TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-035-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a čtení prováděcích výkresů podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy stavebních výkresů a dokumentace podle druhů Praktické předvedení s vysvětlením a použitím výkresů
  Číst prováděcí stavební výkresy související s podlahářskými pracemi Praktické předvedení s vysvětlením a použitím výkresů
  Zhotovit jednoduchý technický náčrt Praktické předvedení s vysvětlením a použitím výkresů
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy norem a technické dokumentace, vysvětlit její důležitost pro provádění plovoucích podlah Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
  Použít normy a technickou dokumentaci pro řešení zadaného pracovního úkolu Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
  Pracovat s dokumentací plovoucích podlah – technickými listy, firemními informačními materiály Vyhledat zadané informace
 • Orientace v technologických postupech pro provádění podlah předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol Slovně s odůvodněním
  Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Slovně s odůvodněním
 • Návrh pracovních postupů a materiálů pro provádění podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout vhodný pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Písemně s odůvodněním
  Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Písemně s odůvodněním
  Navrhnout vhodný materiál pro zadaný pracovní úkol Písemně s odůvodněním
 • Kontrola, úprava a převzetí pracoviště

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat kontrolované parametry Písemně s odůvodněním
  Zkontrolovat podklad Praktické předvedení s odůvodněním
  Zvolit vhodný typ měřícího zařízení Praktické předvedení s odůvodněním
  Zvolit a provést nutné zkoušky podkladu (rovinnost, vlhkost, tvrdost) Praktické předvedení s odůvodněním
  Interpretovat výsledky měření Slovně s odůvodněním
  Provést vhodnou úpravu podkladu pro položení plovoucí lamelové podlahy Praktické předvedení s odůvodněním
  Zpracovat předávací protokol Písemně
 • Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a používat nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení s odůvodněním nebo slovně s vysvětlením
  Zvolit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení s odůvodněním nebo slovně s vysvětlením
  Zvolit a používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s odůvodněním nebo slovně s vysvětlením
  Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) s nářadím Slovně s vysvětlením
  Vysvětlit zásady požární ochrany (PO) Slovně s vysvětlením
 • Zhotovení podkladu z velkoplošných desek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsob zhotovení podkladu z velkoplošných desek (OSB, sádrovláknitých, cementových) Slovně s odůvodněním
  Zhotovit podklad z vybraných velkoplošných desek Praktické předvedení
 • Posouzení kvality materiálů a příslušenství dostupnými prostředky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat kvalitativní ukazatele Písemně
  Posoudit kvalitu konkrétního materiálu (nášlapné vrstvy) Praktické předvedení s odůvodněním
 • Měření a rozměřování plovoucích podlah před pokládkou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit pracovní pomůcky a nářadí Praktické předvedení
  Stanovit plochy měřením nebo čtením výkresu s výpočtem Písemným výpočtem, praktické předvedení s odůvodněním
  Zaměřit navazující stavební konstrukce Písemným výpočtem, praktické předvedení s odůvodněním
  Zaměřit výšku čisté podlahy Písemným výpočtem, praktické předvedení s odůvodněním
  Rozvrhnout podlahu Písemným výpočtem, praktické předvedení s odůvodněním
 • Výpočet spotřeby materiálů pro provádění podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu Praktické provedení s písemným výpočtem
  Vypočítat spotřebu potřebného materiálu Praktické provedení s písemným výpočtem
  Provést ocenění materiálu Praktické provedení s písemným výpočtem
 • Provádění plovoucích lamelových podlah včetně konečných úprav povrchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Položit zvukově izolační podložku Praktické předvedení s vysvětlením
  Položit lamelovou krytinu lepenou v drážce na připravený podklad Praktické předvedení s vysvětlením
  Položit lamelovou krytinu se zámkovým spojem na připravený podklad Praktické předvedení s vysvětlením
  Položit lamelovou podlahu s vloženými díly (vzory) Praktické předvedení s vysvětlením
  Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s vysvětlením
  Provést kontrolu hotové podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
  Vysvětlit požadavky na kročejovou neprůzvučnost Slovně nebo písemně s vysvětlením
  Zpracovat předávací protokol Slovně nebo písemně s vysvětlením
 • Opravy, údržba a ošetřování plovoucích podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit stav stávající podlahy Praktické předvedení s výkladem
  Rozpoznat vady a určit jejich příčinu Praktické předvedení s výkladem
  Navrhnout vhodný způsob sanace podlahy Praktické předvedení s výkladem
  Navrhnout vhodný způsob údržby a ošetřování nové podlahy Slovně s vysvětlením
 • Obsluha a údržba strojů a zařízení pro provádění podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Používat stroje a zařízení pro úpravu podkladu zadané plovoucí podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
  Používat stroje a zařízení pro provedení zadané plovoucí podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
  Používat stroje a zařízení pro provedení dokončovacích prací plovoucí podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
  Předvést a popsat opravy a údržbu strojů a strojních zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
  Vysvětlit předpisy BOZP a hygieny práce, používání osobních ochranných pracovních prostředků Písemně nebo slovně
 • Nakládání s odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Slovně s odůvodněním
  Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Slovně s odůvodněním
  Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Slovně s odůvodněním
  Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Slovně s odůvodněním
  Popsat způsoby nakládání s odpady při podlahářských pracích Slovně s odůvodněním

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz