TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 31-032-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v textilní výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat při práci aktuální právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a protipožární ochrany v textilní výrobě Praktické předvedení
  Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení
  Dodržovat bezpečnost práce při práci na strojích v textilní výrobě a respektovat návody k obsluze a údržbě, používat předepsané ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
  Uvést zdravotní rizika při používání materiálů, strojů, zařízení, způsob ochrany a likvidace případných nehod v textilní výrobě Písemný test
  Uvést požární rizika v provozech textilní výroby Písemný test
  Prokázat znalost poskytování první pomoci Praktické předvedení
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v textilní výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít a seznámit se s výrobním příkazem Praktické předvedení
  Zkontrolovat nastavení technologických parametrů na strojním zařízení a pracovních postupů pracovníků na svěřeném úseku, následně porovnat soulad se stanovenými technologickými postupy a konkrétním výrobním předpisem Praktické předvedení
  Navrhnout opatření k dosažení souladu výkonu práce na svěřeném úseku s předepsanými technologickými postupy a výrobním příkazem Praktické předvedení
  Prokázat znalost předpisů bezpečnosti práce a protipožární ochrany včetně první pomoci Písemný test
  Prokázat znalost nejběžnějších textilních surovin a materiálů rostlinného původu, živočišného původu a syntetických (bavlna, len, vlna, hedvábí, syntetické materiály PAD, PES) Písemný test
  Prokázat znalost druhů přízí (mykaná a česaná; klasická, rotorová a kompaktní, jednoduchá a skaná), označování jemnosti přízí, parametrů přízí včetně jejich ověřování a nejčastějších vad přízí, znalost základů technologie výroby přízí Písemný test
  Prokázat znalost běžných druhů tkanin (charakteristika), parametrů tkanin včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad tkanin, znalost konstrukce tkanin (dostava, vazby), přípravy pro tkaní (skaní, soukání, kanetování, snování, šlichtování) a znalost principu výroby tkanin (k čemu slouží osnovní vál, lamely, nitěnky, paprsek, způsoby a zařízení pro zanášení útku, způsoby a zařízení pro vzorování tkanin) Písemný test
  Prokázat znalost účelu a principu předúpravy (odstranění nečistot a pomocných prostředků nanesených na přízi za účelem jejího snadnějšího zpracování, dodání vlastností umožňujících další zušlechtění jako savost, pevnost, bělost, lesk, afinitu k barvivům atd.) na operacích postřihování, požehování, odšlichtování, mercerace, vyvářka, bělení Písemný test
  Prokázat znalost účelu a principu finální úpravy, druhů finálních úprav (mechanické, chemické), apretace (účel, princip, druhy apretů, složení lázní), kalandrování (účel a princip, druhy kalandrů), sanforizace (kompresivní srážení), chemických úprav (nemačkavá, nežehlivá, fixace povrchových efektů, tužící, nehořlavé, bakteriální atd.) Písemný test
  Prokázat podrobnou znalost technologie na svěřeném úseku Písemný test
  Prokázat znalosti chemické a mechanické technologie barvení Písemný test
  Prokázat znalosti chemické a mechanické technologie potiskování textilií. Písemný test
 • Kontrola plnění operativních plánů textilní výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít výrobní příkazy a seznámit se s operativním (denním, týdenním, měsíčním) plánem výroby a provést rozvahu jejich plnění Praktické předvedení
  Kontrolovat průběžně plnění termínů výrobních příkazů a porovnat s předepsanými termíny pro jejich splnění Praktické předvedení a ústní ověření
  Kontrolovat průběžně plnění výkonových ukazatelů na svěřeném úseku v porovnání s plánem výroby Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout opatření v případě ohrožení termínů pro splnění výrobních příkazů nebo podpodílového plnění plánu výroby na svěřeném úseku Praktické předvedení a ústní ověření
  Zaevidovat plnění operativních plánů výroby Praktické předvedení
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů v textilní výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout přípravu pracoviště ke splnění zadání pro danou směnu (zajistit matriál, polotovary, přípravky, provozuschopnost strojů atd.) Praktické předvedení
  Navrhnout obsazení pracovních pozic ve směně pracovníky na základě konkrétních podmínek pro danou směnu a dané pracoviště (absence pracovníků, odstávka stroje atd.) Praktické předvedení
  Navrhnout instrukci pro pracovníky na svěřeném úseku ke splnění konkrétních výrobních úkolů pro dané období (co, kdo, na čem, do kdy, v jaké kvalitě) Praktické předvedení
  Navrhnout řešení případných problémů v průběhu směny vzniklých v důsledku poruchy strojního zařízení, výpadku v dodávce matriálu, energií, vyrobení neshodného výrobku atd. s cílem minimalizovat časové ztráty a nekvalitu Praktické předvedení
 • Řízení technologického úseku textilní výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit jednotlivá pracoviště a části řízeného technologického celku pracoviště pro plynulý průchod zpracovávaného polotovaru nebo výrobku v požadované kvalitě bez časových ztrát způsobených čekáním (zajistit materiál, polotovary, přípravky, provozuschopnost strojů atd.) Praktické předvedení
  Navrhnout přidělení práce podřízeným pracovníkům Praktické předvedení
  Kontrolovat, zda podřízení pracují podle zadaných dispozic, kontrolovat průběžně dodržování technologické kázně, předepsanou kvalitu výrobků, plnění pracovních povinností pracovníků daných vnitřními předpisy Praktické předvedení
  Navrhnout řešení zjištěné odchylky Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz