TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-161-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci; čtení prováděcích výkresů podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí stavební výkresy související s podlahářskými pracemi Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit jednoduchý technický náčrt laminátové podlahy - skladbu podlahových prvků (kladečský plán), svislý řez podlahou, napojení na okolní konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování laminátových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy technických norem (materiálové, technologické, normy jakosti), vysvětlit jejich důležitost pro zhotovování laminátových podlah Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Použít technické normy a technickou dokumentaci (technické listy, firemní informační materiály) pro řešení zadaného úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace v technologických postupech pro zhotovování sportovních podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol předepsaný normami, výrobci materiálů nebo projektanty Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Ústní ověření
 • Návrh pracovních postupů a materiálů pro zhotovováníí laminátových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení laminátové podlahy pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout vhodný materiál pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Kontrolování, úprava a převzetí pracoviště

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat kontrolované parametry podkladu (rovinnost, vlhkost, tvrdost, přídržnost, pevnost v tlaku, pevnost v ohybu) a pracoviště (teplota, vlhkost, rosný bod) a jejich povolené odchylky Písemné a ústní ověření
  Zvolit vhodný typ měřícího zařízení pro kontrolu podkladu a pracoviště Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Zkontrolovat podklad a pracoviště dle kritéria a) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhodnotit výsledky kontroly podkladu a pracoviště Praktické předvedení
  Navrhnout úpravu podkladu dle výsledků kontroly v kritériu c) Praktické předvedení
  Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
 • Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek pro zhotovování laminátových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a použít nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit a použít mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit a použít pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
 • Obsluha a údržba strojních zařízení pro zhotovování laminátových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít strojní zařízení pro úpravu podkladu laminátové podlahy Praktické předvedení
  Použít strojní zařízení pro zhotovení laminátové podlahy Praktické předvedení
  Použít strojní zařízení pro dokončovací práce na laminátové podlaze Praktické předvedení
  Předvést a popsat údržbu strojních zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
 • Posuzování kvality materiálů a příslušenství pro zhotovování laminátových podlah dostupnými prostředky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat kvalitativní ukazatele dle technických podkladů výrobců Písemné a ústní ověření
  Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení
 • Měření a rozměřování laminátových podlah před pokládkou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit měřící pomůcky a nářadí pro měření rozměrů Praktické předvedení
  Změřit rozměry podlahy nebo je odečíst z výkresů, zhotovit náčrt půdorysu podlahy Praktické předvedení
  Vypočítat plochu podlahy z hodnot naměřených nebo zjištěných z výkresu Praktické předvedení s výpočtem
  Zaměřit navazující stavební konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
  Zaměřit výšku čisté podlahy Praktické předvedení
  Rozvrhnout podlahu dle zadání Praktické předvedení
 • Výpočet spotřeby materiálů pro zhotovování laminátových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu Praktické předvedení s písemným výpočtem
  Vypočítat spotřebu materiálů Praktické předvedení s písemným výpočtem
  Zpracovat kalkulaci ceny zakázky Praktické předvedení s písemným výpočtem
 • Zhotovování laminátových plovoucích podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit nebo upravit podklad pro položení laminátové plovoucí podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nářadí a pracovní pomůcky a připravit je k použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit laminátovou plovoucí podlahu včetně zvukově izolační podložky dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zkontrolovat zhotovenou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
  Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
 • Zhotovování laminátových lepených podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit nebo upravit podklad pro položení laminátové lepené podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nářadí a pracovní pomůcky a připravit je k použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit laminátovou lepenou podlahu včetně zvukově izolační podložky dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zkontrolovat zhotovenou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
  Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
 • Zhotovování laminátových podlah na podlaze s podlahovým vytápěním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést zásady platné pro zhotovování laminátových podlah na podlaze s podlahovým vytápěním Písemné a ústní ověření
  Navrhnout způsob zhotovení laminátové nášlapné vrstvy na podlaze s podlahovým vytápěním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Opravy, údržba a ošetřování laminátových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit stav podlahy, rozpoznat vady a určit jejich příčinu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout technologii a pracovní postup opravy podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout materiál pro opravu podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout vhodný způsob údržby a ošetřování podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Nakládání s odpady při zhotovování laminátových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné a ústní ověření
  Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Ústní ověření
  Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Ústní ověření
  Popsat způsoby nakládání s odpady při podlahářských pracích Písemné a ústní ověření
 • Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při zhotovování laminátových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při provádění podlah Ústní ověření
  Vysvětlit pravidla BOZ při práci s nářadím a strojním zařízením Ústní ověření
  Popsat osobní ochranné pracovní prostředky při provádění podlah Písemné a ústní ověření
  Popsat zásady první pomoci na pracovišti Ústní ověření
  Vysvětlit pravidla požární ochrany, popsat základní typy hasicích přístrojů a jejich použití Písemné a ústní ověření
  Popsat pravidla práce s hořlavými látkami Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma