TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 28-050-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v právních předpisech, standardech a normách k nakládání s odpady a druhotnými surovinami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat základní legislativní dokumenty upravující nakládání s odpady a druhotnými surovinami Písemné a ústní ověření
  Popsat strukturu a využití Katalogu odpadů pro zatříďování odpadů, použít Katalog odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyjmenovat podklady k žádosti o souhlas k provozování zařízení k nakládání s odpady Ústní ověření
 • Orientace v technologiích recyklace a nakládání s odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat principy technologií recyklace kovů a plastů s využitím obrazových schémat Písemné ověření
  Popsat principy technologií recyklace papíru a skla s využitím obrazových schémat Písemné ověření
  Popsat technologie nakládání s vozidly s ukončenou životností s využitím obrazových schémat Písemné ověření
  Popsat technologie nakládání s elektroodpady s využitím obrazových schémat Písemné ověření
  Posoudit volbu technologického postupu recyklace z hlediska ohrožení životního prostředí a pravděpodobnosti vzniku ekologické újmy Praktické předvedení
 • Orientace v materiálech na vstupu a výstupu ze zařízení pro zpracování odpadů a druhotných surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat hlavní skupiny odpadů a jejich směsí důležitých pro recyklaci Písemné a ústní ověření
  Popsat metody odběru vzorků a kontroly složení určených odpadů a druhotných surovin podle platných norem nebo jiných předpisů Ústní ověření
  Provést vizuální kontrolu a posoudit kvalitu předloženého vzorku druhotné suroviny ze stanoveného technologického zařízení Praktické předvedení
 • Vedení evidence vstupů, výstupů a průběhu technologického procesu recyklace odpadů a druhotných surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat požadavky na průběžnou evidenci podle zákona o odpadech a vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
  Vystavit doklad o vstupu odpadů do zařízení na jejich zpracování podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady s praktickou ukázkou Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat obsah dokladu o výstupu druhotných surovin a nepoužitelných odpadů ze zařízení na jejich zpracování Písemné a ústní ověření
  Popsat obsah dokladů pro posuzování shody Písemné a ústní ověření
 • Třídění odpadů a druhotných surovin z recyklace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vytřídit minimálně dva předložené vzorky materiálů z recyklace odpadů podle vizuálního posouzení Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout zařazení vytříděných materiálů z recyklace podle Katalogu odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
  Změřit radioaktivitu odpadů nebo obsahu nebezpečných látek ručními přístroji s možností použít návody k přístroji nebo konzultovat postup s instruktorem Praktické předvedení a ústní ověření
  Označit v předloženém vzorku nepoužitelné a nebezpečné odpady Praktické předvedení a ústní ověření
 • Řízení a kontrola technologických operací recyklace odpadů a druhotných surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit použitou recyklační technologii u vzorku odpadů (demontáž, stříhání, drcení, lisování, separace) z hlediska její výtěžnosti Písemné a ústní ověření
  Posoudit vliv stanovené technologie na ohrožení životního prostředí Ústní ověření
  Zkontrolovat průběh stanovené recyklační technologie z hlediska zabezpečování parametrů kvality výstupního materiálu, určit případné nedostatky a navrhnout jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kontrola postupů při odstraňování nepoužitelných a nebezpečných odpadů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat hlavní druhy nepoužitelných a nebezpečných odpadů vznikajících v recyklačním zařízení a způsoby jejich odstranění Ústní ověření
  Popsat způsob kontroly a evidence odstraňování nepoužitelných a nebezpečných odpadů Ústní ověření
  Zkontrolovat předepsaný skladovací a přepravní prostředek pro stanovený nebezpečný odpad a vystavit dokumentaci k jeho přepravě Praktické předvedení a ústní ověření
 • Diagnostikování závad a spolupráce při plánování oprav technologických zařízení pro zpracování odpadů a druhotných surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat obecné zásady péče o zařízení určené k materiálové recyklaci odpadů a obsah provozního řádu Ústní ověření
  Určit kritická místa určeného zařízení pro recyklaci odpadů s ohledem na minimalizaci rizika vzniku technologických závad Praktické předvedení a ústní ověření
  Zpracovat návrh požadavku na provedení plánované údržby daného recyklačního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
 • Stanovování a kontrola podmínek pro skladování a přepravu odpadů a druhotných surovin z recyklačních zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit místa pro skladování odpadů a druhotných surovin z recyklace podle požadavků vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhodnotit označování a skladování částí demontovaných výrobků, aby nedocházelo ke znečištění ovzduší, vody a půdy Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhodnotit opatření zamezující smíchání nebo znečištění druhotných surovin v průběhu jejich skladování a přepravy Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat přípravu druhotných surovin a odpadů z recyklačního procesu k přepravě podle požadavků evropských nebo mezinárodních předpisů Písemné a ústní ověření
 • Řízení menšího pracovního kolektivu vykonávajícího jednoduché nebo pomocné činnosti v oblasti recyklace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přidělit práci pracovnímu kolektivu podle specializace jeho členů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout systém kontroly plnění přidělených úkolů Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit členům pracovního kolektivu specifické ochranné pomůcky pro BOZP při recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat legislativní předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Písemné a ústní ověření
  Určit z obchodního katalogu předepsané ochranné pomůcky při práci v zařízení na recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení
  Popsat obsah havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na zpracování odpadů a druhotných surovin Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma