TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-051-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení s výkladem
  Číst stavební výkresy (ČSN 01 3420) Praktické předvedení s výkladem
  Číst prováděcí výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3431 a ČSN 01 3487) Praktické předvedení s výkladem
 • Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáž, demontáž a údržbu tesařských konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy technické dokumentace Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
  Používat technickou dokumentaci pro řešení zadaného úkolu Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
 • Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Písemně nebo slovně s vysvětlením
 • Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresovou dokumentaci Praktické předvedení s vysvětlením
  Zaměřit tesařskou nebo navazující stavební konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
  Volit pracovní pomůcky a nářadí Praktické předvedení s vysvětlením
  Rozvrhnout konstrukční prvky Praktické předvedení s vysvětlením
  Měřit, rozvrhovat a orýsovat dřevěné prvky dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Konstruovat délky nárožních a úžlabních krokví Graficky
 • Zaměřování a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst stavební výkresy Praktické předvedení s vysvětlením
  Číst výkresy tesařských konstrukcí Praktické předvedení s vysvětlením
  Zaměřit skutečný stav stavby Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat stav stavebních konstrukcí (částí stavby) navazujících na tesařské konstrukce včetně popisu kontrolovaných parametrů Praktické předvedení s vysvětlením
 • Kontrolování parametrů tesařských konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat parametry tesařských konstrukcí Praktické předvedení s vysvětlením
  Číst výkresy tesařských konstrukcí Praktické předvedení s vysvětlením
  Uvést kontrolované parametry a povolené odchylky Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat parametry tesařských konstrukcí dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
 • Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést parametry kvality materiálů Písemně nebo slovně
  Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Prakticky s odůvodněním
 • Výpočet spotřeby materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady měření a výpočtu spotřeby dřevěných materiálů Písemně – výpočet s vysvětlením
  Vysvětlit zásady výpočtu spotřeby spojovacích materiálů Písemně – výpočet s vysvětlením
  Vypočíst spotřebu materiálů na konstrukci dle zadání Písemně – výpočet s vysvětlením
 • Ruční opracování dřevěných materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy tesařských konstrukcí Čtení výkresů, slovně popsat postupy
  Popsat pracovní postupy ručního opracování dřevěných materiálů (řezáním, hoblováním, dlabáním, vrtáním a broušením) dle zadání včetně nástrojů a nářadí Čtení výkresů, slovně popsat postupy
  Připravit nástroje, nářadí a pracovní pomůcky pro ruční opracování Praktické předvedení s vysvětlením
  Měřit a orýsovat materiál Praktické předvedení s vysvětlením
  Ručně opracovat materiál dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
 • Zhotovování dřevěných prvků tesařských konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy tesařských konstrukcí Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit prvek tesařské konstrukce dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
 • Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy tesařských konstrukcí a spojů Praktické předvedení s výkresem
  Nakreslit a popsat základní druhy tesařských spojů, vysvětlit jejich použití Praktické předvedení s výkresem
  Popsat dřevěné a kovové spojovací prostředky, vysvětlit jejich použití Praktické předvedení s výkresem
  Zhotovit tesařský spoj dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit spoj spojovacími prostředky dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
 • Povrchové upravování dřeva mořením, lazurováním a lakováním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby a účel úpravy dřeva Písemně nebo slovně
  Popsat nátěrové hmoty, jejich základní vlastnosti a způsoby nanášení Písemně nebo slovně
  Připravit podklad Praktické předvedení s vysvětlením
  Připravit nátěrové hmoty Praktické předvedení s vysvětlením
  Nanášet nátěrové hmoty různými technikami Praktické předvedení s vysvětlením
  Vysvětlit vliv nátěrových hmot na životní prostředí a způsoby zacházení s odpady Praktické předvedení s vysvětlením
 • Zhotovování, montáž a opravy tesařsky vázaných konstrukcí krovů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy tesařských konstrukcí Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit prvky tesařské konstrukce dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit tesařsky vázanou konstrukci krovu dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
 • Zhotovování, montáž a opravy tesařských konstrukcí podlah, schodišť, zábradlí a obkladů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy tesařských konstrukcí Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit tesařskou konstrukci dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
 • Montáž a demontáž tesařských a systémových bednění betonových a železobetonových konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy bednění Praktické předvedení s vysvětlením
  Vypočítat spotřebu materiálů Praktické předvedení s vysvětlením
  Rozměřit bednění Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit bednění dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat tvar a rozměry bednění Praktické předvedení s vysvětlením
 • Výroba tesařsky vázaných panelů budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy tesařských konstrukcí Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit prvky panelů Praktické předvedení s vysvětlením
  Vyrobit panel Praktické předvedení s vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
 • Zhotovování, montáž a opravy tesařsky vázaných konstrukcí budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy tesařských konstrukcí Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit prvky tesařské konstrukce dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Rozměřit a založit konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit tesařsky vázanou konstrukci budovy dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
 • Montáž a demontáž budov z panelů na bázi dřeva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst montážní výkresy panelových staveb Praktické předvedení s vysvětlením
  Montovat budovu z panelů na bázi dřeva dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
 • Provádění ochrany dřevěných konstrukcí proti klimatickým vlivům a biotickým škůdcům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat účinky klimatu na dřevěné konstrukce, způsoby ochrany, používané ochranné prostředky a způsoby jejich aplikace Písemně
  Popsat biotické škůdce, jejich vliv na dřevěné konstrukce, způsoby ochrany, používané ochranné prostředky a způsoby jejich aplikace Písemně
  Popsat rizika při aplikaci ochranných prostředků z hlediska BOZP, hygieny práce a ochrany životního prostředí Písemně
 • Strojní obrábění dřevěných materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pracovní postupy strojního obrábění dřevěných materiálů dle zadání včetně nástrojů a strojů Písemně
  Připravit nástroje, stroje a pracovní pomůcky pro strojní obrábění Praktické předvedení s vysvětlením
  Měřit a orýsovat materiály Praktické předvedení s vysvětlením
  Strojně obrábět materiály dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
 • Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pracovat s technickou dokumentací strojů a strojních zařízení, vybrat potřebné informace a vysvětlit je Písemně nebo slovně
  Popsat konstrukci a výkonové parametry strojů a strojních zařízení Písemně nebo slovně
  Vyjmenovat základní předpisy BOZ při práci se stroji a strojními zařízeními Písemně nebo slovně
  Popsat osobní ochranné pracovní prostředky Písemně nebo slovně
  Popsat údržbu strojů a strojních zařízení Písemně nebo slovně
  Popsat obsluhu strojů nebo strojních zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
  Obsluhovat stroje a strojní zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
  Předvést údržbu strojů a strojních zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
 • Zhotovování pracovních a ochranných lešení a vytyčování ochranného pásma

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a schematicky nakreslit lešení včetně postupu montáže Písemně
  Popsat pravidla BOZ při práci na lešení Písemně
  Vysvětlit pojem „ochranné pásmo“ a uvést jeho rozměry Písemně
  Navrhnout ochranné lešení dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit ochranné lešení dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
 • Doprava materiálu a uložení na místě zpracování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat dopravní prostředky a jejich použití Písemně
  Popsat způsoby ukládání materiálu na místě zpracování Písemně
  Dopravit materiál na místo zpracování Praktické předvedení s vysvětlením
  Uložit materiál na místě zpracování Praktické předvedení s vysvětlením
 • Zhotovování bednění a laťování střech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat plochu bednění a laťování z rozměrů měřených nebo odečtených z výkresu Praktické předvedení s výpočtem
  Vypočítat spotřebu materiálů Praktické předvedení s výpočtem
  Zhotovit bednění nebo laťování dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz