TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-066-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v technické dokumentaci, v dílenských výběrech norem a strojnických tabulkách Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčíst z výrobního výkresu součásti její rozměry, dovolené úchylky rozměrů a tvaru, jakost povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčíst z technologické dokumentace postup obráběcí operace, technologické podmínky pro její jednotlivé úseky, předepsané nástroje, nářadí a výrobní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
  Pracovat se servisními příručkami pro obsluhu a seřizování konvenčních obráběcích strojů, vyčíst z nich pokyny pro obsluhu a seřizování daného stroje Praktické předvedení a ústní ověření
 • Seřízení konvenčních obráběcích strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit samostatně postup seřizování dvou různých druhů konvenčních obráběcích strojů pro zadané technologické operace včetně volby potřebného nářadí, nástrojů, pomůcek a měřidel k seřízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Namontovat na dva různé druhy konvenčních obráběcích strojů jejich příslušenství, upínací nářadí či přípravky, odpovídající daným technologickým operacím Praktické předvedení a ústní ověření
  Upnout na dva různé druhy konvenčních obráběcích strojů nástroje k provedení zadaných technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
  Seřídit dva konvenční obráběcí stroje pro provedení zadaných technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést na dvou seřízených konvenčních obráběcích strojích zadanou technologickou operaci na prvních kusech Praktické předvedení a ústní ověření
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit vhodné měřicí metody, zvolit vhodná měřidla a pomůcky dle požadované přesnosti měření Praktické předvedení a ústní ověření
  Změřit délkové rozměry pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat a změřit geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhodnotit porovnáním s etalonem jakost povrchu opracovaných ploch Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kontrola výsledků seřízení konvenčních obráběcích strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a zdůvodnit vhodný způsob ověření správnosti seřízení dvou konvenčních obráběcích strojů pro dané technologické operace Ústní a písemné ověření
  Proměřit první vyrobené kusy, v případě potřeby provést korekci seřízení dvou konvenčních obráběcích strojů Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést funkční zkoušku seřízení dvou konvenčních obráběcích strojů výrobou 2 až 3 kusů zadaných obrobků Praktické předvedení a ústní ověření
  Porovnat rozměry, tvar a jakost povrchu obrobků dosažené v zadaných technologických operacích a porovnat je s požadavky výkresové a technologické dokumentace, vyhodnotit jejich správnost Praktické předvedení a ústní ověření
  V případě odchylek naměřených hodnot od dokumentace provést korekci seřízení dvou konvenčních obráběcích strojů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Předání pracovních pokynů obsluze seřízených konvenčních obráběcích strojů, instruktáž obsluhy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést obsluze dvou seřízených konvenčních obráběcích strojů pracovní činnosti pro provedení daných technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit obsluze postup činností prováděných při obsluze seřízených konvenčních obráběcích strojů při provádění daných technologických operací Ústní a písemné ověření
  Kontrolovat činnosti obsluh seřízených konvenčních obráběcích strojů při provádění daných technologických operací, vysvětlit obsluhám případné chyby Dohled a případně doplňková instruktáž

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz