TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 72-007-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v nakladatelské politice v ČR

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přiřadit názvy nakladatelů k charakteristice jejich publikačního profilu Praktické předvedení
  Přiřadit standardizované věcné formální deskriptory pěti druhům dokumentů vydávaných v České republice v posledních pěti letech s ověřením v Databázi národních autorit Národní knihovny České republiky Praktické předvedení
  Určit správné pořadí vydavatelů pokračujícího díla vydávaného minimálně od roku 1970 do roku zkoušky Praktické předvedení
  Vyhledat dle zadaného názvu nakladatele v databázi ISN (International Standard Number) – Ohlášené knihy a hudebniny Národní knihovny České republiky – publikace plánované k vydání Praktické předvedení
 • Orientace v aktuálně vydávaných titulech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přiřadit identifikátor čísla České národní bibliografie k záznamu konkrétní monografie aktuálně vydané v roce zkoušky Praktické předvedení
  Určit prameny popisu dokumentu na příkladech konkrétních českých děl různých druhů dokumentů vydávaných v České republice a Evropské unii v posledních pěti letech Praktické předvedení
 • Orientace v základních elektronických informačních zdrojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní funkce a služby portálů na veřejném internetu a předvést na vybraném příkladu z českého prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat národní elektronické informační zdroje z produkce českých knihoven, jejich funkce a základní služby Ústní ověření
  Vyhledat dokumenty ve fondech českých/zahraničních knihoven za použití vyhledávacích nástrojů veřejného internetu a speciálních knihovnických nástrojů Praktické předvedení
 • Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhledat bibliografický záznam pěti monografií na základě zadání různých klíčových údajů v Souborném katalogu České republiky Praktické předvedení
  Vyhledat bibliografický záznam životopisné monografie o určité osobnosti Praktické předvedení
  Vyhledat regionální literaturu na základě specifického požadavku Praktické předvedení
  Vyhledat vysokoškolskou kvalifikační práci na určené téma Praktické předvedení
  Vyhledat plný text digitalizované publikace určené jako povinná četba pro základní a střední školy Praktické předvedení
  Vyhledat články z českých časopisů na zadané téma Praktické předvedení
  Popsat principy služby „Ptejte se knihovny“ Ústní ověření
 • Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností (včetně meziknihovních)

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pravidla výpůjčních služeb knihovny s lokální a regionální působností Ústní ověření
  Popsat pravidla služeb knihovny v souvislosti s autorsko-právními předpisy Ústní ověření
  Charakterizovat nakládání s osobními údaji uživatelů v knihovnách Ústní ověření
  Zjistit dostupnost článku ze zahraničního časopisu pro uživatele knihovny Praktické předvedení
  Vysvětlit postup řešení ztráty knihy uživatelem Praktické předvedení
  Popsat princip poskytování meziknihovních služeb v knihovně s lokální a regionální působností Ústní ověření
 • Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat knihovní procesy související s evidencí knihy (objednávka, akvizice, katalogizace, evidence jednotky, odpis) v knihovně s lokální působností Písemné ověření
  Vysvětlit vztah mezi popisem jednotky monografie, pokračujícího zdroje a nastavením výpůjčních a revizních služeb knihovny Ústní ověření
  Charakterizovat metodiky stavění volně přístupného fondu v knihovnách s lokální působností Písemné ověření
 • Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní funkce automatizovaného knihovního systému (software) v relevantním modulu pro knihovnu s lokální působností Ústní ověření
  Orientovat se v nabídce dostupných/používaných automatizovaných knihovních systémů na českém trhu Ústní ověření
 • Vyhledávání bibliografických a faktografických informací a jejich ověřování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit selekční údaje v bibliografickém záznamu monografie a pokračujícího díla Praktické předvedení
  Vyhledat bibliografický záznam v OPAC (Online Public Access Catalogue) Národní knihovny České republiky dle titulních listů pěti monografií vydaných v různých etapách 20. a 21. stol. Praktické předvedení
  Vyhledat dílo českého autora a jeho překlady v katalogu Library of Congress Praktické předvedení
  Vyhledat v některé z digitálních knihoven Národní knihovny ČR digitalizované dílo, vydané v 19. století Praktické předvedení
  Vyhledat dostupnost monografického a pokračujícího díla české provenience dle titulního listu v centrálních knihovních portálech Praktické předvedení
 • Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vytvořit biografickou poznámku v autoritním záznamu vztahujícím se k české odborné monografii a uvést zdroje pro tvorbu této poznámky Praktické předvedení
  Určit prameny popisu pro obsahovou analýzu konkrétní odborné monografie v českém jazyce Praktické předvedení
  V předepsaném časovém limitu přečíst zadaný text a určit stanovený počet klíčových slov Praktické předvedení
 • Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přizpůsobit styl vedení vstupního pohovoru vzdělanostní a sociální skupině klienta se soustředěním na podmínky poskytnutí konkrétní knihovnické služby Ústní ověření
  Popsat komunikační nástroje a postupy používané uživateli s různým typem postižení Ústní ověření
  Odpovědět na vágně/pregnantně formulovaný požadavek na poskytnutí knihovnické a informační služby Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma