TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 28-057-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v plastikářských technologiích, materiálech a strojním zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a vysvětlit jednotlivé technologické kroky produkce vstřikovaných výrobků a jejich návaznost Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat druhy surovin a materiálů, vysvětlit jejich použití v technologii vstřikování Písemné a ústní ověření
  Rozpoznat typy jednotlivých strojních zařízení v rámci technologie vstřikování a objasnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat na konkrétním vzorku konstrukci finálního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
 • Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu technologických procesů v plastikářské výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst technologická schémata, předpisy a základní postupy vstřikované výroby, sestavit z nich pořadí technologických operací a procesů a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
  Orientovat se ve schválených dokumentech pro technologický proces, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy, kontrolní plány) Praktické předvedení a ústní ověření
  Číst technickou dokumentaci, pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení a ústní ověření
 • Seřizování technologických zařízení jednotlivých plastikářských procesů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést základní úkony na určeném strojním zařízení používané pro technologii vstřikování (uvést do chodu, udržovat, přerušit a zastavit chod, seřídit chod, provést běžnou údržbu) Praktické předvedení
  Popsat a provést úkony na strojním zařízení spojené se změnou sortimentu (změna receptur, materiálů, polotovarů, nastavení parametrů stroje, obsluha robotů, výměna forem) Praktické předvedení a ústní ověření
  Volit nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro nastavení a seřízení strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Operativně reagovat adekvátním zásahem při běžném provozu na odchylky v procesu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v plastikářské výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Změřit, zaznamenat a vyhodnotit parametry technologického procesu vstřikování Praktické předvedení
  Popsat důsledky změn parametrů – změna teploty, tlaku, vlhkosti Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit na příkladu ukázky vadného produktu, co bylo příčinou vzniku vady Písemné a ústní ověření
  Posoudit kvalitu finálního výrobku dle dokumentace Praktické předvedení
  Navrhnout nápravná opatření na základě získaných výsledků dle stanovených postupů Praktické předvedení
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v plastikářské výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením, hygienické předpisy Praktické předvedení a písemné ověření
  Používat pracovní oděv a přidělené ochranné pomůcky Praktické předvedení
  Dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy BOZP, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení a písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz