TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 31-059-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách a v technických podkladech v textilní a oděvní výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést orientaci v normách a v technických podkladech v textilní výrobě (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Prokázat znalost systémů a standardů kvality v textilu Písemné ověření
  Prokázat znalost textilních materiálů a produktů (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek) Písemné ověření
  Prokázat základní znalosti textilní technologie, základních druhů strojů a zařízení a konstrukci textilních výrobků (předení, tkaní, pletení, výroba plošných textilií, úprava textilií) Písemné ověření
  Prokázat znalost předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Písemné ověření
  Prokázat znalost běžných textilních surovin rostlinného původu, živočišného původu a syntetických (bavlna, len, vlna, hedvábí, syntetické materiály polyamidové (PAD), polyesterové (PES)) Písemné ověření
  Prokázat znalost druhů přízí (mykaná a česaná, klasická, rotorová a kompaktní, jednoduchá a skaná), označování jemnosti přízí, parametrů přízí včetně jejich ověřování a nejčastějších vad přízí, znalost základů technologie výroby přízí Písemné ověření
  Prokázat znalost běžných druhů tkanin (charakteristika), parametrů tkanin včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad tkanin, znalost konstrukce tkanin (dostava, vazby), přípravy pro tkaní (skaní, soukání, kanetování, snování, šlichtování) a znalost principu výroby tkanin (k čemu slouží osnovní vál, lamely, nitěnky, paprsek, způsoby a zařízení pro zanášení útku, způsoby a zařízení pro vzorování tkanin) Písemné ověření
  Prokázat znalost běžných druhů pletenin (charakteristika), parametrů pletenin včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad, znalost konstrukce pletenin, přípravy pro pletení, principů výroby pletenin a vzorování pletenin Písemné ověření
  Prokázat znalost účelu a principu předúpravy (odstranění nečistot a pomocných prostředků nanesených na přízi za účelem jejího snadnějšího zpracování, dodání vlastností umožňujících další zušlechtění jako savost, pevnost, bělost, lesk, afinitu k barvivům atd.) na operacích postřihování, požehování, odšlichtování, mercerace, vyvářka, bělení Písemné ověření
  Prokázat znalost účelu a principu finální úpravy, druhů finálních úprav (mechanické, chemické), apretace (účel, princip, druhy apretů, složení lázní), kalandrování (účel a princip, druhy kalandrů), sanforizace (kompresivní srážení), chemických úprav (nemačkavá, nežehlivá, fixace povrchových efektů, tužící, nehořlavé, bakteriální atd.) Písemné ověření
  Určit druhy textilních surovin a produktů (příze, tkaniny, pleteniny) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
  Rozpoznat vady textilních surovin a produktů (příze, tkaniny, pleteniny) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
 • Orientace v pracovně-právní legislativě a personálním řízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v základních pracovněprávních normách (zákoník práce v platném znění, občanský zákoník v platném znění), vysvětlit principy plánování směn, vykazování pracovní doby a odměňování Ústní ověření
  Zpracovat podklady pro odměňování zaměstnanců Praktické předvedení
  Objasnit způsoby kontroly a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti Ústní ověření
  Popsat povinnosti vedoucího pracovníka v oblasti BOZP a PO platných pro svěřenou oblast (školení, prevence a řešení pracovních úrazů) Ústní ověření
  Popsat povinnosti podřízených zaměstnanců z oblasti BOZP a PO Ústní ověření
  Popsat požadavky na vybavení a řízení pracoviště z hlediska BOZP a PO (např. ergonometrie, revize atp.) Ústní ověření
 • Vedení provozní dokumentace textilní výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaevidovat průběh plnění zakázek Praktické předvedení a ústní ověření
  Zaznamenat údaje k jednotlivým zakázkám do příslušné provozní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Zaevidovat spotřebu materiálu, strojní čas, produkci, výkony atd. s využitím uživatelských programů pro tuto evidenci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro textilní výrobu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zorganizovat odstranění simulované poruchy na určeném strojním zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit pravidla preventivní péče o stroje a zařízení Ústní ověření
  Zorganizovat provedení preventivních prohlídek, údržby, mazání, čištění a oprav strojů a zařízení podle harmonogramů preventivní péče pro daný provoz (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Řízení technologického úseku textilní výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout a připravit jednotlivá pracoviště a části řízeného technologického celku pracoviště ke splnění zadání pro danou směnu (zajistit materiál, polotovary, přípravky, provozuschopnost strojů) pro plynulý průchod zpracovávaného polotovaru nebo výrobku v požadované kvalitě bez časových ztrát způsobených čekáním (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout obsazení pracovních pozic ve směně pracovníky na základě konkrétních podmínek pro danou směnu a dané pracoviště (absence pracovníků, odstávka stroje) a zadat těmto podřízeným pracovníkům pracovní dispozice vedoucí ke splnění zadaného výrobního úkolu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat, zda podřízení pracují podle instrukcí (co, kdo, na čem, do kdy, v jaké kvalitě) a zadaných dispozic, kontrolovat průběžně dodržování technologické kázně, předepsanou kvalitu výrobků, plnění pracovních povinností pracovníků daných vnitřními předpisy (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout řešení zjištěné odchylky (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Zaevidovat produkci a vést příslušnou provozní dokumentaci ("stínování" provozního pracovníka) Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést činnosti spojené s vedením personální agendy a odměňování pracovníků (evidovat docházku, dovolenou, přesčasy, proškolit zaměstnance z BOZP, zajistit podklady pro výpočet mzdových náležitostí ("stínování" provozního pracovníka) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit organizace preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro textilní výrobu (modelová situace) Ústní ověření
  Prokázat podrobnou znalost technologie na svěřeném úseku (předení nebo tkaní nebo pletení nebo úprava textilí), prokázat znalosti pravidel pro metrologii Písemné ověření
 • Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích textilní výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít a seznámit se s výrobním příkazem Praktické předvedení
  Určit průchod zakázky jednotlivými provozy (dílnami) s optimálním využitím strojových, provozních a pracovních kapacit na základě disponibilních kapacit a zakázky dané výrobním příkazem (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů v textilní výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odstranit odchylky od plánovaného průběhu výroby zakázky a jejich příčiny operativními zásahy (modelová situace) Praktické předvedení
  Předvést řešení odchylek zaviněných předchozími, následnými nebo podpůrnými procesy ve spolupráci s příslušnými pracovníky těchto procesů, např. zpoždění zakázky v předchozím procesu, chyba v zásobování atd. (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Podat informaci o případném odchylném průběhu plnění zakázky příslušnému pracovníkovi řízení zakázek (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v textilní výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Spolupracovat na rozpisu měsíčních plánovaných úkolů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Spolupracovat s jinými útvary organizace jako např. technologická příprava výroby, zásobování a nákup, doprava, útvar řízení zakázek apod. (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Tvorba, rozpracování a kontrola plnění operativních plánů textilní výroby v podmínkách svěřeného úseku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít výrobní příkaz a seznámit se s operativním (denním, týdenním, měsíčním) plánem výroby a provést rozvahu jejich plnění (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat průběžně plnění termínů výrobních příkazů a porovnat s předepsanými termíny pro jejich splnění (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat průběžně plnění výkonových ukazatelů na svěřeném úseku v porovnání s plánem výroby (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout opatření v případě ohrožení termínů pro splnění výrobních příkazů nebo podpodílového plnění plánu výroby na svěřeném úseku (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Zaevidovat plnění operativních plánů výroby (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v textilní výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít a seznámit se s výrobním příkazem Praktické předvedení
  Předvést kontrolu dodržování technologických postupů podle pokynů (zkontrolovat nastavení technologických parametrů na strojním zařízení) (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést kontrolu dodržování technologické kázně (zkontrolovat soulad pracovních postupů pracovníků s postupy stanovenými konkrétním výrobním předpisem) (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout opatření k dosažení souladu výkonu práce na svěřeném úseku s předepsanými technologickými postupy a výrobním příkazem Praktické předvedení a ústní ověření
  Prokázat znalost předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz