TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-124-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v základních pojmech a terminologii používané při čištění odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat základní pojmy - odpadní voda, splašky, městské odpadní vody, průmyslové odpadní vody, jejich složení a množství Písemné a ústní ověření
  Definovat význam zkratek: EO, pH, NL, N-NH4+, Nanorg, Ncelk., BSK, CHSKm Pcelk. Písemné a ústní ověření
  Definovat pojmy: nitrifikace, denitrifikace, aktivovaný kal, zbytnělý kal, vratný kal; stanovit chemické procesy na konkrétní čistírně odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
  Definovat pojem "účinnost čištění" včetně ukázky příkladu jejího výpočtu Praktické a ústní ověření
 • Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu čistírny odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah Zákona o vodách v návaznosti na ES 2000/60 Ústní ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o vodovodech a kanalizacích a obsah vyhlášky, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích – vyhl. č. 428/2001 Sb. v platném znění Ústní ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o odpadech, zákona o ochraně ovzduší, zákona o nakládání s chemickými látkami a směsmi, včetně hygienických norem a předpisů v oblasti životního prostředí, orientovat se v konkrétním bezpečnostním listu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provoz technologické linky čistírny odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit procesy předčištění a mechanického čištění konkrétní čístírny odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
  Objasnit procesy biologického a terciárního čištění konkrétní čistírny odpadnich vod Praktické předvedení a ústní ověření
  Objasnit procesy kalového a plynového hospodářství konkrétní čistírny odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat technologickou linku konkrétní čistírny odpadních vod podle vizualizace pro dispečerské pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
  Definovat specifické požadavky na provoz čistírny odpadních vod v případě maximálního dešťového přítoku Praktické předvedení a ústní ověření
 • Organizace práce a operativní řízení provozu čistírny odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout a popsat princip plánování využití lidských a materiálních zdrojů Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat a objasnit metody řízení provozu čistírny odpadních vod Praktické předvedení
  Charakterizovat a objasnit Provozní řád čistírny odpadních vod Písemné a ústní ověření
  Navrhnout postup při řešení havarijních resp. mimořádných situací (výpadek el.proudu, povodeň, chemická havárie čištěné odpadní vody, selhání techniky) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vedení dokumentace o provozu čistírny odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat dokumentaci potřebnou pro provoz čistírny odpadních vod Ústní ověření
  Vypracovat konkrétní denní hlášení o provozu čistírny odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při čištění odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, rozsah povinných školení, vypsat konkrétní záznam v bezpečnostním deníku a zápis o úraze do knihy úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyjmenovat a objasnit materiální zabezpečení pracovníků provozu čistírny odpadních vod, vybavení ochrannými pomůckami, použití detektoru plynů aj. Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit poskytování první pomoci u modelové situace (úraz elektrickým proudem, zasažení chemikálií, výbuch plynu aj) Ústní ověření
  Objasnit organizaci protipožární prevence a ochrany čistírny odpadních vod: hasicí přístroje, kontroly a výměna přístrojů, vypracovat konkrétní zápis o události do požární knihy Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kontrolní činnosti při dodržování kvality vyčištěné vody na čistírně odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy a způsoby měřicích zařízení na čistírně odpadních vod, vyjmenovat měrná místa, definovat měřené veličiny a uvést typy měrných zařízení, nároky na archivaci výsledků Písemné a ústní ověření
  Popsat činnosti při odběrech vzorků a laboratorního sledování provozních ukazatelů, automatická měrná zařízení (lokalizace, parametry), ruční odběry (metodika, způsob vyhodnocení), nároky na archivaci výsledků Písemné a ústní ověření
  Popsat požadované denní a bilanční údaje o kvalitě čištění, objasnit vztah k jakosti vody ve vodním toku Písemné a ústní ověření
  Odebrat "provozní" vzorek vody a analyzovat základní hodnoty znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zpracovávání a zneškodňování kalů a odpadů z čistírny odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy kalů na čistírně odpadních vod Písemné a ústní ověření
  Popsat a objasnit průtokové a technologické schéma pro kaly Písemné a ústní ověření
  Popsat likvidaci/odvoz kalů z čistírny odpadních vod v souladu s platnou legislativou Ústní ověření
 • Metodické řízení obsluhy kogenerační jednotky podle provozního řádu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést a objasnit problematiku vzniku, jímání a skladování plynu Ústní ověření
  Objasnit proces spalování plynu v kogenerační jednotce Ústní ověření
  Vysvětlit technické a bezpečnostní zásady provozu kogenerační jednotky Ústní ověření
 • Zpracování plánů údržby a oprav čistíren odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést a objasnit životnost stavebních konstrukcí čistírny odpadních vod Písemné a ústní ověření
  Uvést životnost a charakteriovat plánování revizních oprav a výměn strojního zařízení čistírny odpadních vod Písemné a ústní ověření
  Uvést životnost a charakterizovat plánování revizních oprav vyhrazených technických zařízení a výměn elektrických zařízení čistírny odpadních vod Písemné a ústní ověření
  Zpracovat praktický příklad plánu údržby vybraného strojního zařízení konkrétní čistírny odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
  Zpracovat praktický příklad plánu revizních oprav vyhrazených technických zařízení konkrétní čistírny odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz