TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 68-008-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost zásad ochrany a ostrahy majetku a osob Písemné ověření - test
  Prokázat znalost ustanovení příslušných zákonů, nařízení a vyhlášek, které vymezují pravomoci, odpovědnost a způsob činnosti při ostraze a ochraně majetku a osob Písemné ověření - test
  Prokázat znalost zásad bezpečnosti, požární ochrany, ochrany života a zdraví osob a ochrany životního prostředí, předcházení vzniku požáru a technickým a ekologickým haváriím a zásad činnosti při úrazu Písemné ověření - test
 • Obsluhování technických bezpečnostních systémů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost obecných zásad konstrukce, použití a obsluhy technických bezpečnostních systémů při jejich nasazení k ostraze majetku a osob Písemné ověření - test
  Prokázat znalost zásad ochrany osobních údajů při jejich zpracování technickými bezpečnostními systémy Písemné ověření - test
 • Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost zásad součinnosti s Policií ČR a obecní policií při ostraze a ochraně majetku a osob podle platných ustanovení příslušných zákonů Písemné ověření - test
  Prokázat znalost zásad součinnosti s hasičskými jednotkami, záchrannou službou a havarijními službami při odvracení škod na majetku a zdraví osob podle ustanovení příslušných zákonů, znát telefonní čísla tísňového volání Písemné ověření - test
 • Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v právních ustanoveních, která vymezují práva a svobody člověka, nedotknutelnost soukromí, ochranu osobnosti, důstojnosti a cti a právo na majetek Písemné ověření - test
  Orientovat se v občanském právu zejména v právních ustanoveních, která vymezují právo na přiměřenou ochranu proti zásahu do vlastnických práv a právo na přiměřenou obranu Písemné ověření - test
  Prokázat znalost základních ustanovení pracovního práva, zejména povinností zaměstnance a ustanovení, která se výkonu bezpečnostní činnosti bezprostředně týkají Písemné ověření - test
  Prokázat znalost ustanovení trestního zákona, zákona o přestupcích a trestního řádu v rozsahu, který se bezprostředně týká výkonu činností a jejich aplikace do výkonu činnosti, zejména posouzení trestného činu a přestupku, právo na nutnou obranu, činnost v krajní nouzi, možnost omezení osobní svobody, povinnost ochrany stop a důkazů Písemné ověření - test
  Orientovat se v právních ustanoveních, která vymezují právo na držení a nošení zbraně při výkonu povolání Písemné ověření - test
  Prokázat znalost ustanovení živnostenského zákona o podmínkách provozování a výkonu činnosti ostraha majetku a osob Písemné ověření - test
  Prokázat znalost zásad ochrany osobních údajů při jejich zpracování při výkonu činnosti Písemné ověření - test
  Prokázat znalost obecných zásad ochrany obchodního tajemství a ochrany utajovaných informací Písemné ověření - test
 • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat oprávněnost vstupu osoby, odbavit návštěvu, vysvětlit pravidla a postup Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat oprávněnost vjezdu/výjezdu vozidla a vývozu věcí z objektu, vysvětlit pravidla a postup Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat pravidla postupu proti cizí či nežádoucí osobě zjištěné na volném prostranství (ve střeženém objektu) a taktiku činnosti Ústní ověření
  Provést kontrolu oprávněnosti odnášení/přinesení věcí, zdůvodnit oprávnění a zásady pro kontrolu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kontrolní činnost ve střežených objektech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat obecné povinnosti a pravidla chování strážného na obchůzce, popsat hlavní taktické zásady Ústní ověření
  Vyjmenovat preventivně kontrolní opatření a činnosti strážného při kontrole objektu Ústní ověření
  Popsat a předvést taktiku činnosti při kontrole narušeného objektu (místnosti) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyzvat narušitele klidu, pořádku a důstojného průběhu akce k dodržování stanovených zásad, vyjmenovat taktické zásady činnosti Ústní ověření
  Provést kontrolu, zda návštěvník veřejné akce nevnáší do střeženého areálu zakázané věci, popsat oprávnění a zásady pro kontrolu Praktické předvedení a ústní ověření
  Zaujmout pozici k ostraze doprovázené osoby na veřejném prostranství, popsat a zdůvodnit taktiku činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat a zdůvodnit taktiku činnosti při doprovodu osoby převážející finanční hotovost Ústní ověření
  Popsat povinnosti, oprávnění a zdůvodnit taktiku činnosti při nálezu zbraně, výbušniny či jiné zdraví a životy ohrožující věci v objektu nebo při ostraze veřejné akce konané podle pokynů pořadatele Ústní ověření
 • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodnou taktiku činnosti pro zadanou situaci (např. obecné narušení objektu cizí osobou, požár, havárie elektrického proudu, havárie vody, nadměrný únik škodlivých látek, technických plynů) a zdůvodnit její výběr, přivolat příslušnou odbornou pomoc a aplikovat znalost zákonných norem do spolupráce se složkami IZS Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat pravidla a zvolit vhodnou taktiku činnosti bezpečnostního zásahu, který vede k dočasnému omezení osobní svobody osoby přistižené při páchání trestného činu Ústní ověření
  Popsat pravidla a zvolit vhodnou taktiku činnosti bezpečnostního zásahu v místech, kde byl spáchán trestní čin Praktické předvedení a ústní ověření
 • Používání věcných bezpečnostních prostředků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pravidla, vysvětlit postup použití zadaného věcného prostředku a předvést v modelové situaci Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat obecné zásady služební komunikace při použití spojovacích prostředků Ústní ověření
  Popsat obecná pravidla pro použití a obsluhování mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů Ústní ověření
  Zvolit vhodné zařízení pro získání vizuální informace o určité části objektu, zdůvodnit své rozhodnutí Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit vhodné zařízení pro získání informace o fyzickém narušení zastřeženého prostoru, zdůvodnit své rozhodnutí Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit vhodné zařízení pro získání informace o zahoření v zastřeženém prostoru, zdůvodnit své rozhodnutí Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat základní údaje, které musí služební záznam o události obsahovat, zaznamenat zadanou událost Praktické předvedení a ústní ověření
  Zdůvodnit význam vedení dokumentace o ostraze a kontrolách Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (31)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz