TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 31-055-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách a v technických podkladech v textilní a oděvní výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést orientaci v normách a v technických podkladech v textilní výrobě (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Prokázat znalost systémů a standardů kvality v textilu Písemné ověření
  Prokázat znalost textilních materiálů a produktů (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek) Písemné ověření
  Prokázat základní znalosti textilní technologie, základních druhů strojů a zařízení a konstrukci textilních výrobků (předení, tkaní, pletení, výroba plošných textilií, úprava textilií) Písemné ověření
  Prokázat znalost běžných textilních surovin rostlinného původu, živočišného původu a syntetických (bavlna, len, vlna, hedvábí, syntetické materiály polyamidové (PAD), polyesterové (PES)) Písemné ověření
  Prokázat znalost druhů přízí (mykaná a česaná, klasická, rotorová a kompaktní, jednoduchá a skaná), označování jemnosti přízí, parametrů přízí včetně jejich ověřování a nejčastějších vad přízí, znalost základů technologie výroby přízí Písemné ověření
  Prokázat znalost běžných druhů tkanin (charakteristika), parametrů tkanin včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad tkanin, znalost konstrukce tkanin (dostava, vazby), přípravy pro tkaní (skaní, soukání, kanetování, snování, šlichtování) a znalost principu výroby tkanin (k čemu slouží osnovní vál, lamely, nitěnky, paprsek, způsoby a zařízení pro zanášení útku, způsoby a zařízení pro vzorování tkanin) Písemné ověření
  Prokázat znalost běžných druhů pletenin (charakteristika), parametrů pletenin včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad, znalost konstrukce pletenin, přípravy pro pletení, principů výroby pletenin a vzorování pletenin Písemné ověření
  Prokázat znalost účelu a principu předúpravy (odstranění nečistot a pomocných prostředků nanesených na přízi za účelem jejího snadnějšího zpracování, dodání vlastností umožňujících další zušlechtění jako savost, pevnost, bělost, lesk, afinitu k barvivům atd.) na operacích postřihování, požehování, odšlichtování, mercerace, vyvářka, bělení Písemné ověření
  Prokázat znalost účelu a principu finální úpravy, druhů finálních úprav (mechanické, chemické), apretace (účel, princip, druhy apretů, složení lázní), kalandrování (účel a princip, druhy kalandrů), sanforizace (kompresivní srážení), chemických úprav (nemačkavá, nežehlivá, fixace povrchových efektů, tužicí, nehořlavé, bakteriální atd.) Písemné ověření
  Určit druhy textilních surovin a produktů (příze, tkaniny, pleteniny) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
  Rozpoznat vady textilních surovin a produktů (příze, tkaniny, pleteniny) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
 • Vedení provozní dokumentace textilní výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaevidovat průběh plnění zakázek Praktické předvedení a ústní ověření
  Zaznamenat údaje do příslušné provozní dokumentace a záznamů k jednotlivým zakázkám Praktické předvedení a ústní ověření
  Zaevidovat spotřebu materiálu, strojní čas, produkci, výkony atd. s využitím uživatelských programů pro tuto evidenci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Dispečerské řízení textilní výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít a seznámit se s výrobními úkoly (výrobním příkazem) Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést řízení výroby formou dispečerských příkazů na jeden týden (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést využívání automatických řídicích a informačních systémů pro rozpisy operativních plánů, předávání výrobních a provozních příkazů Praktické předvedení a ústní ověření
  Zajistit plynulý a rovnoměrný chod výroby pro zajištění zakázek v požadovaných termínech (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Naplánovat a předvést řízení toku zakázek na úrovni dílny Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést kontrolu plnění plánu zakázek v požadovaném množství a termínech včetně souhrnného reportu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit zavedené způsoby řízení zakázek Ústní ověření
  Prokázat znalost základních finančních nástrojů řízení Písemné ověření
  Prokázat znalost předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Písemné ověření
 • Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích textilní výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít a seznámit se s výrobním příkazem Praktické předvedení
  Určit průchod zakázky jednotlivými provozy (dílnami) s optimálním využitím strojových, provozních a pracovních kapacit na základě disponibilních kapacit a zakázky dané výrobním příkazem (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů v textilní výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odstranit odchylky od plánovaného průběhu výroby zakázky a jejich příčiny operativními zásahy (modelová situace) Praktické předvedení
  Předvést řešení odchylek zaviněných předchozími, následnými nebo podpůrnými procesy ve spolupráci s příslušnými pracovníky těchto procesů (zpoždění zakázky v předchozím procesu, chyba v zásobování atd.) (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Podat informaci o případném odchylném průběhu plnění zakázky příslušnému pracovníkovi řízení zakázek (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v textilní výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Spolupracovat na rozpisu měsíčních plánovaných úkolů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Spolupracovat s jinými útvary organizace - technologická příprava výroby, zásobování a nákup, doprava, útvar řízení zakázek apod. (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Stanovování výrobních zařízení pro textilní výrobu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit odpovídající strojní zařízení na konkrétní výrobky podle potřebných technologií na základě zakázek stanovených plánem (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčlenit potřebné výrobní kapacity podle požadovaných objemů a disponibilních kapacit pro naplnění zakázek (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Tvorba a rozpracování operativních plánů textilní výroby v podmínkách svěřeného úseku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Spolupracovat na rozpisu měsíčních plánovaných úkolů pro provoz, dílnu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozepsat denní a dekádní plány výroby pro provoz, dílnu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Sestavit operativní plán provozu, dílny podle sjednaných zakázek, kapacitní průchodnosti pracovišť, termínů dodávek a jiných okolností (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz