TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-140-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve vodohospodářských normách a dokumentaci provozu úpravny vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v návaznosti na ES 2000/60, ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a obsah vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
  Orientovat se v technické dokumentaci (stavební, technologické, elektro a řídicího systému) Písemné a ústní ověření
  Nakreslit a popsat blokové schéma úpravny pitné vody Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vyhodnocování technologických procesů při výrobě pitné vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat hlavní ukazatele sledování a vyhodnocování technologických procesů výroby pitné vody Ústní ověření
  Vyjmenovat základní technologické procesy úpravy surové vody (povrchové a podzemní) na vodu pitnou Ústní ověření
  Popsat fyzikálně - chemické procesy při jednotlivých technologických postupech procesu úpravy pitné vody - dle blokového schématu úpravny vody Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhodnotit a posoudit technologické procesy úpravy surové vody na pitnou podle předloženého chemického rozboru vody Praktické předvedení a ústní ověření
 • Organizace práce a operativní řízení provozu úpravy vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat a objasnit provozní řád úpravny vody Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat základní způsoby řízení úpravny vody Ústní ověření
  Vyjmenovat a popsat náplň a řídicí mechanizmy technického a vodohospodářského charakteru Ústní ověření
  Navrhnout postup při řešení havarijních (mimořádných) situacích na úpravně vody (porucha na úpravně vody, kvalita surové vody, hygienizace chlordioxidem - únik chloru) Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat druhy měřicích zařízení souvisejících s výrobou vody Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat hlavní ukazatele stanovené plánem výroby vody Písemné a ústní ověření
 • Zpracování výrobního a provozního plánu úpravny vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat potřebné podklady (kritéria) pro zpracování výrobního plánu úpravny vody a vypracovat výrobní plán úpravny vody Praktické předvedení a ústní ověření
  Zpracovat plán údržby technologie úpravny vody pro jednotlivé technologické celky Praktické předvedení a ústní ověření
  Sestavit plán spotřeby chemikálií a energií potřebných na úpravně vody Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při úpravě vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést základní právní předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při úpravě vody Ústní ověření
  Popsat problematiku použitých prostředků a materiálů s ohledem na zásady hygieny, bezpečnosti práce a životního prostředí Ústní ověření
  Identifikovat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a navrhnout způsob odstranění tohoto nebezpečí - (např v armaturní komoře, strojovně apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat první pomoc při náhlém úrazu Ústní ověření
 • Vedení dokumentace o řízení provozu úpravny vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy dokumentace provozu úpravny vody Ústní ověření
  Vypracovat denní záznam o provozu úpravny vody do provozního deníku úpravny vody (průtoky, stavy hladin, dávkování chemikálií, spotřeby elektrické energie, apod.) dle předloženého provozního deníku Praktické předvedení a ústní ověření
 • Spolupráce se samosprávními orgány v rámci zajišťování provozu úpravny vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat partnerské orgány a popsat spolupráci s nimi při zajišťování provozu úpravny vody Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz