TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 31-009-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Přijímání zakázek na úpravu a opravu oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Oslovit zákazníka/zákaznici, zjistit jeho/její požadavky, doporučit vhodnou úpravu oděvu pro danou postavu a účel použití oděvu (tzn. úpravu tvaru, délky, šířky), informovat zákazníka/zákaznici o možnostech opravy oděvu (funkčních prvků a vad) Praktické předvedení
  Zaevidovat donesený oděv do zakázkového listu (vyhotovit stručný technický popis), zkontrolovat kvalitu, zjistit složení materiálu, vyhotovit zápis o potřebné opravě nebo úpravě konkrétního oděvu – šatů, pánských kalhot a saka Praktické předvedení s ústním ověřením
  Změřit základní, pomocné a případně kontrolní tělesné rozměry na postavě zákazníka/zákaznice potřebné pro úpravu oděvu – šatů, pánských kalhot a saka (použít krejčovské měřidlo, při měření dodržet obvyklé pořadí měření a zásady měření tělesných rozměrů) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zapsat jednotlivé tělesné rozměry zákazníka/zákaznice (používat obvyklé názvy a zkratky základních tělesných rozměrů) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit předběžnou cenu zakázky (podle fiktivního ceníku firmy), dojednat se zákazníkem/zákaznicí termín dokončení zakázky, doplnit další důležité údaje do zakázkového listu (jméno, kontakt na zákazníka/zákaznici, předběžnou cenu, zálohu, termín dokončení zakázky) Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Zkoušení oděvů při úpravách a opravách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést zkoušku před úpravou nebo opravou oděvu – šatů, pánských kalhot a saka, označit potřebné úpravy a změny (např. křídou, špendlíky) – dodržovat obecně používané zásady pro zkoušení oděvů (sledovat celkový tvar a padnutí oděvu, přiléhavost a přiměřenou volnost v obvodových partiích, délkové míry a vzhled každé jednotlivé součásti) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Snažit se vyhovět přáním a připomínkám zákazníka/zákaznice, posoudit, zda požadavky na úpravu jsou reálné, případně doporučit jiné řešení Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést zkoušku po úpravě nebo opravě oděvu – šatů, pánských kalhot a saka, posoudit, zda oděv odpovídá estetickým a funkčním požadavkům podle typu postavy zákazníka/zákaznice, rozhodnout o nutnosti dalších úprav Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Volba technologického postupu pro úpravy a opravy oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit a realizovat vhodný technologický postup pro úpravu nebo opravu konkrétního oděvu – šatů, pánských kalhot a saka, zohlednit konstrukční řešení výrobku a vlastnosti materiálu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Určit stroje a zařízení pro úpravu nebo opravu oděvu – zohlednit vlastnosti materiálu a seznam strojového vybavení, které je k dispozici Ústní ověření
 • Provádění úprav a oprav oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést úpravu nebo opravu konkrétního oděvu – šatů, pánských kalhot a saka (v souladu se zvolenou technologií rozpárat, přestřihnout, spojit jednotlivé díly stehováním a šitím, koncové záložky zapošít podle označení, vyměnit vadné části, vypracovat detaily apod.) Praktické předvedení
  Provést žehlení, zažehlování a rozžehlování dle zvolené technologie úpravy nebo opravy pro konkrétní oděv – šaty, pánské kalhoty a sako Praktické předvedení
 • Dokončování oděvů po úpravách a opravách

  Kritéria hodnocení Ověření
  V souladu se zvolenou technologií dokončit oděv pro předání zákazníkovi/zákaznici Praktické předvedení
  Vyžehlit hotový výrobek podle technologických pravidel konečného žehlení Praktické předvedení
 • Obsluha speciálních šicích strojů při úpravách a opravách oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Obnitkovat okraje přestřižených dílů Praktické předvedení
  Vyšít dírky na konfekčním dírkovacím stroji Praktické předvedení
  Zapošít záložky na zapošívacím stroji Praktické předvedení
  Přišít knoflík na knoflíkovacím stroji Praktické předvedení
  Vyšít uzávěrku na závorovacím stroji Praktické předvedení
  Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Seřizování šicích strojů při úpravách a opravách oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat, zda stroje (potřebné pro úpravu a opravu konkrétního oděvu – šatů, pánských kalhot a saka) jsou čisté a funkční a odpovídají předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zkontrolovat, zda parametry a seřízení strojů a zařízení (potřebné pro úpravu nebo opravu konkrétního oděvu – šatů, pánských kalhot a saka) odpovídají zpracovávanému materiálu a opravovanému oděvu, seřídit stroje podle zpracovávaného materiálu a opravovaného oděvu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést údržbu vybraného stroje v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést výměnu jehly a nití u jednojehlového šicího stroje, obnitkovacího stroje, dírkovacího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Předávání zakázek po úpravách a opravách oděvů zákazníkům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zpracovat výslednou kalkulaci – vypočítat cenu úpravy nebo opravy podle skutečných nákladů (informace čerpat z fiktivního ceníku firmy) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zkontrolovat upravený nebo opravený výrobek na postavě zákazníka/zákaznice, posoudit, zda odpovídá estetickým požadavkům a přání zákazníka/zákaznice a požadavkům na kvalitu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Předat upravený nebo opravený výrobek zákazníkovi/zákaznici a vyplnit pokladní doklad Praktické předvedení s ústním ověřením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz