TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-149-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Vyhodnocení potřeb uživatelů z hlediska vytápění objektu kotli na biomasu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhodnotit potřebu uživatele, výhody i nevýhody vytápění objektu a výroby teplé vody (dále jen TV) pomocí kotle na biomasu pro daný objekt Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
  Navrhnout řešení a velikost kotle–vhodný typ pro daný objekt Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
  Navrhnout umístění kotle v objektu, připojení na elektrickou energii, vodu, výstupy a vhodnost komínového systému a obvyklá řešení Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
  Seznámit uživatele se systémem vytápění domu a výroby TV, jeho provozem, logistikou paliva, dobou hoření a servisem, dále s přívodem vnějšího a vnitřního vzduchu a odvodem spalin Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
  Vysvětlit vhodná systémová řešení vytápění a výroby TV - nízkoteplotní vytápění konvekcí – radiátory - podlahové vytápění - význam a nutnost využití akumulace - solární panely, jejich aplikace, výhodnost, nevýhodnost - regulace systému - rozbor vlivů jednotlivých řešení na ekonomiku, komfort a náklady na vytápění Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
  Provést rozbor z hlediska bezpečnosti, vlivu na životní prostředí, kvality hoření, funkce ochranných prvků Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
  Provést rozbor nákladů na vytápění z hlediska: - ceny paliv - využití paliv - zhodnocení paliv - technického řešení Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
 • Orientace v jednotlivých systémech kotlů na biomasu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat konstrukci a vysvětlit způsob spalování u kotlů litinových dle ČSN 07 0240 Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
  Popsat konstrukci a vysvětlit způsob spalování u kotlů ocelových - svařovaných dle ČSN 07 0240 Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
  Popsat konstrukci a vysvětlit způsob spalování u kotlů zplynovacích Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
  Popsat konstrukci a vysvětlit způsob spalování u kotlů na štěpku dle ČSN 07 0240 Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
  Popsat konstrukci a vysvětlit způsob spalování u kotlů na pelety dle ČSN EN 14785 Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
 • Orientace v technické dokumentaci kotlů na biomasu a v navazující projektové dokumentaci otopné soustavy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Specifikovat zásady správné montáže kotlů na biomasu dle ČSN 06 0310 Ústní a písemné ověření
  Popsat napojení kotle na biomasu do systému vytápění a jednotlivé rozdíly pro různé typy kotlů Ústní a písemné ověření
  Vysvětlit účel instalace oběhového čerpadla a akumulační nádrže Ústní a písemné ověření
  Popsat regulaci kotle na biomasu Ústní a písemné ověření
  Popsat způsob připojení kotle na biomasu na elektrickou síť, důsledky výpadku sítě a havarijní stavy Ústní a písemné ověření
  Popsat napojení kotle na biomasu na kouřovod dle ČSN 73 4201 a specifika jednotlivých typů kotlů Ústní a písemné ověření
  Popsat řešení přívodu vzduchu do topeniště kotle na biomasu, podmínky správného hoření a regulaci výkonu jednotlivých typů kotlů Ústní a písemné ověření
 • Orientace v napojení kotle na biomasu do systému vytápění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat zapojení kotle na biomasu do topného systému s akumulační nádobou Ústní a písemné ověření
  Popsat zapojení kotle na biomasu do topného systému s akumulační nádobou a se solárními panely Ústní a písemné ověření
  Popsat zapojení kotle na biomasu do topného systému bez akumulace Ústní a písemné ověření
  Popsat jednotlivé způsoby regulace systému vytápění a výkonu kotle na biomasu Ústní a písemné ověření
 • Volba postupu montáže ochranných a bezpečnostních prvků teplovodních kotlů na biomasu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat instalaci dochlazovací smyčky napojené na vnější rozvod vody Ústní a písemné ověření
  Popsat instalaci náhradního zdroje elektřiny pro oběhové čerpadlo Ústní a písemné ověření
  Popsat zabezpečovací zařízení otevřeného topného systému dle ČSN 06 0830 s akumulací a bez akumulace a bez oběhového čerpadla Ústní a písemné ověření
 • Orientace v palivech pro kotle na biomasu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat a popsat jednotlivá biopaliva dle ČSN EN 14961-4, jejich vlastnosti, výhody a nevýhody Ústní a písemné ověření
  Definovat požadavky a vlastnosti na pelety dle ČSN EN 14961-2 (výhřevnost, čistota, velikosti, vlhkost, skladování, doprava) Ústní a písemné ověření
  Uvést hodnoty výhřevnosti dřeva v závislosti na druhu, vlhkosti, vhodnosti, skladování, spotřebě. Vliv vlhkosti dřeva na hoření a životnost kotle Ústní a písemné ověření
  Specifikovat vlastnosti štěpky a požadavky na dopravu, skladování a vlhkost Ústní a písemné ověření
  Popsat používané systémy transportu štěpky do ohniště kotle Ústní a písemné ověření
 • Umísťování kotlů na biomasu a jejich uvádění do provozu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Umístit a ustavit kotle na biomasu Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Připojit kouřovod ke kotli na biomasu Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Připojit zabezpečovací zařízení kotle na biomasu Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Připojit kotel na biomasu do topného systému a systém naplnit teplonosnou kapalinou Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Namontovat a zapojit regulační přístroje kotle na biomasu Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Nastavit optimální provozní podmínky kotle na biomasu a připojené otopné soustavy Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Provádění topné zkoušky kotle na biomasu a připojeného otopného systému

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat zkušební podmínky dle ČSN 06 0310 pro provedení zkoušky těsnosti kotle a otopné soustavy, vysvětlit postup Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Provést zkoušku těsnosti a funkčnosti otopné soustavy dle ČSN 06 0310 Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Provést zkoušku zabezpečovacího zařízení kotle na biomasu dle ČSN 06 0830 Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Vypracovat protokol o provedených zkouškách kotle na biomasu, zabezpečovacího zařízení a otopné soustavy dle ČSN 06 0310 Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Regulace kotle na biomasu a připojené otopné soustavy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upravit přívody vzduchu, regulaci vzduchu a nastavit hospodárný spalovací proces Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Nastavit regulaci systému spalování pelet, regulaci přísunu pelet, regulaci vzduchu a seřídit hořák dle ČSN EN 15270 Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Seřídit regulaci otopné soustavy vytápění s akumulační nádrží, prvky regulační armatury a čerpadla Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Seřídit regulaci otopné soustavy vytápění bez akumulační nádoby, prvky regulační armatury a čerpadla Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Zapojení akumulační nádrže a zařízení na ohřev teplé užitkové vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit kriteria volby velikosti objemu akumulační nádrže vzhledem k výkonu kotle Písemné a ústní vysvětlení
  Vysvětlit rozdíl mezi vysokoteplotním a nízkoteplotním vytápěním, konvekcí a sáláním, provést rozbor funkční a ekonomický Písemné a ústní vysvětlení
  Popsat přípravu teplé vody pomocí solárních panelů Písemné a ústní vysvětlení
 • Provádění servisních úkonů pro kotle na biomasu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat úkony pro kotle na dřevo a štěpku (čištění, kouřovody, topeniště, membrány, zabezpečovací zařízení) Ústní vysvětlení
  U kotle na pelety provést: seřízení procesu hoření analyzátorem, demontáž hořáku, kontrolu hlavních částí, vyčištění, kontrolu zabezpečovacích prvků, kontrolu podavače paliv Praktické předvedení s ústní obhajobou
  U zplynovacích kotlů provést: Kontrolu a vyčištění hlavních součástí kotle a spalovací komory, kontrolu funkce a nastavení řídicí jednotky, kontrola zabezpečovacích prvků Praktické předvedení s ústní obhajobou

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • ENBRA, a.s.
  Adresa: Durďákova 1786/5, Brno, 61300
  IČ: 44015844
     
  Kontakt: Bohumila Žáková - e-mail
  E-mail: zakova@enbra.cz
     
  Kontakt: Bohumila Žáková - tel
  Telefon: 545211203
     
  Kontakt: mobil
  Telefon: 737222903
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz