TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-037-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a čtení prováděcích výkresů podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy stavebních výkresů a dokumentace podle druhů Praktické předvedení s výkladem a použitím výkresů
  Číst prováděcí stavební výkresy související s podlahářskými pracemi Praktické předvedení s výkladem a použitím výkresů
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy norem, vysvětlit jejich důležitost pro provádění bezespárých podlah Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
  Použít normy a technickou dokumentaci pro řešení zadaného pracovního úkolu Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
  Pracovat s dokumentací bezespárých podlah – technickými listy, firemními informačními materiály Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
 • Orientace v technologických postupech pro provádění podlah předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol Slovně s odůvodněním
  Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Slovně s odůvodněním
 • Návrh pracovních postupů a materiálů pro provádění podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout vhodný pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Písemně s odůvodněním
  Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Písemně s odůvodněním
  Navrhnout vhodný materiál pro zadaný pracovní úkol Písemně s odůvodněním
 • Orientace v základních druzích materiálů pro bezespáré podlahy, popis jejich vlastností a způsob zpracování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat základní druhy materiálů (pojiva a jejich vytvrzovací systémy, plniva, vyztužující materiály a materiály pro dilatace) a jejich vlastnosti a způsob zpracování Slovně s vysvětlením
  Vysvětlit základní pojmy – litá podlaha, stěrková podlaha, antistatická podlaha, kotvící nátěr, granulometrická křivka Slovně s vysvětlením
  Vysvětlit podmínky skladování materiálů (teplota, hořlavost) Slovně s vysvětlením
 • Kontrola, úprava a převzetí pracoviště

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat kontrolované parametry (rovinnost, vlhkost, tvrdost, přídržnost, pevnost v tlaku, rosný bod) a jejich povolené odchylky Slovně s odůvodněním
  Zvolit vhodný typ měřícího zařízení pro kontrolu podkladu podle zadání Praktické předvedení s odůvodněním
  Provést a vyhodnotit měření Praktické předvedení s odůvodněním
  Provést vhodnou úpravu podkladu pro provedení bezespáré podlahy Praktické předvedení s odůvodněním
  Popsat obsah stavebního deníku a způsob jeho vedení Slovně
 • Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a používat nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení s odůvodněním
  Zvolit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení s odůvodněním
 • Měření a rozměřování bezespárých podlah před prováděním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Změřit rozměry místností a zaměřit navazující stavební konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
  Zaměřit výšku čisté podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
  Rozměřit dilatační pole Praktické předvedení s vysvětlením
 • Výpočet spotřeby materiálů pro provádění podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu Praktické provedení s písemným výpočtem
  Vypočítat spotřebu materiálů Praktické provedení s písemným výpočtem
 • Provádění bezespárých podlah včetně konečných úprav povrchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout materiál pro zadaný pracovní úkol a návrh zdůvodnit Praktické předvedení s odůvodněním
  Provést podlahu litím, natíráním, zásypem nebo stěrkováním podle předepsaného technologického postupu Praktické předvedení s odůvodněním
  Navrhnout a provést dilataci Praktické předvedení s odůvodněním
  Provést konečnou úpravu povrchu podlahy Praktické předvedení s odůvodněním
  Provést některý z detailů (sokl, vpust, kotvení technologického zařízení, zakotvení pod úhelník nebo lištu) Praktické předvedení s odůvodněním
  Vypracovat předávací protokol prací Písemně
 • Opravy a údržba bezespárých podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat posouzení stávající podlahy Slovně s odůvodněním
  Popsat vady a určit jejich příčinu Slovně s odůvodněním
  Navrhnout vhodný způsob opravy podlahy Praktické předvedení se slovním výkladem
 • Obsluha a údržba strojů a zařízení pro provádění bezespárých podlah a dopravu směsí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat používání strojů a zařízení pro úpravu podkladu Slovně s vysvětlením
  Popsat používání strojů a zařízení pro zhotovení bezespáré podlahy Slovně s vysvětlením
  Popsat používání strojů pro provedení dokončovacích prací Slovně s vysvětlením
  Popsat údržbu strojů a strojních zařízení Slovně s vysvětlením
 • Nakládání s odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, „bezpečnostní list“ Slovně s odůvodněním
  Uvést nebezpečné látky používané v oboru a vysvětlit jejich označování Slovně s odůvodněním
  Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Slovně s odůvodněním
  Popsat způsoby nakládání s odpady používaných materiálů a jejich obalů Slovně s odůvodněním
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při provádění bezespárých podlah Slovně s odůvodněním
  Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při práci s nářadím a stroji Slovně s odůvodněním
  Popsat osobní ochranné pracovní prostředky při provádění bezespárých podlah z různých materiálů Slovně s odůvodněním
  Popsat zásady první pomoci na pracovišti Slovně s odůvodněním
  Vysvětlit pravidla požární ochrany, popsat základní typy hasicích přístrojů a jejich použití Slovně s odůvodněním
  Popsat pravidla práce s hořlavými látkami Slovně s odůvodněním
  Popsat vliv těchto činností na životní prostředí Slovně s odůvodněním

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma