TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 62-002-R je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Uplatňování principů managementu kvality

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost obecných principů a procesů managementu jako rozhodování, plánování, organizování, řízení lidských zdrojů a hodnocení; Test + ústní s písemnou přípravou
  Prokázat chápání kvality na různých stupních vzniku produktu (od návrhu po služby spojené s produktem a zlepšování), popsat zásady moderního přístupu ke kvalitě, zásady TQM, systémy kvality Ústní s písemnou přípravou
  Aplikovat v praxi přijatou politiku kvality a strategii; přijímat, diversifikovat a hodnotit cíle kvality (na střední a nižší úrovni řízení) Ústní s písemnou přípravou
  Navrhnout, vybudovat a zlepšovat systém managementu kvality, aplikovat systémový přístup řízení organizací, popsat úlohu středního článku řízení Test + ústní s písemnou přípravou
  Navrhnout a aplikovat vhodné postupy pro dosažení přijatých požadavků kvality na základě managementu procesů Ústní s písemnou přípravou
  Auditování (interní audit, zákaznický audit, audity třetí stranou, audit procesu, audit výrobku ) Test + ústní s písemnou přípravou
 • Organizace systému managementu kvality

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nastavit a řídit úkoly a stanovit odpovědnosti ve svěřené oblasti managementu kvality Test + ústní s písemnou přípravou
  Tvořit, zavádět, udržovat a rozvíjet dokumentaci systému managementu kvality Test + ústní s písemnou přípravou
  Nastavit a udržovat principy a techniky pro auditování a přezkoumání organizace, produktů, procesů, systémů z hledisky kvality Test + ústní s písemnou přípravou
 • Uplatňování principů řízení procesů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat procesy, implementovat procesní přístup a hodnotit dosažené výsledky Test + ústní s písemnou přípravou
  Znát, používat techniky pro plánování, řízení, měření a zlepšování procesů Test + ústní s písemnou přípravou
 • Management zdrojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Formulovat a navrhnout systém vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků pro růst kvality produktů, navrhovat výcvikové programy Test + ústní s písemnou přípravou
  Hodnotit efektivnost výcviku, vysvětlit důležitost záznamů o vzdělání, zkušenostech a výcviku Test + ústní s písemnou přípravou
 • Aplikace technik zlepšování kvality

  Kritéria hodnocení Ověření
  Znát techniky analýz a hodnocení u programů, rozpočtů a postupů kontrol, vysvětlit je, používat a interpretovat výsledky Test + ústní s písemnou přípravou
  Znát techniky jako PDCA, 7 nástrojů, deduktivní a induktivní postupy, uplatnit je v praxi, vč. přijetí opatření na základě výsledků Test + ústní s písemnou přípravou
  Využívat v praxi plně techniky pro pozorování a registraci chyb Test + ústní s písemnou přípravou
  Interpretovat výsledky pozorovaní, významnost zkoušek a odhadů, experimentování, identifikaci a predikci Test + ústní s písemnou přípravou
  Implementovat výsledky řešení problémů, předkládat zprávy a hodnocení Test + ústní s písemnou přípravou
  Připravit a vést programy nebo projekty zlepšování kvality Test + ústní s písemnou přípravou
 • Dosahování kvality v logistice, při prodeji a v poprodejních službách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodné techniky a postupy pro dosažení kvality v procesech logistika, prodej a servis Test + ústní s písemnou přípravou
  Zvolit vhodné techniky a postupy pro dosažení kvality v poprodejních službách Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit, jak management zásob ovlivňuje kvalitu produktů Ústní s písemnou přípravou
 • Aplikace managementu procesů návrhu a vývoje

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat jednotlivé etapy návrhu a vývoje produktu Test + ústní s písemnou přípravou
  Stanovit vstupy pro návrh a vývoj Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat, jaké by měly být výstupy z návrhu a vývoje Test + ústní s písemnou přípravou
  Definovat, co je přezkoumání, ověřování návrhu a validace v procesu vývoje, jak se realizují změny Test + ústní s písemnou přípravou
 • Nákup a uzavírání smluv

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat postup a kritéria při výběru dodavatelů Ústní s písemnou přípravou
  Popsat, co se rozumí pod pojmem přezkoumání dodavatelů, jak hodnotit dodavatelské vztahy Test + ústní s písemnou přípravou
  Definovat, co je přezkoumání, ověřování návrhu a validace v procesu vývoje, jak se realizují změny Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat, kdy je vhodné přistoupit k měření kvality dodávek od dodavatelů, uvést jaké jsou důvody a možnosti Ústní s písemnou přípravou
 • Zajišťování kontroly procesů výroby a služeb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat metody kontroly kvality ve výrobním procesu, postupy pro malé a velké serie, využití automatizace, výpočetní techniky Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat principy samokontroly Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit, co je kontrolní technologie, její význam, vysvětlit odpovědnost za kvalitu produktu Ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit pojem „testování“ v procesech výroby Test + ústní s písemnou přípravou
 • Monitorování a měření procesů, produktů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat metody a postupy průzkumů a měření spokojenosti zákazníka, zjišťování potřeb trhu Ústní s písemnou přípravou
  Popsat metody měření v managementu procesu, co je způsobilost procesu, význam měření procesu pro snižování nákladů na nekvalitu Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat metody měření produktu – jak metody plánujeme, jak stanovujeme požadavky na měření, vedení záznamů Test + ústní s písemnou přípravou
 • Sběr dat a analýza údajů, statistické metody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat metody výběru a sběru dat, jejich zpracování, tvorbu formulářů, zpracování statistik Ústní s písemnou přípravou
  Popsat požadavky na informační systém o managementu kvality, využití výpočetní techniky Ústní s písemnou přípravou
  Navrhnout postup při zpracování zpráv a výkazů, požadavky rozlišení adresátů Ústní s písemnou přípravou
  Prokázat znalost statistických metod (například): vzorkování, využití statistických metod při testování, analýza vad, studie procesu, základní statistické metody, regulace procesu, spolehlivost Ústní s písemnou přípravou + výpočet příkladů
 • Kontrola, zkoušení a metrologie

  Kritéria hodnocení Ověření
  Znát a vysvětlit vazbu systému řízení kvality na oblast péče o kontrolní, měřící a zkušební zařízení a platnou legislativu v této oblasti Ústní s písemnou přípravou
  Znát a uplatnit v praxi oblast kalibrace, konkrétně hlavní metody kalibrace, podmínky a lhůty kalibrace, volba třídy přesnosti měřidel, přesnost a poruchy měřidel Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit pojmy správnost a přesnost měření Ústní s písemnou přípravou
  Popsat základní metody měření různých veličin, použitá zařízení Ústní s písemnou přípravou
 • Řízení neshody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat metody zjištění, označení, izolace, informace o neshodě a postup odstranění neshody, přezkoumání Ústní s písemnou přípravou
  Popsat způsoby vedení záznamů o neshodě, analýz vzniku, postupy opatření Ústní s písemnou přípravou
 • Řízení kvality v personální oblasti se zohledněním sociálních aspektů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Znát a prakticky ovlivnit faktory související se spokojeností pracovníků týkající se zejména motivace, odměňování, řízení lidských zdrojů, hodnocení pracovníků, měření spokojenosti Test + ústní s písemnou přípravou
  Uplatnit v praxi principy týmové práce, buď v podobě kroužků kvality nebo týmů změn Test + ústní s písemnou přípravou
  Uplatňovat efektivní komunikaci na podporu kvality Ústní s písemnou přípravou
 • Orientace v legislativě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v zákonech týkajících se bezpečnosti, životního prostředí, analýzy rizik, odpovědnosti za škody způsobené vadami výrobků, smluvních záruk, dále se orientovat v oblasti pojištění ve vztahu k systémům kvality, pravidlech pro akreditaci a certifikaci Ústní s písemnou přípravou
  Znát normy ISO řady 9000 a ISO 19011, umět je vysvětlit a aplikovat Ústní s písemnou přípravou
 • Praktická aplikace znalostí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat realizovaný projekt zavedení nebo udržení nebo zlepšení některého z prvků systému managementu kvality v konkrétních podmínkách Zpracování písemné práce a ústní obhajoba

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • DTO CZ, s.r.o.
  Adresa: Mariánské náměstí 480/5, Ostrava, 70900
  IČ: 47666439
     
  Kontakt: Eva Gdulová
  E-mail: e.gdulova@dtocz.cz
  Telefon: 602795794, 595620145
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz