TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-036-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci; čtení prováděcích výkresů podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí stavební výkresy související s podlahářskými pracemi Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit jednoduchý technický náčrt povlakové podlahy - skladbu podlahových prvků (kladečský plán), svislý řez podlahou, napojení na okolní konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování povlakových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy technických norem (materiálové, technologické, normy jakosti), vysvětlit jejich důležitost pro provádění povlakových podlah Praktické předvedení a ústní ověření
  Použít technické normy a technickou dokumentaci (technické listy, firemním informační materiály) pro řešení zadaného úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Orientace v technologických postupech pro zhotovování sportovních podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol předepsaný normami, výrobci materiálů nebo projektanty Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Ústní ověření
 • Návrh pracovních postupů a materiálů pro zhotovování povlakových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení povlakové podlahy pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout vhodný materiál pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Kontrolování, úprava a převzetí pracoviště

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat kontrolované parametry podkladu (rovinnost, vlhkost, tvrdost, přídržnost, pevnost v tlaku, pevnost v ohybu) a pracoviště (teplota, vlhkost, rosný bod) a jejich povolené odchylky Písemné a ústní ověření
  Zvolit vhodný typ měřícího zařízení pro kontrolu parametrů podkladu a pracoviště Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Zkontrolovat podklad a pracoviště dle kritéria a) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhodnotit výsledky kontroly podkladu a pracoviště Praktické předvedení
  Navrhnout úpravu podkladu dle c) Praktické předvedení
  Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
 • Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek pro zhotovování povlakových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a používat nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit a používat pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s nářadím Praktické předvedení
  Dodržovat zásady požární ochrany při práci s hořlavinami Ústní ověření
 • Posuzování kvality materiálů a příslušenství pro zhotovování povlakových podlah dostupnými prostředky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat kvalitativní ukazatele dle technických podkladů výrobců Písemné ověření
  Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení
 • Měření a rozměřování povlakových podlah před pokládkou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit pracovní pomůcky a nářadí pro měření rozměrů Praktické předvedení
  Změřit rozměry podlahy nebo je odečíst z výkresů, zhotovit náčrt půdorysu podlahy Praktické předvedení
  Vypočítat plochu podlahy z hodnot naměřených nebo zjištěných z výkresu Praktické předvedení s výpočtem
  Zaměřit navazující stavební konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
  Zaměřit výšku čisté podlahy Praktické předvedení
  Rozvrhnout povlakovou krytinu Praktické předvedení
 • Výpočet spotřeby materiálů pro zhotovování povlakových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu Praktické předvedení s výpočtem
  Vypočítat spotřebu materiálu Praktické předvedení s výpočtem
  Vypracovat kalkulaci ceny zakázky Praktické předvedení s výpočtem
 • Zhotovování povlakových podlah z PVC

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Upravit podklad pro položení povlakové podlahy z PVC Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit povlakovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
 • Zhotovování povlakových vinylových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit nebo upravit podklad pro položení vinylové povlakové podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit povlakovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
 • Zhotovování povlakových podlah linoleum

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit nebo upravit podklad pro položení povlakové podlahy linoleum Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit povlakovou podlahu linoleum Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
 • Zhotovování povlakových textilních podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit nebo upravit podklad pro položení textilní povlakové podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit textilní povlakovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
 • Zhotovování povlakových podlah na podlaze s podlahovým vytápěním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést zásady platné pro zhotovování povlakových podlah na podlahách s podlahovým vytápěním Písemné a ústní ověření
  Navrhnout zhotovení povlakové podlahy na podlaze s podlahovým vytápěním dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Opravy, údržba a ošetřování povlakových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit stav povlakové podlahy, rozpoznat vady a určit jejich příčinu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout materiál pro opravu podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout způsob opravy podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout vhodný způsob údržby a ošetřování podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Obsluha a údržba strojů a zařízení pro provádění povlakových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít stroje a zařízení pro úpravu podkladu povlakové podlahy Praktické předvedení
  Použít stroje a zařízení pro zhotovení povlakové podlahy Praktické předvedení
  Použít stroje a zařízení pro provedení dokončovacích prací povlakové podlahy Praktické předvedení
  Předvést a popsat opravy a údržbu strojů a strojních zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
 • Nakládání s odpady při zhotovování povlakových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné a ústní ověření
  Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné ověření
  Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné ověření
  Popsat způsoby nakládání s odpady při podlahářských pracích Písemné a ústní ověření
 • Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při zhotovování povlakových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při provádění podlah Ústní ověření
  Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při práci s nářadím a stroji Ústní ověření
  Popsat osobní ochranné pracovní prostředky při provádění podlah Písemné a ústní ověření
  Popsat zásady první pomoci na pracovišti Ústní ověření
  Vysvětlit pravidla požární ochrany, popsat základní typy hasicích přístrojů a jejich použití Písemné a ústní ověření
  Popsat pravidla BOZ při práci s hořlavými látkami Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz