TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 69-009-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Identifikace managementu hygieny v potravinářských provozech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit, co je systém kritických bodů (HACCP) Ústní ověření
  Vysvětlit 7 principů systému kritických bodů (HACCP) Ústní ověření
  Vysvětlit, co obsahuje hygienický plán, a vysvětlit jeho aplikaci v praxi Ústní ověření
  Vysvětlit, co je osobní hygiena, čeho se týká, jaké jsou její zásady, co do ní spadá Ústní ověření
  Vysvětlit, co je management hygieny v úklidu a dezinfekci, vyjmenovat, co všechno zahrnuje včetně plánu údržby, technologií, četnosti a odpadního plánu Ústní ověření
  Identifikovat a vysvětlit obsah dokumentace systému kritických bodů (HACCP) Ústní ověření
 • Volba druhu úklidu a čištění dle hygienických plánů v systému kritických bodů v potravinářských provozech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyložit pojmy, zásady a způsoby čištění CIP, COP, OCIP, WIP Ústní ověření
  Určit a zdůvodnit správný druh úklidu a čištění podle četnosti úklidu, druhu zařízení a míry znečištění Ústní ověření
 • Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady správné manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit zásady správné údržby a bezpečného uložení pomůcek Písemné a ústní ověření
  Zvolit správné chemické a dezinfekční přípravky a nadávkovat je podle zadání oblasti úklidu, četnosti úklidu a případných speciálních požadavků klienta a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržet správné dávkování daných prostředků podle hygienického plánu na jeden výkon Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit a zdůvodnit, které povrchy se dezinfikují a které čistí Ústní ověření
  Vysvětlit zásady čištění a dezinfekce v systémech HACCP Ústní ověření
  Zdůvodnit význam pH a teploty, určit typické chemické přípravky a oblasti použití Ústní ověření
 • Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné stroje s ohledem na určený druh úklidu, stavební materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit, připravit a obléct pomůcky BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést zásady kontroly strojů před prací a po práci Písemné a ústní ověření
  Identifikovat a vysvětlit barevné kódování úklidových pomůcek (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit režim přenosu pomůcek z prostor do jiných prostor Ústní ověření
  Popsat obsah a rozsah údržby úklidových pomůcek a strojů Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit zásady správného a bezpečného skladování a uložení strojů a pomůcek Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit a předvést manipulaci s elektrickým zařízením ve vztahu k nebezpečí úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění dezinfekce v potravinářských provozech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat typy dezinfekčních účinných látek a na příkladu jejich zastoupení v chemických prostředcích určit vhodnost oblasti použití v daném potravinářském provozu podle systému kritických bodů (HACCP) Písemné a ústní ověření
  Popsat způsob dávkování, použití, aplikace, doby expirace a celého dezinfekčního procesu na příkladu dezinfekčního prostředku podle předložené dokumentace na určeném povrchu, resp. ploše nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
 • Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat materiály připravené v místě zkoušky Ústní ověření
  Zdůvodnit, které typy chemických prostředků je možné používat na dané materiály a které nelze používat z důvodu narušení nebo poškození materiálu Ústní ověření
  Určit správný technologický postup podle četnosti úklidu, druhu stavebního materiálu a míry znečištění Ústní ověření
  Zdůvodnit zvolený technologický postup podle četnosti úklidu, druhu stavebního materiálu a míry znečištění Ústní ověření
  Vysvětlit obsah prací podle daného příkladového harmonogramu v denním, periodickém a generálním úklidu Písemné a ústní ověření
  Popsat organizaci prací v rámci jednotlivých technologií, míry znečištění a četnosti prací Písemné a ústní ověření
 • Provádění úklidu a údržby „Clean rooms = čistých prostor“ v potravinářských provozech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem „čisté prostory“, kde jsou a jaké jsou na ně požadavky Ústní ověření
  Vysvětlit specifika úklidových technologií a systémů v „čistých prostorech“ Ústní ověření
  Identifikovat správné úklidové pomůcky do těchto prostor Praktické předvedení a ústní ověření
  Identifikovat správné ochranné pomůcky pro úklid v „čistých prostorech“, předvést jejich správné navlečení a údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
  Identifikovat problémy v oblasti úklidu „čistých prostor“, popsat jejich řešení a vysvětlit, jak jim předcházet Ústní ověření
 • Provádění úklidu sociálních zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uklidit toalety, bidety a pisoáry Praktické předvedení a ústní ověření
  Uklidit umyvadla a sprchové kouty Praktické předvedení a ústní ověření
  Uklidit hygienické zásobníky, koše, zrcadla a ostatní zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Uklidit skříňky a lavičky v šatně včetně zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit a ošetřit kliky, vypínače, baterie, světelné zdroje, větráky, parapety a topení Praktické předvedení a ústní ověření
  Uklidit obklady a dlažby Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění mopování tvrdých podlahových ploch

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést suché stírání podlahových ploch Praktické předvedení a ústní ověření
  Mopovat různými mopy a popsat způsoby mopování v různých prostorách Praktické předvedení a ústní ověření
  Ručně čistit podlahové plochy padem a kartáčem v rámci periodické údržby Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zdůvodnit, kdy se používá údržba podlahovým kotoučovým strojem a kdy podlahovým automatem, kde provádět mytí, čištění a leštění padem a kdy kartáčem Ústní ověření
  Určit správné rychlosti otáček kotoučového stroje Ústní ověření
  Provést strojní čištění podlahovým kotoučovým strojem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách vč. správného seřízení stroje Praktické předvedení
  Provést strojní mytí podlahovým automatem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách vč. správného seřízení stroje Praktické předvedení
  Provést ruční dočištění padem na tvrdých podlahách Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění strojního mytí vysokotlakým čističem a parním čističem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zdůvodnit kde, kdy a na jakých plochách se tato údržba provádí Ústní ověření
  Provést strojní mytí vč. správného seřízení stroje Praktické předvedení
 • Provádění údržby nábytku, zařízení a ploch do 1,5 m a nad 1,5 m v potravinářských provozech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odstranit prach z vodorovných a svislých částí nábytku a zařízení do 1,5 m a nad 1,5 m vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Umýt a vlhce setřít vodorovné a svislé částí nábytku a zařízení do 1,5 m a nad 1,5 m vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Umýt a zdezinfikovat pracovní plochy pro potraviny Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést denní údržbu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění údržby skleněných ploch

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést čištění ohmatků skleněných ploch a oken vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést čištění a údržbu skleněných ploch a oken v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění mytí transportních vozíků, nakládacích a vykládacích zařízení v potravinářských provozech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést čištění a údržbu transportních vozíků vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést čištění a údržbu nakládacích a vykládacích zařízení v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění úklidu a čištění chodeb, schodišť, podest a teras

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uklidit a vyčistit podlahy chodeb v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit zábradlí v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit sokly, lišty, spodní a boční strany schodiště v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Uklidit a vyčistit podesty a terasy v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Uklidit a vyčistit schody a podstupnice v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění úklidu a údržby výtahů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést úklid a údržbu vnitřních stěn, podlah stropů v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit specifika úklidu a údržby výtahů pro přepravu potravinářských výrobků Ústní ověření
 • Provádění čištění a údržby elektrozařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, elektrických strojů atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit chemické přípravky pro čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, elektrických strojů atd.) v různých režimech úklidu Praktické předvedení a ústní ověření
  Prokázat znalost bezpečnostních a zdravotních rizik spojených s čištěním a údržbou elektrozařízení Písemné a ústní ověření
 • Třídění a nakládání s druhotnými odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat správné barevné kódování odpadů Písemné a ústní ověření
  Zvolit chemické přípravky pro čištění odpadních nádob vč. dezinfekce Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést správnou manipulaci s tříděným odpadem v místě zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
 • Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost zásad první pomoci při otravách chemickými látkami, poleptání a popálení kůže, poranění kůže, zasažení očí, vysvětlit, k čemu je bezpečnostní list u chemie Písemné a ústní ověření
  Prokázat znalost všeobecných předlékařských opatření, technik umělého dýchání a nepřímé masáže srdce Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit postup při řešení pracovního úrazu a záznamy k pracovnímu úrazu Ústní ověření
  Ručně manipulovat s břemeny a stroji a vysvětlit zásady manipulace s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést správné techniky provedení úklidových prací, aby se předešlo zdravotním problémům v oblasti zad, beder, horních a dolních končetin Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit specifika práce ve výšce nad 1,5 m a podmínky pro její provádění Ústní ověření
  Vysvětlit postup řešení vzniklých havarijních situací (požár, únik chemie či odpadů, únikové plány) Ústní ověření
 • Organizace práce na pracovišti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit systém a body kontroly po vykonané práci v různých režimech úklidu a čištění Písemné a ústní ověření
  Provést kontrolu vykonané práce Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit způsob předání a převzetí ošetřených prostor nebo vykonané činnosti Ústní ověření
  Vysvětlit podstatu systému práce ve dvojicích a v kolektivu Písemné a ústní ověření
  Popsat způsoby řešení konfliktních situací Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit uplatňování zásad a způsobu komunikace se zákazníkem a v pracovním týmu Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz