TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 39-003-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav malířských a tapetářských prací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy technické dokumentace, vysvětlit její důležitost pro provádění tapetářských prací Praktické předvedení s vysvětlením
  Používat technickou dokumentaci při tapetářských pracích Praktické předvedení s vysvětlením
 • Orientace v technologických postupech provádění a oprav tapetářských prací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat technologický postup pro zadaný pracovní úkol a výběr odůvodnit Slovní vysvětlení s odůvodněním
  Vysvětlit technologický postup Slovní vysvětlení s odůvodněním
 • Návrh pracovních postupů provádění a oprav tapetářských prací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Písemně nebo slovně s vysvětlením
 • Orientace v materiálech pro tapetářské práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy tapet a pomocných materiálů Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Vysvětlit význam piktogramů na tapetách Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Vysvětlit možnosti použití tapet a pomocných materiálů Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Vysvětlit způsoby aplikace tapet Písemně nebo slovně s vysvětlením
 • Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést parametry kvality materiálů Písemně nebo slovně
  Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Prakticky se slovním odůvodněním
 • Posuzování stavu podkladu před prováděním tapetářských prací, stanovení způsobu přípravy podkladu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat kritéria pro posouzení stavu podkladu Písemně nebo slovně a prakticky s odůvodněním
  Popsat způsob kontroly kritérií Písemně nebo slovně a prakticky s odůvodněním
  Vyhodnotit kritéria dle zadání Písemně nebo slovně a prakticky s odůvodněním
  Stanovit způsob přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin aj.) Písemně nebo slovně a prakticky s odůvodněním
 • Příprava podkladu před prováděním tapetářských prací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin aj.) Písemně nebo slovně
  Popsat používané prostředky pro přípravu podkladu a způsoby jejich aplikace Písemně nebo slovně
  Popsat způsoby kontroly podkladu a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
  Upravit podklad dle zadání Prakticky s vysvětlením
 • Lepení papírových tapet a tapet s papírovou podložkou na stěny a stropy, opracování detailů a montáž zakončovacích lišt

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy tapet, jejich vlastnosti, možnosti a způsoby použití Písemně nebo slovně a prakticky
  Popsat pracovní postup lepení tapet, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně a prakticky
  Rozlišit druhy tapet Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu podkladu a stanovit způsob jeho úpravy před tapetováním Praktické předvedení s vysvětlením
  Připravit povrch před lepením tapet Praktické předvedení s vysvětlením
  Připravit vhodné lepidlo pro daný typ tapety Praktické předvedení s vysvětlením
  Lepit tapety Praktické předvedení s vysvětlením
  Připevnit zakončovaní lišty Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
 • Lepení speciálních tapet na stěny a stropy, opracování detailů a montáž zakončovacích lišt

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy speciálních tapet, jejich vlastnosti, možnosti a způsoby použití Písemně nebo slovně
  Popsat pracovní postup lepení tapet, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
  Rozlišit druhy tapet Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu podkladu a stanovit způsob jeho úpravy před tapetováním Praktické předvedení s vysvětlením
  Připravit povrch před lepením tapet Praktické předvedení s vysvětlením
  Připravit vhodné lepidlo pro daný typ tapety Praktické předvedení s vysvětlením
  Lepit tapety Praktické předvedení s vysvětlením
  Připevnit zakončovaní lišty Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
 • Zhotovování tapet stříkaných a válečkovaných

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pracovní postup zhotovení stříkaných tapet Písemně nebo slovně
  Popsat nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění stříkaných tapet Písemně nebo slovně
  Provést stříkanou tapetu dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
 • Příprava, používání, ošetřování a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat přípravu, používání a údržbu nářadí, zařízení a pracovních pomůcek Písemně nebo slovně
  Připravit a ošetřovat nářadí, zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
 • Návrh barevného řešení tapetovaných ploch a prostorů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat zásady barevného řešení prostorů Písemně s nakreslením náčrtku
  Navrhnout barevné řešení tapetovaných ploch nebo prostoru Písemně s nakreslením náčrtku
 • Výpočet spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady měření a výpočtu spotřeby materiálů Písemně s výpočtem
  Vypočíst spotřebu materiálu dle zadání Písemně s výpočtem
  Zpracovat položkový rozpočet dle zadání Písemně s výpočtem
 • Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů Písemně nebo slovně
  Popsat způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, hygieny práce a PO Písemně nebo slovně
  Vyjmenovat a popsat prostředky pro zajištění BOZP a PO na pracovišti Písemně nebo slovně
  Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití Písemně nebo slovně
  Popsat první pomoc při úrazech Písemně nebo slovně
 • Nakládání s odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat základní právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, vysvětlit pojem „bezpečnostní list“ Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Popsat způsoby nakládání s odpady Písemně nebo slovně s vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz