TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 21-036-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřeném úseku slévárenské výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a vysvětlit slévárenské procesy a technologické operace na zadaném úseku slévárenské výroby Ústní ověření s písemnou přípravou
  Uvést možné organizační a provozní problémy v zadaném úseku slévárenské výroby Ústní a písemné ověření
  Navrhnout způsob odstranění vyspecifikovaných možných organizačních a provozních problémů v zadaném úseku slévárenské výroby Ústní ověření s písemnou přípravou
 • Řízení spouštění a odstavení provozu technických a technologických zařízení slévárenské výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat jednotlivá zařízení v zadaném úseku slévárenské výroby Ústní ověření
  Provést úkony podle výrobně technické dokumentace na základě zadaného problému Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Provést řízení slévárenského procesu, spouštění a odstavování provozu technických a technologických zařízení slévárenské výroby, spouštění a odstavování provozu technických a technologických zařízení slévárenské výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Popsat možné problémy při spouštění a odstavování provozu technických a technologických zařízení Ústní ověření
 • Vedení technické a provozní dokumentace svěřeného úseku slévárenské výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaznamenat průběh technologického procesu na vytipovaném výrobním zařízení (pracovišti), uvést jeho výkonové parametry, výrobní podmínky Praktické předvedení
  Zaznamenat v souladu s provozními předpisy údaje o chodu vytipovaného výrobního zařízení a údaje o poruchách a opravách Praktické předvedení
  Provádět a evidovat příjem, skladování, expedici, balení a označování surovin a modelového zařízení v různých fázích výrobního procesu, včetně nakládání s výrobním odpadem a to včetně vkládání dat do informačního systému slévárny Praktické předvedení
 • Používání systémů a standardů kvality ve slévárenském provozu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit principy systému řízení jakosti ve slévárenské výrobě (ISO) Ústní ověření
 • Kontrola a zabezpečování dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních předpisů a požární ochrany a plnění úkolů ve stanovených technických a ekonomických parametrech ve svěřeném úseku slévárenské výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostřední Písemně s ústní obhajobou
  Vyhledat pro daný svěřený úsek výroby schválené interní dokumenty týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostřední Praktické předvedení
  Vyhodnotit plnění úkolů podle stanovených technických a ekonomických parametrů ve vybraném úseku slévárenské výroby, navrhnout potřebná nápravná opatření Praktické předvedení
  Zkontrolovat dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů BOZP a hygieny práce ve vybraném úseku slévárenské výroby a navrhnou potřebná nápravná zařízení Praktické předvedení
 • Motivování zaměstnanců

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby motivování zaměstnanců Písemné ověření s ústní obhajobou
  Specifikovat slabá místa motivování zaměstnanců na vytipovaném úseku slévárenské výroby Písemné ověření s ústní obhajobou
  Navrhnout optimalizaci motivování zaměstnanců na vytipovaném úseku slévárenské výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Kontrola a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovištích, kontrola a evidence majetku ve svěřeném úseku slévárenské výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit způsoby kontroly a evidence přítomnosti zaměstnanců na vytipovaném pracovišti, včetně slabých míst Písemné ověření
  Navrhnout optimalizaci kontroly a evidence přítomnosti zaměstnanců na vytipovaném pracovišti Praktické ověření s ústní obhajobou
  Objasnit metodiku evidence majetku na vytipovaném úseku slévárenské výroby, včetně slabých míst Písemné ověření
  Navrhnout optimalizaci kontroly a evidence majetku ve vytipovaném úseku slévárenské výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení ve svěřeném úseku slévárenské výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat systém zajišťování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení včetně vyhrazených zařízení na vytipovaném úseku slévárenské výroby Písemné ověření s ústní obhajobou
  Prakticky předvést zajištění preventivní prohlídky stroje – zařízení Praktické předvedení
  Navrhnout optimalizaci preventivních prohlídek Praktické předvedení
 • Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků svěřeného úseku slévárenské výroby, provádění úkonů jejich prvotní personální agendy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsob zpracování podkladů pro odměňování pracovníků svěřeného Písemné ověření
  Vysvětlit systém prvotní personální agendy, prakticky předvést zadaný úkol, navrhnout optimalizaci Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Prokázat znalost zákoníku práce v oblasti pracovní doby, přesčasů, dovolené, přestávek na oddech, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany Písemné ověření s ústní obhajobou

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma