu Praktické předvedení
  Vyhotovit účetní doklady příjmové a výdajové Praktické předvedení a písemné ověření
  Evidovat prodané služby a přijaté platby a vydané a přijaté doklady Praktické předvedení
  Vyúčtovat pokladní hotovost Praktické předvedení
  Nakládat s hotovostí bezpečně podle předpisů Praktické předvedení
  Provést vyúčtování se zákazníkem Praktické předvedení
 • Komunikace s klienty turistického informačního centra

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zjistit a poskytnout informace podle charakteru dotazu klienta Praktické předvedení
  Zajistit nabízenou službu v rámci regionu podle požadavku klienta Praktické předvedení
  Komunikovat profesionálně a to i v cizím jazyce (je dané speciální zkouškou) Praktické předvedení
  Zodpovídat obvyklé i neobvyklé dotazy a řešit vzniklé situace Praktické předvedení
 • Vyřizování korespondence

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyřizovat písemnou a elektronickou korespondenci související s prací turistického informačního centra Písemné ověření
  Připravovat materiály pro každodenní činnost informačního centra Praktické předvedení
 • Prezentování a propagace místa

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sledovat akce v regionu, upozorňovat na ně a propagovat je Ústní ověření
  Propagovat turistické zajímavosti kulturní, technické, přírodní a jiné Ústní ověření
  Navrhnout způsob zlepšení propagace místa Písemné ověření
 • Aplikace znalostí historie a dějin kultury v České republice ve vztahu k cestovnímu ruchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit vztah historie a dějin umění ČR ve vztahu k cestovnímu ruchu Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit politické, sociální a ekonomické souvislosti dějin ČR, prokázat znalosti dobových souvislostí a významných historických událostí Ústní nebo písemné ověření
  Prokázat základní znalosti o archeologických a historických zajímavostech v místě Ústní nebo písemné ověření
  Prokázat znalosti o umění a historických osobnostech v místě Ústní nebo písemné ověření
  Pracovat s odbornou literaturou Praktické předvedení
  Charakterizovat nejvýznamnější kulturní, historické a architektonické památky v místě Ústní nebo písemné ověření
  Poznávat na obrázku nebo podle známých charakteristik nejvýznamnější historické a památkové objekty v místě a zařadit je do historického období Praktické předvedení (nad obrazovými materiály s vysvětlením)
 • Využívání znalostí zeměpisu cestovního ruchu v České republice

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit vztah geografie a cestovního ruchu Ústní ověření
  Pracovat s mapou a geografickými údaji a dalšími informacemi Praktické předvedení
  Charakterizovat přírodní podmínky v místě Ústní nebo písemné ověření
  Zhodnotit potenciál konkrétního geografického prostředí podle zadání pro realizaci cestovního ruchu Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit faktory, které tvoří turistický potenciál regionu a způsoby podpory cestovního ruchu Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat významné oblasti cestovního ruchu v ČR a v místě Ústní nebo písemné ověření
 • Aplikace znalostí o životním prostředí ve vztahu k cestovnímu ruchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit význam udržitelného cestovního ruchu a ochrany přírodního dědictví Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit úlohu chráněných oblastí a chování turistů v nich (flóra, fauna...) Ústní nebo písemné ověření
  Uvést způsoby ochrany životního prostředí a vlivy cestovního ruchu, průmyslu a zemědělství Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat podnebí v zadané oblasti a vlivy počasí na cestovní ruch Ústní nebo písemné ověření
 • Interpretace podrobných tematických znalostí reálií a specifik v cestovním ruchu v ČR

  Kritéria hodnocení Ověření
  Podrobně charakterizovat památky UNESCO v ČR Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat různé druhy turistiky (pěší, horská, vodní atd. podle zadání) ve vztahu k příslušnému místu Ústní nebo písemné ověření
  Popsat folklór, zvyky, pověsti v dané oblasti a regionu Ústní nebo písemné ověření
  Představit mnohokulturnost českého prostředí Ústní nebo písemné ověření
 • Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Získávat, třídit a využívat informace pro přípravu výkladu s ohledem na posluchače a jejich zájmy Praktické předvedení
  Pracovat s literaturou, internetem, mapami apod. – využívat informační zdroje Praktické předvedení
  Připravit výklad na dané téma pro určitou skupinu účastníků (poutavě, správně, objektivně...) Praktické předvedení
  Zpracovat přípravu na zájezd nebo naplánovat trasu Praktické předvedení
  Připravit individuální nabídku průvodcovských služeb Praktické předvedení
 • Vedení skupiny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Reprezentovat oblast – místo, město Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Prokázat znalost zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a jejich dodržování Ústní nebo písemné ověření
  Zajišťovat bezpečnost klientů Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Uplatňovat techniku průvodcovské činnosti (postoj k památce, skupině, práce s početnou skupinou apod.) Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Řídit časový plán, dodržovat časový harmonogram Praktické předvedení
  Vyhodnotit riskantní a nebezpečné situace a přijmout opatření Ústní ověření
  Zvládat obvyklé i neobvyklé a stresové situace, prokázat zásady krizové komunikace Praktické předvedení (s vysvětlením)
  Udržovat neutrální přístup a zdvořilost Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Zvládat dynamiku skupiny Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Vyvolat pocit jistoty u klientů (ochrana proti kriminalitě, podvodům apod.) Ústní ověření
  Orientovat se v terénu Praktické předvedení
  Vysvětlit postup při poskytování předlékařské první pomoci Ústní ověření
 • Provádění výkladu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provádět skupiny nebo jednotlivé návštěvníky po přírodních a kulturních památkách v místě Praktické předvedení
  Představit návštěvníkům kulturní a přírodní dědictví a životní prostředí v místě Ústní nebo písemné ověření
  Informovat návštěvníky o významných aspektech života v dané lokalitě Ústní nebo písemné ověření
  Využívat technické prostředky v práci pracovníka turistického informačního centra Praktické předvedení
  Používat vhodný a kultivovaný styl řeči a slovní zásobu Ústní nebo písemné ověření
  Zaujmout správný postoj vůči skupině klientů a dodržet jej, případně reagovat pružně na situaci, pohotově se rozhodovat Ústní nebo písemné ověření
  Uplatňovat schopnost pracovat samostatně a nezávisle, improvizovat Praktické předvedení
 • Zohledňování osob se speciálními potřebami při výkonu práce v cestovním ruchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat zvláštní potřeby klientů Ústní ověření
  Připravit plán vhodný pro všechny klienty nebo se zohledněním individuálních potřeb Praktické předvedení
  Přizpůsobit trasu možnostem klientů podle jejich omezení Praktické předvedení
  Přizpůsobit trasu s ohledem na bezpečnost dětí Praktické předvedení
 • Orientace v technikách služeb cestovního ruchu a jejich využití v praxi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zajistit asistenční, stravovací, ubytovací a dopravní služby Praktické předvedení
  Poskytovat informační služby, orientovat se v informačních a rezervačních systémech Ústní nebo písemné ověření
  Spolupracovat s turistickými informačními centry, organizacemi cestovního ruchu, s tuzemskými a zahraničními partnery Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat organizaci cestovního ruchu (destinačního managementu) v místě Ústní nebo písemné ověření
  Aplikovat v praxi základní znalosti marketingu cestovního ruchu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Uplatňování profesního jednání a komunikace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat profesi pracovníka turistického informačního centra a jeho pozici v cestovním ruchu Ústní ověření
  Dbát na vzhled, kultivovaný projev a dobrou fyzickou kondici Praktické předvedení
  Předvést kultivovaný hlasový projev – přednes, výslovnost, technika dýchání Ústní ověření a praktické předvedení
  Uplatňovat vizuální kontakt a nonverbální komunikaci Praktické předvedení
  Zvládat komunikaci s nepříjemnými účastníky, zodpovídat jejich dotazy, zvládnout situaci Ústní ověření a praktické předvedení
  Prokázat schopnost jednání s lidmi a práce v týmu Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Uplatňovat profesní chování a etiku v práci pracovníka turistického informačního centra Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Uplatňovat komunikační a řečnické dovednosti Praktické předvedení
  Porozumět problému a vyřešit ho, přizpůsobit se konkrétní situaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vnímat místní souvislosti nebo souvislosti závislé na specifiku klienta a jednat podle toho Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Předcházet problémům a konfliktním situacím Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Chovat se zodpovědně, rozvážně, vyrovnaně Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Projevovat vstřícnost, ochotu, úctu k lidem Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Uplatňovat přiměřené sebevědomí, schopnost sebeovládání a sebekázeň Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
 • Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat schopnost všeobecně konverzovat v rozhovoru se zkoušejícím v délce 5 min., konverzace má napodobovat běžný rozhovor mezi průvodcem a turistou Ústní ověření
  Připravit si a podat výklad podle vlastního výběru o přírodním a kulturním dědictví místa nebo oblasti v délce 5 min., uchazeč může nahlížet do poznámek (nesmí je však doslovně číst), zkoušející může položit 1–2 doplňující otázky k tématu výkladu Ústní ověření
  Shrnout obsah textu v rozsahu asi 250 slov, jako např. text historického popisu, brožury ap., uchazeč obdrží text 3 min. předem a může si připravit poznámky, pak text vrátí zkoušejícímu a vlastními slovy v cizím jazyce parafrázuje obsah textu Ústní ověření
 • Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Napsat dopis, vzkaz nebo sdělení (podle vlastního výběru) v rozsahu cca 50 slov, text se bude vztahovat k práci v turistickém informačním centru při komunikaci s klienty, bude srozumitelný, bude zachován správný slovosled, pravopis bez hrubých gramatických a stylistických chyb Písemné ověření
 • Organizování práce a práce v týmu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést spolupráci s ostatními v týmu Praktické předvedení na konkrétním úkolu
  Předvést spolupráci s ostatními partnery v regionu Praktické předvedení na konkrétním úkolu
  Předvést spolupráci se zahraničními partnery Praktické předvedení na konkrétním úkolu
  Komunikovat a předávat potřebné informace Praktické předvedení na konkrétním úkolu
  Jednat odpovědně vůči zaměstnavateli i klientům Praktické předvedení na konkrétním úkolu
  Organizovat si práci a dodržovat termíny a časový harmonogram Praktické předvedení
  Dbát na bezpečnost práce, požární ochranu a ochranu zdraví Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma