TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-028-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst a charakterizovat potřebné technické podklady pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Číst technologická schémata čistírny odpadních vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Číst technické výkresy Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Orientace v procesech čištění odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat technologický postup čištění odpadních vod a nakreslit blokové schéma čistírny odpadních vod Ústní nebo písemné ověření
  Interpretovat s použitím technické dokumentace technologický postup čištění odpadních vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Uvést a charakterizovat fyzikální veličiny vztahující se k problematice vodárenství Ústní nebo písemné ověření
  Popsat nakládání s chemickými látkami a odpady Ústní a písemné ověření
  Popsat postup při řešení havarijních stavů čistírny odpadních vod a odstraňování poruchových stavů Ústní a písemné ověření
  Číst a vysvětlit provozní, manipulační a kanalizační řád čistírny odpadních vod Praktické předvedení
  Vysvětlit a charakterizovat biochemickou a chemickou spotřebu kyslíku (BSK, CHSK), nerozpuštěné látky (NL) Ústní nebo písemné ověření
 • Odběr vzorků odpadních vod a kalů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků odpadních vod a kalů Ústní ověření
  Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků odpadních vod a kalů Ústní ověření
  Popsat a charakterizovat pracovní postup při odběru a konzervaci vzorků odpadních vod a kalů Ústní ověření
  Provést odběr vzorku odpadních vod nebo kalů podle zadání Praktické předvedení
 • Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na čistírně odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat seznam evidovaných záznamů o provozu čistírny odpadních vod Ústní ověření
  Vyjmenovat a charakterizovat položky záznamů o provozu čistírny odpadních vod Ústní ověření
  Vyplnit provozní záznam podle zadání v elektronické nebo písemné formě Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k čištění odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat obsluhu ovládacích panelů technologie čištění odpadních vod Ústní ověření
  Vysvětlit logické návaznosti procesů čistírny odpadních vod Ústní ověření
  Obsluhovat ovládací panely podle modelové situace Praktické předvedení
  Vysvětlit vazby procesů čištění odpadních vod na provozní evidenci Písemné ověření
  Uvést a předvést pracovní postupy při možných poruchách ovládacích panelů dálkově ovládaných automatizovaných provozů sloužících k čištění odpadních vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Obsluha strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a vysvětlit principy strojů a technologií sloužících k čištění odpadních vod Ústní ověření
  Popsat technologická zařízení čistíren odpadních vod Ústní ověření
  Vysvětlit ovládání čistírny odpadních vod v manuálním režimu Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Popsat a vysvětlit princip zařízení pro vývin a skladování bioplynu Ústní ověření
 • Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit základy údržby a opravy strojů Ústní ověření
  Předvést mazání strojů a zařízení tlakovou maznicí Praktické předvedení
  Vysvětlit vazby údržby strojů a zařízení na provozní evidenci Ústní ověření
  Identifikovat závady stroje podle modelové situace Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Předvést kontrolu průchodnosti pojistných ventilů Praktické předvedení
 • Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čištění odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rizika objektů čistíren odpadních vod Ústní ověření
  Vysvětlit rizika při provozu strojů a zařízení Ústní ověření
  Vysvětlit havarijní a protipovodňový plán Ústní ověření
  Vysvětlit vznik nebezpečí exploze a stanovit zóny nebezpečí výbuchu Ústní ověření
  Vysvětlit ochranu zdraví před biologickými činiteli Ústní ověření
  Vyjmenovat a vysvětlit pojem vyhrazené technické zařízení a jejich možná rizika Ústní ověření
  Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů podle návodu výrobce Praktické předvedení
  Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti Ústní ověření
  Předvést použití zajišťovacího postroje Praktické předvedení
  Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní vysvětlení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz