TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 66-003-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vedení evidence o pohybu zásob na prodejně Ústní ověření
  Připravit podklady pro objednávku zboží Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit způsob vedení komunikace s dodavateli Ústní ověření
  Zpracovat plán předpokládaného prodeje zboží, jako podklad pro objednávku Praktické předvedení a ústní ověření
 • Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést přejímku zásob kvalitativně, kvantitativně a sortimentně Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat doklady vázané na přejímku zásob (kvantitativně, kvalitativně) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhotovit a evidovat doklady spojené s řešením problémů vzniklých při přejímce zásob Písemné ověření
  Popsat způsob skladování a ošetřování zásob ve sféře oběhu v souladu s charakterem zásob (dodržování HACCP) podle sortimentu a podle zásad logistiky Ústní ověření
  Popsat manipulaci se zásobami dle charakteru sortimentu v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí Ústní ověření
  Předvést práci s přístroji, strojovým a jiným zařízením obchodně provozní jednotky Praktické předvedení
  Pracovat s doklady spojenými s pohybem zboží na provozovně Praktické předvedení a ústní ověření
 • Posuzování kvality zboží

  Kritéria hodnocení Ověření
  Senzoricky zkontrolovat a zhodnotit druh a kvalitu zboží při příjmu, při reklamacích zákazníka, vůči dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
 • Příprava a úprava zboží k prodeji

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvážit, změřit a označit zboží cenovkou Praktické předvedení
  Zabalit zboží odpovídajícím obalovým materiálem a vhodným technickým postupem nebo podle přání zákazníka Praktické předvedení
  Vysvětlit účel kritických bodů, např. systému HACCP Ústní ověření
  Připravit zboží k nabídce a prodeji, u potravinářského zboží dodržovat předpisy spojené s manipulací s tímto sortimentem zboží a s dodržováním zásad hygieny Praktické předvedení a ústní ověření
  Vystavit nabízené zboží s uplatněním estetických, hygienických, bezpečnostních a dalších předpisů podle charakteru zboží do připraveného prodejního prostoru Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat prodejní cenu z dodacího listu na základě vnitřních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
  Propočítat hodnoty celého dodacího listu, zkontrolovat součet na soupisce dodacích listů a řešit případné rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
  Přecenit zboží podle vnitřních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést kontrolu denní tržby Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést odvod tržby, popsat a vysvětlit princip vedení evidence trezoru Praktické předvedení a ústní ověření
 • Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit formu předvádění a poskytnutí informací ke zboží či službě s ohledem na typ, věk, pohlaví zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést zboží zákazníkovi a informovat zákazníka o vlastnostech zboží, jeho použití a ošetřování. Vysvětlit přednosti zboží a možnosti substitutu Praktické předvedení a ústní ověření
  Uskutečnit dodatečnou nabídku (doplňkový sortiment) a nabídku nových druhů zboží Praktické předvedení a ústní ověření
  Zodpovědět otázky ohledně funkce, provozu či případných problémů při používání zboží Ústní ověření
 • Úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upravit zboží pro aranžování Praktické předvedení
  Připravit a upravit prostor pro aranžování Praktické předvedení a ústní ověření
  Aranžovat zboží v prodejně a výkladní skříni Praktické předvedení a ústní ověření
  Manipulovat s aranžérským nářadím a pomůckami Praktické předvedení
  Zhotovit cenovky, popisky a grafické informace ke zboží Praktické předvedení
 • Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a odběrem zboží zákazníkovi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat příjem objednávky na zboží od zákazníka Ústní ověření
  Předvést vyskladnění zboží zákazníkovi podle dodaných podkladů (prodejka) Praktické předvedení a ústní ověření
  Senzoricky zkontrolovat stav obalů vydávaného zboží Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat základní evidenci ve skladu a vyplnit příslušné tiskopisy písemnou nebo elektronickou formou Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhotovit dokumenty spojené s objednávkou Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat vedení evidence objednávek Ústní ověření
  Popsat postup vydání zboží zákazníkovi ze skladu Ústní ověření
  Předvést balení zboží způsobem odpovídajícím druhu a vlastnostem zboží včetně dárkového způsobu nebo podle přání zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha pokladny a pokladních systémů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít počáteční hotovost a odstranit případné nedostatky před zahájením práce na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
  Zprovoznit pokladnu, řešit problémy provozu pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
  Komunikovat vhodně se zákazníkem, řešit obvyklé i neobvyklé situace při obsluze zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
  Účtovat ceny zboží mechanicky nebo za pomoci čtecího zařízení kontrolní pokladny, kontrolovat ceny zboží, odstranit vzniklé nedostatky při účtování cen Praktické předvedení a ústní ověření
  Stornovat platbu na pokladně, vystavit příslušný doklad a evidovat ho Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést základní údržbu pokladny (výměna pásky) a odstranit drobnou technickou závadu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přepočítat cenu zboží na požadovanou měnu Praktické předvedení a ústní ověření
  Manipulovat s cizí měnou na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
 • Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit způsob platby na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést příjem hotovosti a cenin, ověření platnosti měny nebo platnosti ceniny (stravenky, dárkové kupony, šeky aj.), vyúčtovat platbu zákazníkovi, uložit hotovost a ceniny do pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést manipulaci s platební kartou zákazníka (identifikace karty, předložení dokladu o bezhotovostní platbě k autorizaci zákazníkem aj.) při dodržení bezpečnostních pravidel platby kartou Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat evidenci dokladů o bezhotovostních platbách a platbách ceninami Ústní ověření
  Uvést způsoby řešení vzniklých nedostatků při bezhotovostních i hotovostních platbách Ústní ověření
 • Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vystavit předepsanou prodejní dokumentaci např. záruční list, paragon,aj. Praktické předvedení a ústní ověření
  Poskytnout zákazníkovi informace ve spojitosti s prodejní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
 • Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést inventarizaci zásob podle zadaných kritérií a postupů Praktické předvedení a ústní ověření
  Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
  Odstranit nedostatky zjištěné inventurou v souladu s platnými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
 • Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat podmínky a postupy reklamace zboží Ústní ověření
  Popsat a předvést řešení možné situace při reklamaci zboží Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyjmenovat základní právní normy vztahující se k prodeji zboží a specifikovat jejich obsah Ústní ověření
  Vyplnit příslušné doklady spojené s reklamací zboží podle platné legislativy Praktické předvedení
  Popsat a předvést komunikaci se zákazníkem při stížnostech a reklamacích zboží v souladu s předepsanými normami Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat a předvést řešení různých konfliktních situací při komunikaci se zákazníkem s ohledem na věk a typ zákazníka, formu prodeje a sortiment zboží Praktické předvedení a ústní ověření
  Komunikovat se zákazníky v cizím jazyce na základní úrovni Praktické předvedení a ústní ověření
  Kultivovaně komunikovat se zákazníkem v českém jazyce Praktické předvedení a ústní ověření
  Profesionálně jednat s kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat pravidla úspěšného prodeje při komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
 • Orientace v příslušné oborové legislativě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést zdroje přístupu k potřebné legislativě v elektronické nebo tištěné podobě Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyjmenovat a charakterizovat tři hlavní kontrolní orgány včetně jejich profesního zaměření Ústní ověření
  Prokázat znalost BOZP a PO, kontroly a opatření kritických bodů - HACCP Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz