TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 65-028-N je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Aplikace znalostí historie a dějin kultury České republiky v průvodcovské činnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit vztah historie a dějin umění ČR ve vztahu k cestovnímu ruchu Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit politické, sociální a ekonomické souvislosti dějin ČR, prokázat znalosti dobových souvislostí a významných historických událostí Ústní nebo písemné ověření
  Prokázat základní znalosti o archeologických a historických zajímavostech na území ČR Ústní nebo písemné ověření
  Prokázat znalosti o umění, historických osobnostech Ústní nebo písemné ověření
  Pracovat s odbornou literaturou Praktické předvedení
  Charakterizovat nejvýznamnější kulturní, historické a architektonické památky Ústní nebo písemné ověření
  Poznávat na obrázku nebo podle známých charakteristik nejvýznamnější historické a památkové objekty a zařadit je do historického období Praktické předvedení (nad obrazovými materiály s vysvětlením)
 • Aplikace znalostí světových dějin a dějin kultury v cestovním ruchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit vztah historie a dějin umění ve vztahu k cestovnímu ruchu ve významných evropských destinacích Ústní nebo písemné ověření
  Objasnit vztah historie ve vztahu k cestovnímu ruchu ve významných světových destinacích Ústní nebo písemné ověření
  Orientovat se v politické, sociální a ekonomické historii daných oblastí Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat nejvýznamnější kulturní, historické a archeologické památky v EU a ve světě Ústní nebo písemné ověření
  Poznávat na obrázku nebo podle známých charakteristik nejvýznamnější historické a památkové objekty a zařadit je do historického období Praktické předvedení (nad obrazovými materiály s vysvětlením)
 • Aplikace znalostí historie a dějin kultury regionu v cestovním ruchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit význam historie a dějin umění Prahy ve vztahu k cestovnímu ruchu Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit politické, sociální a ekonomické souvislosti dějin Prahy, prokázat znalosti dobových souvislostí a významných historických událostí Ústní nebo písemné ověření
  Prokázat znalosti o archeologických, historických a kulturně-historických zajímavostech na území Prahy Ústní nebo písemné ověření
  Prokázat znalosti o umění a historických osobnostech na území Prahy Ústní nebo písemné ověření
  Pracovat s odbornou literaturou Praktické předvedení
  Charakterizovat významné kulturní, historické a architektonické památky Prahy Ústní nebo písemné ověření
  Poznávat na obrázku nebo podle známých charakteristik nejvýznamnější historické a památkové objekty a zařadit je do historického období Praktické předvedení (nad obrazovými materiály s vysvětlením)
 • Orientace v topografii a geografii regionu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit význam geografie Prahy v cestovním ruchu Ústní ověření
  Pracovat s mapou Prahy, geografickými údaji a dalšími informacemi Praktické předvedení
  Charakterizovat přírodní podmínky Prahy Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat významné průmyslové a zemědělské kapacity v Praze Ústní nebo písemné ověření
  Prokázat znalosti topografie Prahy (podle zadání) v souvislosti s realizací cestovního ruchu Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit faktory, které tvoří turistický potenciál Prahy a způsoby jejich využití v cestovním ruchu Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat významné turistické trasy a oblasti Prahy v souvislosti s jejich využitím v cestovním ruchu Prahy Ústní nebo písemné ověření
 • Prezentace přehledu o životě obyvatel v České republice

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat politický systém, mezinárodní vztahy a hospodářství v ČR Ústní nebo písemné ověření
  Uvést základní sociálně demografické údaje Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat vzdělávací systém Ústní nebo písemné ověření
  Uvést způsob zajištění zdravotní a sociální péče Ústní nebo písemné ověření
  Uvést významné výsledky v oblasti vědy Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat způsob trávení volného času a definovat odlišnosti charakteristické pro region Praha Ústní nebo písemné ověření
  Uvést stravovací zvyklosti, tradiční pokrmy a nápoje, možnosti stravování Ústní nebo písemné ověření
 • Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Získat, třídit a využít informace pro přípravu výkladu s ohledem na posluchače a jejich zájmy Praktické předvedení
  Pracovat s literaturou, internetem, mapami apod. – využívat informační zdroje Praktické předvedení
  Připravit výklad na dané téma pro určitou skupinu účastníků (poutavě, správně, objektivně) Praktické předvedení
  Zpracovat přípravu na prohlídku Prahy, podle zadání nebo naplánovat trasu Praktické předvedení
  Připravit individuální nabídku průvodcovských služeb v Praze Praktické předvedení
 • Vedení skupiny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Reprezentovat oblast České republiky a města Prahy Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Prokázat znalost zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a jejich dodržování Ústní nebo písemné ověření
  Zajišťovat bezpečnost klientů (při pohybu ve městě, v dopravních prostředcích, v ubytovacím zařízení apod.) Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Uplatňovat techniku průvodcovské činnosti (postoj k památce, skupině, práce s početnou skupinou apod.) Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Řídit časový plán, dodržovat časový harmonogram Praktické předvedení
  Vyhodnotit riskantní a nebezpečné situace a přijmout opatření Ústní ověření
  Zvládat obvyklé i neobvyklé a stresové situace, prokázat zásady krizové komunikace Praktické předvedení (s vysvětlením)
  Udržovat neutrální přístup a zdvořilost Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Zvládat dynamiku skupiny Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Vyvolat pocit jistoty u klientů (ochrana proti kriminalitě, podvodům apod.) Ústní ověření
  Orientovat se v terénu Praktické předvedení
  Poskytnout laickou první pomoc Praktické předvedení (s vysvětlením)
 • Provádění výkladu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provádět skupiny nebo jednotlivé návštěvníky po kulturních památkách Prahy Praktické předvedení
  Představit návštěvníkům kulturní a přírodní dědictví i životní prostředí Ústní nebo písemné ověření
  Informovat návštěvníky o významných aspektech života v Praze Ústní nebo písemné ověření
  Využívat technické prostředky v práci průvodce Praktické předvedení
  Používat vhodný a kultivovaný styl řeči a slovní zásobu Ústní nebo písemné ověření
  Zaujmout správný postoj vůči skupině klientů a dodržet jej, případně reagovat pružně na situaci, pohotově se rozhodovat Ústní nebo písemné ověření
  Uplatňovat schopnost pracovat samostatně a nezávisle, improvizovat Praktické předvedení
 • Zohledňování osob se speciálními potřebami v práci průvodce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat zvláštní potřeby klientů Ústní ověření
  Připravit plán vhodný pro všechny klienty nebo se zohledněním individuálních potřeb Praktické předvedení
  Přizpůsobit trasu možnostem klientů podle jejich omezení Praktické předvedení
  Přizpůsobit trasu s ohledem na bezpečnost dětí Praktické předvedení
 • Uplatňování právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést právní podmínky výkonu živnostenského podnikání (živnosti), jehož obsahem je průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat ekonomické aspekty a trendy v cestovním ruchu Ústní nebo písemné ověření
  Uvést příklady státních i nestátních organizací zabývajících se problematikou průvodcovské činnosti v ČR Ústní nebo písemné ověření
  Uvést příklady ochrany spotřebitele Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit administrativní a účetní úkony spojené s činností průvodce Ústní ověření
 • Zajišťování služeb cestovního ruchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsob zajištění asistenční, stravovací, ubytovací a dopravní služby v Praze Ústní ověření
  Vysvětlit postup řešení pojistné a mimořádné události v cestovním ruchu, prokázat znalost pojištění a asistenčních služeb Ústní nebo písemné ověření
  Poskytnout informační služby, zorientovat se v informačních a rezervačních systémech na území Prahy Ústní nebo písemné ověření
  Popsat spolupráci s informačními centry, s tuzemskými a zahraničními partnery Ústní nebo písemné ověření
 • Uplatňování profesního jednání a komunikace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat profesi průvodce a jeho pozici v cestovním ruchu Prahy Ústní ověření
  Dbát na vzhled, kultivovaný projev a dobrou fyzickou kondici Praktické předvedení
  Předvést kultivovaný hlasový projev – přednes, výslovnost, technika dýchání Ústní ověření a praktické předvedení
  Uplatňovat vizuální kontakt a nonverbální komunikaci Praktické předvedení
  Komunikovat s nepříjemnými účastníky, zodpovídat jejich dotazy, zvládnout situaci Ústní ověření a praktické předvedení
  Prokázat schopnost jednání s lidmi a práce v týmu Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Uplatňovat profesní chování a etiku v práci průvodce Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Uplatňovat komunikační a řečnické dovednosti Praktické předvedení
  Porozumět problému a vyřešit ho, přizpůsobit se konkrétní situaci Praktické předvedení (s vysvětlením)
  Vnímat místní souvislosti nebo souvislosti závislé na specifiku klienta a jednat podle toho Praktické předvedení (s vysvětlením)
  Předcházet problémům a konfliktním situacím Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Chovat se zodpovědně, rozvážně, vyrovnaně Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Projevovat vstřícnost, ochotu, úctu k lidem Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Uplatňovat přiměřené sebevědomí, schopnost sebeovládání a sebekázeň Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
 • Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat schopnost všeobecně konverzovat v rozhovoru se zkoušejícím v délce 10 min., konverzace má napodobovat běžný rozhovor mezi průvodcem a turistou Ústní ověření
  Připravit si a podat výklad podle vlastního výběru o přírodním a kulturním dědictví místa nebo oblasti v délce 5 min., uchazeč může nahlížet do poznámek (nesmí je však doslovně číst), zkoušející může položit 1–2 doplňující otázky k tématu výkladu Ústní ověření
  Přeložit text v rozsahu 100 slov do cizího jazyka, zkoušející vybere vhodný text související s prací průvodce a dá uchazeči před překladem čas na prostudování v délce 2 min. Ústní ověření
  Shrnout obsah textu v rozsahu asi 250 slov jako např. text historického popisu, brožury ap., uchazeč obdrží text 3 min. předem a může si připravit poznámky, pak text vrátí zkoušejícímu a vlastními slovy v cizím jazyce parafrázuje obsah textu Ústní ověření
 • Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Napsat dopis, vzkaz nebo sdělení (podle vlastního výběru) v rozsahu cca 50 slov, text se bude vztahovat k práci průvodce při komunikaci s klienty, bude srozumitelný, bude zachován správný slovosled, pravopis bez hrubých gramatických a stylistických chyb Písemné ověření
 • Informovanost o reáliích dané jazykové oblasti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat stávající systém po stránce politické a ekonomické v dané jazykové oblasti Ústní ověření
  Uvést hlavní přírodní a kulturní památky v dané jazykové oblasti Ústní ověření
  Představit kulturní a přírodní dědictví a životní prostředí Ústní ověření
  Přiblížit sociokulturní prostředí, zvyky a tradice Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma