TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 33-023-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek ve stavebním truhlářství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a dodržovat právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a požární ochrany Písemné nebo ústní ověření a praktické předvedení
  Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení
  Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Orientace v technické dokumentaci stavební a stavebně-truhlářského výrobku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pracovat odpovídajícím způsobem se stavební dokumentací ve fyzické i elektronické formě Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Pracovat odpovídajícím způsobem s dokumentací stavebně-truhlářského výrobku ve fyzické i elektronické formě Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Zpracování výrobního výkresu příček, vestavěného nábytku, včetně výpočtů a rozpisu materiálu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozměřit podle technické dokumentace truhlářské prvky příček a vestavěného nábytku Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Provést související výpočty Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Rozkreslit jednotlivé konstrukční prvky, konstrukční spoje, osazení výplní v rámu apod. Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při výrobě a kompletaci příček a vestavěného nábytku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zvolit samostatně druh, množství a kvalitu surovin, polotovarů a součástek Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zvolit samostatně správné nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení, lepení, dýhování atd.)

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní druhy, materiálové provedení a důležité parametry (geometrie) obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných, kovových a plastových materiálů Písemné nebo ústní ověření
  Zvolit a používat nástroje, nářadí, pomůcky a materiály pro obrábění a spojování dřevěných, kovových a plastových materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zvolit a používat pracovní postupy řezání, hoblování, frézování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení a lepení dřevěných, kovových a plastových materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Provést obrábění a opracování dřevěných, kovových a plastových materiálů, kvalitní řemeslné provedení spojů Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Povrchová úprava výrobků mořením, bělením, voskováním, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit povrch materiálů pro povrchovou úpravu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zvolit a použít vhodné druhy materiálů pro povrchovou úpravu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zvolit, používat a dodržovat technologické postupy dokončování povrchů výrobků Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Popsat ošetřování a údržbu stavebně truhlářských výrobků Ústní ověření
 • Výroba a kompletace příček a vestavěného nábytku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a použít vhodný technologický postup výroby a montáže příček z materiálů na bázi dřeva a plastů včetně dokončovacích prací Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zvolit a použít vhodný technologický postup výroby a montáže vestavěného nábytku včetně dokončovacích prací Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zvolit a použít vhodný technologický postup montáže a úpravy jednotlivých prvků kování Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Kontrola, balení a expedice příček a vestavěného nábytku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné nebo ústní ověření
  Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Písemné nebo ústní ověření
  Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsoby expedice a dopravy Písemné nebo ústní ověření
  Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné nebo ústní ověření
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě a montáži příček a vestavěného nábytku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaznamenat průběh technologického procesu výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení v truhlářské výrobě Ústní ověření s praktickým předvedením
 • Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat odpady vzniklé při truhlářské výrobě Písemné ověření s ústní obhajobou
  Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při truhlářské výrobě Písemné ověření s ústní obhajobou

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma