TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-029-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst a charakterizovat potřebné technické podklady pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Číst technologická schémata úpravny pitné vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Číst technické výkresy Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Orientace v procesech úpravy pitné vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat technologický postup úpravy pitné vody a nakreslit blokové schéma úpravny pitné vody Ústní nebo písemné ověření
  Interpretovat s použitím technické dokumentace technologický postup úpravy pitné vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Uvést a charakterizovat fyzikální veličiny vztahující se k problematice vodárenství Ústní nebo písemné ověření
  Popsat nakládání s chemickými látkami a odpady Ústní a písemné ověření
  Popsat postup při řešení havarijních stavů úpravny pitné vody a odstraňování poruchových stavů Ústní a písemné ověření
  Číst a vysvětlit provozní a manipulační řád úpravny pitné vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Odběr vzorků a jednoduché provozní laboratorní rozbory jakosti vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků vody Ústní ověření
  Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků vody Ústní ověření
  Popsat a předvést pracovní postup při odběru a konzervaci vzorků vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na úpravně pitné vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat seznam evidovaných záznamů o provozu úpravny pitné vody Ústní ověření
  Vyjmenovat a charakterizovat položky záznamů o provozu úpravny pitné vody Ústní ověření
  Vyplnit provozní záznam podle zadání v elektronické nebo písemné formě Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k úpravě pitné vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat obsluhu ovládacích panelů technologie úpravny pitné vody Ústní vysvětlení
  Vysvětlit logické návaznosti procesů úpravy pitné vody Ústní ověření
  Obsluhovat ovládací panely podle modelové situace Praktické předvedení
  Vysvětlit vazby procesů úpravy pitné vody na provozní evidenci Písemné ověření
  Uvést a předvést pracovní postupy při možných poruchách ovládacích panelů dálkově ovládaných automatizovaných provozů sloužících k úpravě pitné vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Obsluha strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a vysvětlit principy strojů a technologií sloužících k úpravě pitné vody Ústní ověření
  Popsat technologická zařízení úpravny pitné vody Ústní ověření
  Vysvětlit ovládání úpravny vody v manuálním režimu Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit základy údržby a opravy strojů Ústní vysvětlení
  Předvést mazání strojů a zařízení tlakovou maznicí Praktické předvedení
  Seřídit ucpávku čerpadla Praktické předvedení
  Vysvětlit vazby údržby strojů a zařízení na provozní evidenci Ústní vysvětlení
  Identifikovat závady stroje podle modelové situace Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Předvést kontrolu průchodnosti pojistných ventilů Praktické předvedení
 • Dodržování BOZP při obsluze zařízení k úpravě pitné vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rizika objektů úpravny pitné vody Ústní ověření
  Vysvětlit rizika při provozu strojů a zařízení Ústní ověření
  Vysvětlit jednotlivé pojmy hygienického minima Ústní ověření
  Vyjmenovat a vysvětlit pojem vyhrazená technická zařízení a jejich možná rizika Ústní ověření
  Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti Ústní ověření
  Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů podle návodu výrobce Praktické předvedení
  Předvést použití zajišťovacího postroje Praktické předvedení
  Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci Ústní ověření a praktické předvedení
  Vysvětlit protiplynový poplachový plán Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz