TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-142-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve vodohospodářských normách a dokumentaci k technologii výroby a distribuci pitné vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v návaznosti na ES 2000/60, ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, obsah vyhlášky, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích – vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
  Orientovat se v konkrétním bezpečnostním listu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Návrh technologických procesů při výrobě pitné vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat hlavní ukazatele sledování a vyhodnocování technologických procesů výroby pitné vody Ústní ověření
  Vyjmenovat základní technologické procesy úpravy surové vody (povrchové a podzemní) na vodu pitnou Ústní ověření
  Vyjmenovat způsoby hygienického zabezpečení vyrobené vody na vodu pitnou (chemické a fyzikální) Písemné a ústní ověření
  Popsat fyzikálně-chemické procesy při jednotlivých technologických procesech úpravy pitné vody Písemné a ústní ověření
  Vyhodnotit a posoudit technologické procesy úpravy surové vody na pitnou vodu Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout technologický proces úpravy vody podle předloženého rozboru surové vody Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyjmenovat metody rozborů vody Ústní ověření
 • Vyhodnocování provozu technologických zařízení sloužících k úpravě pitné vody a její distribuci do vodovodní sítě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit potřebu chemikálií pro úpravu vody pro zadaný příklad Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit nejoptimálnější způsob hygienického zabezpečení pitné vody v závislosti na jakosti pitné vody Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat náležitosti provozního řádu úpravny vody z hlediska kvality vyráběné vody Ústní ověření
  Vyhodnotit technologický postup úpravy vody a optimalizovat proces úpravy vody Praktické předvedení a ústní ověření
  Posoudit kapacitu zařízení pro výrobu vody Praktické předvedení a ústní ověření
  Optimalizovat provoz vodovodní sítě z hlediska stáří vody (distribuce a akumulace vody) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kontrola dodržování technologických procesů výroby vody na úpravnách vody a vodovodní síti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zpracovat praktický příklad plánu dozoru a kontroly technologických procesů při výrobě vody na úpravnách vody Praktické předvedení a ústní ověření
  Zpracovat praktický příklad plánu dozoru a kontroly jakosti dodávané vody do vodovodní sítě Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhodnotit a navrhnout opatření při překročení stanovených hodnot mikrobiologických a fyzikálně chemických ukazatelů pitné vody (krátkodobé a dlouhodobé opatření) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při výrobě pitné vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, rozsah povinných školení, předvést zápis do knihy úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyjmenovat materiální zabezpečení pracovníků ochrannými pomůckami Ústní ověření
  Vysvětlit poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem a při zasažení chemikálií Ústní ověření
  Popsat první pomoc při náhlém úrazu Ústní ověření
 • Vyhodnocování rozborů pitné vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat základní druhy rozborů pitné vody Ústní ověření
  Vyhodnotit rozbory kvality pitné vody v jednotlivých procesech úpravy pitné vody Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz