TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 68-003-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Obsluhování technických bezpečnostních systémů s orientací na přijímací zařízení a vyhodnocování signálů z bezpečnostních systémů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat zásady konstrukce, použití a obsluhy technických bezpečnostních systémů s orientací na přijímací zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhodnotit signály z bezpečnostních systémů v dohledovém centru Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat zásady ochrany osobních údajů při jejich zpracování a vyhodnocování technickými bezpečnostními systémy Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat zásady ochrany přijímaných informací v dohledovém centru Praktické předvedení a ústní ověření
 • Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat zásady součinnosti s Policií ČR a obecní policií při provozování dohledového centra podle platných ustanovení příslušných zákonů Písemné ověření
  Charakterizovat zásady součinnosti s hasičskými jednotkami, záchrannou službou a havarijními službami při odvracení škod na majetku a zdraví osob podle ustanovení příslušných zákonů při provozování dohledového centra, uvést telefonní čísla tísňového volání Písemné ověření
 • Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti se zaměřením na vyhodnocování signálů z bezpečnostních systémů a organizování zákroků na narušených objektech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v právních ustanoveních, která vymezují práva a svobody člověka, nedotknutelnost soukromí, ochranu osobnosti, důstojnosti a cti a právo na majetek Písemné ověření
  Orientovat se v občanském právu, zejména v právních ustanoveních, která vymezují právo na přiměřenou ochranu proti zásahu do vlastnických práv a právo na přiměřenou obranu Písemné ověření
  Orientovat se ve vybraných ustanoveních občanského zákoníku, trestního zákoníku, trestního řádu, přestupkového zákona, správního řádu a zákonů o Policii České republiky a městské a obecní policii, které bezprostředně souvisejí s činností dohledového centra, spoluprací s příslušníky policií a při aplikaci a kontrole zásad nutné obrany, krajní nouze, zadržení při řešení událostí občanskoprávních nebo souvisejících se spácháním přestupku či trestného činu Písemné ověření
  Popsat obecné zásady ochrany osobních údajů při jejich zpracování při provozování dohledového centra Písemné ověření
  Popsat obecné zásady ochrany obchodního tajemství a ochrany utajovaných informací v souvislosti s provozem dohledového centra Písemné ověření
  Vysvětlit tvorbu a realizaci režimových opatření určených k ostraze objektů a ochraně osob a majetku Písemné ověření
 • Organizování činností směřujících k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný postup činnosti pro zadanou situaci (např. obecné narušení objektu cizí osobou, panické tlačítko na objektu, tlačítko lékař na objektu, tlačítko požár, havárie elektrického proudu, havárie vody, nadměrný únik škodlivých látek, technických plynů) a zdůvodnit její výběr, přivolat příslušnou odbornou pomoc a aplikovat znalost zákonných norem do spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat pravidla a zvolit vhodný postup řízení činnosti bezpečnostního zásahu, který vede k dočasnému omezení osobní svobody osoby přistižené při páchání trestného činu Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat pravidla a zvolit vhodný postup řízení činnosti bezpečnostního zásahu v místech, kde byl spáchán trestný čin Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat pravidla a zvolit vhodný postup řízení činnosti při výhrůžkách bombovým útokem na střežených objektech Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat pravidla a zvolit vhodný postup řízení činnosti při evakuaci osob Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vedení dokumentace o provozu dohledového centra, o činnosti spojené s ostrahou, s kontrolami a s poskytovanými službami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat zásady, podle kterých je veden služební záznam o provozu dohledového centra, zaznamenat zadaný průběh událostí v provozu dohledového centra Praktické předvedení a ústní ověření
  Zdůvodnit význam vedení dokumentace o provozu dohledového centra Ústní ověření
  Zdůvodnit význam vedení dokumentace o mimořádných událostech a o činnosti spojené s ostrahou, kontrolami a s poskytovanými službami Ústní ověření
 • Organizování činností a výjezdů zásahových jednotek se zaměřením na komunikaci a předávání informací při organizování zásahů na narušených objektech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předat informace při organizování zásahů na narušených objektech Praktické předvedení a ústní ověření
  Komunikovat z dohledového centra se zásahovými jednotkami Praktické předvedení a ústní ověření
  Komunikovat s klienty dohledového centra při narušeném objektu Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma