TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-033-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci; čtení prováděcích výkresů podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí stavební výkresy související s podlahářskými pracemi Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit jednoduchý technický náčrt dřevěné podlahy - skladbu podlahových prvků (kladečský plán), svislý řez podlahou, napojení na okolní konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování dřevěných podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy technických norem (materiálové, technologické, normy jakosti), vysvětlit jejich důležitost pro zhotovování dřevěných podlah Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Použít technické normy a technickou dokumentaci (technické listy, firemní informační materiály) pro řešení zadaného úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace v technologických postupech pro zhotovování dřevěných podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol předepsaný normami, výrobci materiálů nebo projektanty Praktické předvedení
  Vysvětlit technologický postup Ústní ověření
 • Návrh pracovních postupů a materiálů pro zhotovování dřevěných podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení dřevěné podlahy pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout vhodný materiál pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Kontrolování, úprava a převzetí pracoviště

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat kontrolované parametry podkladu (rovinnost, vlhkost, tvrdost, přídržnost, pevnost v tlaku, pevnost v ohybu) a pracoviště (teplota, vlhkost, rosný bod) a jejich povolené odchylky Písemné a ústní ověření
  Zvolit vhodný typ měřícího zařízení pro kontrolu parametrů podkladu a pracoviště Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Zkontrolovat podklad a pracoviště dle kritéria a) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhodnotit výsledky kontroly podkladu a pracoviště Praktické předvedení
  Navrhnout úpravu podkladu dle výsledků kontroly v kritériu c) Praktické předvedení
  Zpracovat předávací protokol dle ČSN 49 2120 Praktické předvedení
 • Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek pro zhotovování dřevěných podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a použít nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit a použít mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit a použít pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
  Vysvětlit zásady požární ochrany při zhotovování dřevěných podlah Ústní ověření
 • Obsluha a údržba strojních zařízení pro zhotovování dřevěných podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít strojní zařízení pro úpravu podkladu dřevěné podlahy Praktické předvedení
  Použít strojní zařízení pro zhotovení dřevěné podlahy Praktické předvedení
  Použít strojní zařízení pro dokončovací práce na dřevěné podlaze Praktické předvedení
  Předvést a popsat údržbu strojních zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
 • Posuzování kvality materiálů a příslušenství pro dřevěné podlahy dostupnými prostředky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat kvalitativní ukazatele dle technických podkladů výrobců Písemné a ústní ověření
  Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení
 • Měření a rozměřování dřevěných podlah před pokládkou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit pracovní pomůcky a nářadí pro měření rozměrů Praktické předvedení
  Změřit rozměry podlahy nebo je odečíst z výkresů, zhotovit náčrt půdorysu podlahy Praktické předvedení
  Vypočítat plochu podlahy z hodnot naměřených nebo zjištěných z výkresu Praktické předvedení s výpočtem
  Zaměřit navazující stavební konstrukce Praktické předvedení
  Zaměřit výšku čisté podlahy Praktické předvedení
  Rozvrhnout podlahu Praktické předvedení
 • Měření a ruční opracování dřeva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Změřit a orýsovat materiály (naměřit požadovaný rozměr a tvar a přenést ho na upravovaný prvek dřevěné podlahy) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připravit a seřídit nástroje a nářadí Praktické předvedení
  Upravit rozměr, tvar a povrch dřeva ručním a mechanizovaným nářadím (řezání, hoblování, pilování, vrtání, dlabání) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Ošetřit a uložit nástroje Praktické předvedení
  Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
 • Výpočet spotřeby materiálů pro zhotovování dřevěných podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu Praktické předvedení s písemným výpočtem
  Vypočítat spotřebu materiálů Praktické předvedení s písemným výpočtem
  Vyhotovit kalkulaci ceny zakázky Praktické předvedení s písemným výpočtem
 • Zhotovování podkladu pro dřevěné podlahy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby zhotovení podkladu formou monolitické vrstvy (stěrky) včetně používaných materiálů Písemné a ústní ověření
  Popsat způsoby zhotovení podkladu z deskových prefabrikátů včetně používaných materiálů Písemné a ústní ověření
 • Zhotovování dřevěných tesařských a prkenných podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit nebo upravit podklad pro položení dřevěné podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nářadí a pracovní pomůcky a připravit je k použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit dřevěnou podlahu dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit konečnou povrchovou úpravu podlahy (broušení, nátěr) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
  Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
 • Zhotovování podlah z parketových vlysů, parket, mozaikových parket a parket složených do vzorů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy z parketových vlysů, parket, mozaikových parket a parket složených do vzorů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit podklad podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nářadí a pracovní pomůcky a připravit je k použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit parketovou podlahu dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit konečnou povrchovou úpravu podlahy (broušení a lakování nebo voskování nebo olejování) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
  Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
 • Zhotovování dřevěných podlah na podlaze s podlahovým vytápěním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést zásady platné pro zhotovování dřevěných podlah na podlaze s podlahovým vytápěním Písemné a ústní ověření
  Navrhnout způsob zhotovení dřevěné nášlapné vrstvy na podlaze s podlahovým vytápěním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Opravy, údržba a ošetřování dřevěných podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit stav dřevěné podlahy, rozpoznat vady a určit jejich příčinu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout materiál pro opravu podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout technologii opravy podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout způsob údržby a ošetřování podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Nakládání s odpady při zhotovování dřevěných podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné a ústní ověření
  Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Ústní ověření
  Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Ústní ověření
  Popsat způsoby nakládání s odpady při podlahářských pracích Písemné a ústní ověření
 • Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při zhotovování dřevěných podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při provádění podlah Ústní ověření
  Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při práci s nářadím a stroji Ústní ověření
  Popsat osobní ochranné pracovní prostředky při provádění podlah Písemné a ústní ověření
  Popsat zásady první pomoci na pracovišti Ústní ověření
  Vysvětlit pravidla požární ochrany, popsat základní typy hasicích přístrojů a jejich použití Písemné a ústní ověření
  Popsat pravidla práce s hořlavými látkami Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz